Ara

Kıyâmet Alâmetleri / Hamdi Hatipoğlu

Kıyâmet Alâmetleri / Hamdi Hatipoğlu

Kıyâmet kopmadan önce ortaya çıkan ve kıyâmetin yakın olduğuna işâret eden alâmetler şunlardır: “Onlar kıyâmetin ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmeti belirlenmiştir.”1 “Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı.”2

Bunun vakit ve saatini Allah’tan başka kimse bilemez. Onun zamânını herhangi bir nebî, rasûl ve mukarreb melek dahi bilemez. “Sana kıyâmetin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır, ama insanların çoğu bilmezler.” Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir.3

Bununla berâber Kitap ve sünnette insanları korkutucu, uyarıcı ve yıkıcı birçok alâmetler zikredilmiştir. Âlimler kıyâmetin alâmetlerini iki kısma ayırmışlar:

  1. Küçük Alâmetler,
  2. Büyük Alâmetler.

Küçük alâmetler çoktur, bunlardan bir kısmı çıkmış ve bir kısmı da çıkmamışsa da günbegün birbirinin peşinden geliyor. Bunlar:

1- Son Peygamber Hz. Muhammed (as)’ın Peygamber olarak gönderilmesi. Efendimiz, baş parmağı ile şehâdet parmağını göstererek: “Benim gelişim ile kıyâmetin zamânı bu kadardır” buyurmuşlar.4 Avf b. Malik şu altı şeyin kıyâmetin küçük alâmetlerinden sayıldığını rivâyet etmiştir:

  1. Peygamber’in (sav) vefâtı,
  2. Beytü’l-Makdis’in (Kudüs) fethi,
  3. Davar sürülerine kıran düşmüş gibi Ölüm olaylarının çoğalması,
  4. Mal ve nîmet bolluğu, hattâ bir adama yüz dinar verilse ona dahi râzı olmaz,
  5. Müslümanlarla Benî Asfar (Batılılar) arasında fitnenin zuhûru,
  6. Onlar size sekiz koldan saldıracaklardır. Her kolda binlerce müttefikleri bulunacaktır.5

2- İran’ın savaşa tutuşması: Peygamber (sav) Ahvaz ve Kirman halkının tamâmen yok edileceğini haber vermişlerdir.

3- Yahudilerin ortadan kaldırılması. Nebî (sav): “Yahudiler Müslümanlar tarafından yok edilmeden kıyâmet kopmayacaktır.” buyurmuşlar. Hattâ bir Yahudi bir taşın veya ağacın arkasına saklansa bile o taş ve ağaç orada bir Yahudi’nin bulunduğunu haber vermek sûretiyle onlar tamâmen imhâ edilecekler.6

4- Ânî ölümlerin yaygınlaşması. Bu konuda Nebî (sav): “Ânî ölümlerin çoğalması kıyâmetin alâmetlerindendir” buyurdular.7 Asrımızda gerçekten bu tür ölümler çoğalmaya başladı. Bunun en çok sebebi de “kalp krizi” şeklindedir. Allah ümmete sağlık, sıhhat ve âfiyet versin ve haksızlıktan, ânî ölüme yakalanmaktan ve o vaziyette huzûr-u İlâhiyye’ye çıkmaktan korusun!.

5- Emânetlerin zâyî olması. Peygamberimiz “Emânetler zâyî olduğu zaman kıyâmeti bekleyin.”8 buyurmuşlar.

6- Şirkin zaferi. Yine Peygamber Efendimiz (sav): “Ümmetimden bir kabîle, bir grup müşriklere ve puta tapanlara katılmadıkça kıyâmet kopmayacaktır.”9 buyurmuşlar.

7- İlmin kalkıp cehâletin baş göstermesi.

8- İçkinin yaygınlaşması,

9- Zinânın yaygınlaşması,

10- Erkek nüfûsunun azalıp kadın nüfûsunun çoğalması. İbn Malik’in (ra) rivâyet ettiği şu hadîs-i şerif de buna delâlet ediyor: “Kıyâmet yaklaşınca ilim ortadan kalkacak onun yerini cehâlet alacak, zinâ yayılacak, içki içilecek, erkek nüfûsu yok olacak kadınlar ortada kalacak, öyle ki erkeğin elinin değmiş olduğu bir nesnenin başına elli tane kadın birikecek.”10

11- Fâizin yayılması. “Kıyâmet arifesinde fâiz yaygınlaşacak.”11

12- Zamânın kısalması: Zamânın bereketi olmayacak, zaman kısalacak ve çabuk geçecek. Bunu hızlı ulaşım araçlarının devreye girmesi ile uzak mesâfelere kısa zamanda varılması şeklinde yorumlamak da mümkündür.

13- Savaşların çoğalması.

14- Kalplere fitnenin atılması. Peygamberimiz (as) “Zaman tez geçecek, ilim yok olacak, fitneler ortaya çıkacak, mala karşı cimrilik artacak ve (herc) “anarşi, kargaşa” çoğalacak buyurdular. “Bu herc de nedir yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda “O kâtilliktir.”12 diye cevap verdiler.

15- Gerçek âlimlerin yok oluşu. Peygamberimiz (sav): “Allah insanların içinden ilmi birdenbire çekip almaz, ancak âlimlerin ruhlarını kabzeder.”13buyurdular.

16- Depremlerin çoğalması. “Depremler çoğalmadıkça kıyâmet kopmayacaktır.”14 Çağımız depremlerin çoğaldığı bir zamandır, Allah’tan sıhhat ve âfiyet dileriz.

17- Mescidlerin süslenmesi. Ve câzip hâle getirilmesi. “Mescidler süslenip güzelleşmedikçe kıyâmet kopmayacaktır.”15 Mescidlerin süslenmesi müslümanların kalplerinin harap olmasına işârettir.

18- Arap ülkelerinin yeşermesi. “Arabistan’dan ırmaklar akmadıkça kıyâmet kopmayacaktır.”16

19- Altından bir dağın ortaya çıkışı. “Fırat nehrinin suyu çekilip oradan altından bir dağ zuhûr edecek, bunu ele geçirmek için insanlar birbirini öldürmedikçe kıyâmet kopmayacaktır.”17

20- Müstehcenliğin yaygınlaşması. “Âhir zamanda ümmetimden olan erkekler develere binerek mescidlerin kapısına inecekler, kadınları sanki çıplak gibi dar elbiseler giyecekler…”

21- Fuhşun yayılması. “Kıyâmetin alâmetlerinden biri de fuhşun yayılması, sıla-i rahmin terk edilmesi, güvenilir insanların hâin; hâin insanların güvenli olarak gösterilmesidir.”18

2-Kıyâmetin Büyük Alâmetleri:

Kıyâmet çok yaklaşınca büyük alâmetler de ortaya çıkacaktır. Büyük alâmetlerle küçük alâmetlerin arasında fazla bir zaman olmayacaktır. Ebu Hüreyre’den (ra) bir rivâyete göre:

Hafız ibn Hacer: “Kıyâmetin alâmetleri sanki bir ipliğe dizilmiş boncuk gibi birbirini tâkip edecektir. Eğer ip koparsa süratle boncuklar yere saçılır.”19

Kıyâmetin alâmetlerini en çok zikreden Huzeyfe b. Üseyd’in (ra) şu hadîsini de buraya alalım: “Biz kendi aramızda müzâkere yaparken birdenbire Peygamber (as) ortaya çıktı ve “Ne tartışıyorsunuz?” buyurdular. Biz “Kıyâmeti tartışıyorduk” dedik. “On tane alâmet zuhûr etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır” dediler ve arkasından şunları eklediler: “Duman, deccal, Dâbbetü’l-arz, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu Îsâ (as)’ın inmesi, Ye’cuc ve Me’cuc’un zuhûru, üç defa ay tutulması: Bunlardan biri Doğuda, Arap yarımadasında ve diğeri de Batı tarafında olacak. Yemen tarafında büyük bir ateş zuhûr edecek. Bu sırada insanlar başka taraflara kaçacaklar.”20 buyurdular.

Mehdi’nin Çıkışı

Mehdi âhir zamanda dîne sâhip çıkacak, fitneleri durduracak, ehl-i küfrü ve zındıkları sürecek olan Ehl-i beyt’ten bir zâttır. Onun zamânında mahsûl bol olacak, servet artacak ve din yeniden kuvvet bulacak ve dünyâya tekrar İslâm hâkim olacaktır.

Bu konudaki sahih hadisler Mehdi’yi şu şekilde târif ediyor:

1- “Ehl-i Beytim’den ismi benim ismime ve babasının ismi de babamın ismine muvâfık olan birisi Arap ülkelerine hâkim olmadıkça kıyâmet kopmayacaktır.”21

2- “İnsanlar ihtilâfa düştükleri ve zelzelelerin çoğaldığı bir zamanda gelecek bir mehdi ile müjdelerim. Yeryüzü zulüm ve cevirle dolduğu bir sırada gelecek, onun gelmesiyle yeryüzü adâletle dolacaktır.”22

Hz. Îsâ ve Deccal’ın Zuhûru

Bu konuda Peygamber (sav) şunu haber vermiştir: “Mesih ve deccalın şekil ve sıfatını tahmin edeceksiniz. Öyle ki, onun hîlesini bilen her mü’min onu tanır. Onun elinden zuhûr edecek bir takım olağanüstü hallere bakıp da aldanmayın, o Âdem oğullarından bir kâfirdir. Sağ gözü şaşı olacak, alnında kâfir yazılı olacak ve bunu her Müslüman bakınca okuyacaktır.”23

İsmail Hakkı Bursevî (ks) Hazretleri, Mehdi ve Deccal hakkında keşif ve mütâlaaları ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Deccal ve Mehdi hakkındaki hadîs-i şeriflerden biri de Meşârık adlı kitapta da zikredilmiştir. Güneş Batı’dan doğmadan on sene önce Deccal, yedi sene önce de Mehdî Hazretleri zuhûr etse gerektir. Beni Asfar fitnesi Mehdi’nin habercisidir. O fitnenin zuhûruna az bir zaman kalmıştır.”24 (Devâm edecektir)

Dipnotlar
1 Muhammed, 47/ 18
2 el-Kamer, 54/1
3 el-A’raf, 7/ 187
4 Müttefekun aleyh
5 Buhârî
6 Müttefekun aleyh
7 Taberânî
8 Buhârî
9 Ebû Dâvûd ve Tirmizi’nin rivâyetleri.
10 Müttefekun aleyh .
11 Taberânî’nin rivâyeti
12 Müttefekun aleyh
13 Müttefekun aleyh
14 Buhârî
15 Ahmed ve İbn-i Hıbban’ın rivâyetleri.
16 Müslim’in rivâyeti
17 Müttefekun aleyh
18 Ahmed ve Taberânî’nin rivâyetleri.
19 Fethu’l-Bari
20 Müslim
21 Ebû Dâvûd, Tirmizi’nin rivâyetleri
22 İmam Ahmed’in rivâyeti
23 İmam Ahmed’in rivâyeti

Ekim 2019, sayfa no: 52-53-54-55

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak