Ara

Sıddîk Hakkında Hadisler

Sıddîk Hakkında Hadisler

Sıddîk Hakkında Hadisler
Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)

 • Nebîler müstesna olduğu halde Ebû Bekir herkesten efdaldir.
 • “Ebû Bekir benden ve ben de Ebû Bekir’denim. Ebû Bekir dünyâ ve âhiret kardaşımdır.”
 • “Ebû Bekr Sıddîk’a deyiniz, imâm olup nâsa namaz kıldırsın.” Bu hadis-i şerif dahi Hz. Sıddîk’ın hilâfetine işâret olan hadislerdendir.
 • “Ümmetimden en evvel cennete dâhil olan Ebû Bekir’dir.”
 • “Kıyâmet gününde herkesle hesap görülür, ancak Ebû Bekir müstesnâdır.”
 • “Enbiyâ ve mürselîn müstesnâ oldukları halde Ebû Bekir ve Ömer cennette bulunan bilcümle kâmillerin seyyididirler.”
 • “Ebû Bekir ve Ömer benim için nâsa nisbetle semî-basar (göz-kulak) gibi aziz ve mühimdirler.”
 • “Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin benim ehlimdir. Ebû Bekir ve Ömer ehlüllah'tır. Ehlüllah ise benim ehlimden efdaldir.”
 • “Benden sonra gelen hulefâma iktidâ ediniz! Onlar Ebû Bekir ve Ömer’dir.”
 • “Cenâb-ı Allah -celle celâluhu- beni vüzerâ-i erbaa ile müeyyed buyurdu. İkisi ehl-i semâdan Cebrâil ve Mikâil, ikisi de ehl-i arzdandır. Yâni Ebû Bekir ve Ömer Hazretleridir.”
 • “Ebû Bekir Sıddîk ve Ömer Fâruk -radıyallâhu Teâlâ anhümâ-’ya muhabbet îmandan olup buğz ise küfürdür.”
 • “Ehl-i cennetin kâmillerinin seyyidi Ebû Bekir ve Ömer hazarâtıdır. Tahkîka Ebû Bekir cennet ehli meyânında semâda Süreyya yıldızı gibi parlaktır.”
 • “Bundan sonra makâm-ı hilâfetin Ebû Bekir ve ondan sonra Ömer hazarâtına intikâli için vukû bulan işâretlerim kendiliğimden olmadı, belki Cenâb-ı Allah -celle celâluh- bu iki zâtı sâirlerine takdîm buyurdu.”

Bunun hikmeti ise bâr-ı nübüvvet-i Muhammediye’yi münhasıran müşârun ileyhimâ efendilerimizin hâmil ve hâiz olması ve bâr-ı nübüvvet, bâr-ı velâyetin fevkında bulunmasıdır.

 • “Benden sonra hilâfet Ebû Bekir'indir. Ondan sonra Ömer’indir. Bunlardan sonra ihtilaf zuhûr eder.”

Enes -radıyallahu anh-’den rivâyet edilmiştir:

- Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar: “Ebû Bekir’i sevmek; Allâh’ın affını îcâb ettirir. Ömer’i sevmek, günahları ortadan kaldırır. Osman’ı sevmek (cehennem) ateşini söndürür.”

Cenâb-ı Allah cümlesinden râzı olsun!..

Selman -radıyallâhu anh-’den:

Cenâb-ı Allah Arş’ı yarattığında, Arş’ın üzerine, doğu-batı arası uzunluğunda, nurdan kalem ile şu yazıyı yazdı: “Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Muhammed O’nun resûlu (elçisi) dir.”

Bu kelime-i tevhidle alır, bununla veririm. Onun ümmeti, en fazîletli ümmettir. Bu ümmetin en şereflisi de Ebû Bekir -radıyallâhu anh-’dir.

Sıddîk’ın Sözleri

 • İstişârede doğru söyle ki, rey doğru olsun...
 • Dostuna dost ol. Cümle ashâbını hukûka müsâvî tut...
 • Halka iyilik etmek, âfetlerden ve belâlardan masûniyeti mûciptir.
 • Mal hasislerde, silâh korkaklarda, rey zâidlerde olursa işler bozulur.
 • Mazlûmun bedduâsından korkunuz...
 • Sıdk emânet, kizb hiyânettir.
 • Ne söylediğini ve ne zamanda söylediğini düşün.
 • Hiçbir belâ yoktur ki, ondan daha baskını olmasın...
 • Hakk’ı tanıyanların kölesi ol...
 • Zulüm, ahdini bozmak ve hîle kimde bulunursa zararları yine kendine dokunur.
 • Sabırda musîbet, hüzün ve telaşda menfâat yoktur...
 • Sırrını, alenî şeylerle bir tutma; zîrâ işin bozulur. Sabredin ki, her işin başı sabırdır.
 • Maiyyetinle konuş ki, mâlûmât-ı nâfia alasın... (Cevâhir-i Çihâryâr adlı eserden)

Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra) kitabından alınmıştır.

Mayıs 2019, sayfa no: 30-31

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak