Ara

Kur'ân Öğrenmek -6-

Kur'ân Öğrenmek -6-

Âişe -radıyallâhu anhâ-'dan, Nebî -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

"Kur'ân'ı ezberleyerek okuyan hâfızın benzeri vahiy getiren melek gibidir." (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 11/248) 'Yāni fazîlette ikisi berâberdir' diye tercüme edilmiştir. Kur'ân'ı hâfız olmayarak okuyan ve bu sûretle okumak kendisine zorluk veren kimse için de iki ecir vardır: Biri Kur'ân'ı okumak ecri, diğeri zorluk, zahmet çekmek ecridir.

Ebû Mes'ûd Bedrî -radıyallâhu anh-'dan rivâyete göre, Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Her kim Sûre-i Bakara'nın âhirinden iki âyeti bir gecede okursa o iki âyet o kimseye kifâyet eder." Yāni "Âmenerrasûl"den nihâyetine kadar bir kimse bir gecede okursa onun sevâbı o kimse için kifâyet eder, demektir. Yâhut ins ü cinnin şerrinden mahfûz kalmak için kâfîdir, demektir.

Bu âyet-i celîlede kemâlât-ı insâniyenin esâsı beyân olunmuştur. Cenâb-ı Allâh'a, meleklere, kitaplara ve rusül-i kirâma îman beyan buyurulmuştur.

"Rusül-i kirâmın getirdiği ahkâmın cümlesini işittik, itāat ettik." ma'nâsına; "semi'nâ ve eta'nâ" fıkra-i celîlesiyle ubûdiyete işâret buyurulmuştur. Ve ahvâl-i âhirete müteallik mağfiret talebine devam lüzûmu için de: "Ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr" buyurulmuştur. Binâenaleyh biz mü'minlerin tevbe ve istiğfâra devâm etmekliğimize işârettir.

Husûsiyle ikinci âyet-i celîle mühim duāları ihtivâ etmektedir:

"Ey bizim Rabbimiz! Biz nisyan ve hatâ ederek kusur eder isek o kusûrumuz sebebiyle bizi muâhaze etme. Bizden evvel geçen ümmetlere tahmîl ettiğin ağır teklifleri bizim üzerimize de yükletme, tākatimiz olmayan şeyi bize tahmîl etme. Yâ Rabbî! Bizim kusurlarımızı affet ve bizim hatâlarımızı setreyle. Bize lütuf ve merhamet et. Çünkü sen bizim Mevlâmız ve yardımcımızsın. Yâ Rabbî! Bize kavm-i kâfirin üzerine nusret ver!"

Bizden evvel geçen ümmet ile murâd yahûdilerdir. Onlara elli vakit namaz farz idi. Necâset bulaşan yerin kesilmesi lâzımdı. Dünyâda iken kusurlarının cezâsını tācîlen görmeleri gibi ağır tekâlîf-i ilâhiyye vardı.

Elhamdülillâh-i teālâ ümmet-i Muhammed'e pek çok eltâf-ı ilâhiyye ihsan buyurulmuştur. Binâenaleyh Cenâb-ı Allâh'a hamd ve senâ ederek duālarımıza devâm etmekliğimiz lâzımdır.

Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh-'dan rivâyete göre:

Bir kişi öbür kişinin bütün gece tekrarlayarak İhlâs Sûresi'ni okuduğunu işitti. Sabah olunca Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e arzeyledi. Cevâben buyurdular ki:

- Hayâtım yed-i kudretinde olan Allâh'a yemîn ederim ki bu sûreyi okumak, yāni İhlâs-ı Şerîf'i okumak bütün Kur'ân'ın üçte birine muādildir. (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 11/270)

Yine diğer bir sahîh hadîste:

- Ashâbım! Kur'ân'ın üçte birini bir gecede okumak size güçlük verir mi? diye sormuştu. Bu teklif ashâba güç gelerek:

- Yâ Rasûlallah! Bizim hangimizin buna gücü yeter? dediler de, bunun üzerine Hazret-i Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

- İhlâs sûresi Kur'ân'ın üçte birisidir, buyurdu.

"İhlâs-ı şerîfi bin defa okuyan mü'min-i kâmil, nefsini nar-ı cehennemden kurtarmış olur." buyurulmuştur. (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 11/272) İhlâs-ı şerîfin fazîleti pek büyüktür.

Râmuz hadislerinden diğer bir hadîs-i şerifte dahî:

"Her gün İhlâs sûresini yüz kere okuyan kimsenin Cenâb-ı Hakk birçok hatâlarını af buyuracağı..." beyân olunmuştur.

Buhārî sahîh hadîsinde dahî; Âişe -radıyallâhu anhâ-'nın rivâyetine göre;

 Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- her gece yatağına geldiği zaman İhlâs, Felak, Nâs sûrelerini okuduğunu beyân etmiştir. (Câmiu's-Sağîr)

  Ekim 2022, sayfa no: 30-31

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak