Ara

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Sonra onlara hitaben: “Amân” diye nidâ eyledim. Onlar tevakkuf eylediler, sonra ben hayvanıma bindim onların yanlarına vardım. Sonra bu yolda mûcize-i nebeviyye ile hayvanımın ayaklarının yere battığını ve kendimin hayvandan düşüp de bunlara zarar îrâsından men ve haps edildiğimi tehattur ve mulâhaza ederek Rasûlullah (sav) Hazretlerinin emri zâhir ve gâlip geleceği de hatırıma gelerek Rasûlullâh’a(sav) hitaben: - Senin kavmin Seni katl ve edene diyet vaadettiler, dedim. Ve Kureyş adamlarının, haklarından ne tür fikir beslediklerini haber verdim. Hem de ben onlara nezdimde bulunan zahîre ve metâımı arz ve takdim eyledim. Fakat onlar benden hiçbir şeyi eksik etmediler ve benden hiçbir şey istemediler. Ancak Rasûlullah (sav) Hazretleri bana hitaben: - “Sen bizim işimizi ketmet ve gizle” buyurdu. Bir rivayette, “Kureyşten hiçbir kimseyi arkamızdan gelmeğe bırakma” buyurdu. Sonra ben, Rasûlullah (sav) Hazretlerinden ahd ve emânımı hâvî kâğıt ve emannâme istedim. Aleyhisselâtü Vesselâm Hazretleri Âmir bin Füheyre’ye emredip bir deri parçası üzerine emannâme yazdırdı, bana verdi. Sonra Rasûlullah (sav) Hazretleri maiyyet-i seniyyeleriyle yola devam eyledi. Medineli Müslümanların Rasûlullâh’ı Beklemeleri Rasûlullah (sav) Hazretleri Medine’ye varmadan yolda tüccârân-ı Mekke’den Şam’a gidip avdet eden Zübeyr bin Avvâm‘a (ra) rast geldi. Hemen Hz. Zübeyr, Rasûlullah (sav) Hazretlerine ve Hz. Ebû Bekir’e (ra) beyaz kisve giydirdi. Medine-i Münevvere Müslümanları Rasûlullah (sav) Hazretlerinin Mekke’den hicretle Medine’yi teşrifleri için yola çıktığını işittiklerinden istikbâl-i risâletpenâhîleri için her gün sabahtan öğle sıcağına kadar Medine haricinde “Harra”nâm kara taşlık mahalde muntazır olup sonra hânelerine avdet ederlerdi. Yine bir gün çokça intizardan sonra herkes hânelerine avdet etmiş iken her nasılsa Medine yahudilerinden biri kendisine müteallik bir şeye bakmak üzere Medine’nin hısn yâni kal’asından birine çıkıp bir cihetine bakmakta iken gayet uzaktan beyazlar içinde olduğu halde şiddet-i hararetten hâsıl olan su gibi serap ve sis içinde kâh meydana çıkıp kâh gaib olarak yolda teşrif etmekte olan Rasûlullah (sav) Hazretleriyle maiyyet-i risâletpenâhîde bulunan ashâb-ı kirâmı görünce yahûdi kendisine hâkim olamayarak yüksek sedâ ile: - “Ey Medine Müslümanları! Sizin muntazır bulunduğunuz sâhib-i devletiniz geliyor” diye nidâ eder. Devam edecek.   “Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır. Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak