Ara

Önce Şerîata Riâyet

Şerîatsız iş yapmak Fenâlık ardına kopmak İğne kadar haktan sapmak Zararını bilmek lâzım   Kıymetli Kardeşlerim! Âlimlerimiz demişlerdir ki: İlk Peygamber Âdem babamızdan son peygamber, hâtemü’n-nebiyyîn Hz. Peygamber’e (sav) gelinceye kadar din birdir. O da İslâm’dır. Rabb’imiz “Allah katında yegâne din İslâm’dır.” buyurmuşlardır (Âl-i İmrân, 3/19). Din, bir cevher-i Rabbânî’dir. Dînin amel, îtikad ve ahlâk yönlerini bizlere şerîat anlatır. Şerîat dört şeye benzer:

  1. Şerîat, Hz. Nûh’un gemisi gibidir: Hz. Nûh’un (as) gemisine binenler tufandan, belâdan kurtuldular, selâmete kavuştular. İşte Allâh’ın şerîat gemisine, Kur’ân gemisine binenler yevm-i kıyâmette nâr-ı cehennemden, dûzahtan kurtulup cennet-i a’lâya kavuşurlar.
  2. Şerîat, Hz. Hûd’un çizdiği dâire gibidir: Hz. Hûd (as) gelecek olan azabdan, kendisinin tebliğine inananları biraraya topladı ve onların etraflarında bir dâire çizdi ve onlara da “Sakın bu dâirenin dışına çıkmayın” dedi. Azap geldiğinde dâirenin dışında kalan kimseler hepsi kırıldılar, helâk oldular. Şerîat dâiresine girenler aslâ azap görmezler.
  3. Şerîat, Hz. Süleymân’ın mührü gibidir. Bu mühür sâyesinde Hz. Süleymân (as) inse ve cinne hükmeden bir peygamberdir. Şerîatın emirlerine riâyet edenler bu mühre sâhip olurlar. Şeriât mührüne sâhip olanlar şeytâna, nefse, hevâya gâlip gelirler ve böylece Mevlâ’larının rızâlarını kazanırlar.
  4. Şerîat, Hz. Mûsâ’nın asâsı gibidir. Asâsıyla Hz. Mûsâ (as) firavun gibi bir zâlime karşı gelmiş ve onu alt etmiştir. İşte elinde şerîat asâsı olan kimse de zâlim nefse karşı gelir ve onu ıslâh eder. Dünyevî ve uhrevî muratlarına nâil olup, zâlim nefsin şerrinden emîn olurlar.

Hidâyet burcudur nûr-i şerîat Saâdet silkidir dürr-i şerîat Şerîatla olan Allâh’ına kul Kulu makbûl eder sırr-ı şerîat   Açar hep mâsivânın zulmetini Visâle erdirir bedr-i şerîat Şerîatla amel et Şeyh Sâmî Selâmet semtine minber şeriat   Mevlâ’mız şerîat gemisine binen, şerîat dâiresinden ayrılmayan, şerîat mührü ve asâsıyla cümle düşmanlarına gâlip gelen, azmi, gayreti, himmeti âlî kullarının zümresine cümlemizi ilhâk etsin. (Âmîn) Hamd olsun âlemlerin Rabb’i olan Allâh’a.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak