Ara

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Hz. Âişe -radıyallahu anhâ- der ki: - "Rasûlullah (sav) Efendi­miz Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'de bulunan ehl-i İs­lâm'a hitaben: "Tahkikatı bana sizin dâr-ı hicretiniz gösterildi, iki taşlık ortasında hurmalık bir mahaldır." buyur­muştur. Buna binâen artık hicret edenler Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Habeşistan tarafına hicret edenler de tekrar Mek­ke'ye avdet edip sonra Medine’ye hicret ettiler. Sonra babam Ebû Bekir de hicrete hazırlandı ise de, Rasûlullah (sav) Efendimiz hazretleri Ebû Bekir’e hitaben: "Biraz sabredin; zira muhakkak ki Allah tarafından hicretim için bana izin verilmesini ümid ediyorum." bu­yurdu. Ebû Bekir tekrar: - "Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlullah, ha­kikaten hicret-i nebeviniz için izn-i ilâhi'yi me'mul edermisiniz?” dedi. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri: - "Kaviyen me'mul ederim", buyurdu ve o yolda Ebû Bekir dahi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin sohbet ve maiyyet-i risaletpenâhilerinde hicret etmek üzere nefsini hicretten haps ve men eyledi; hem de Ebû Bekir dört ay mütemadiyen “ha bugün ha yarın" diyerek iki hecin deveyi evinde besledi. Hz. Âişe devamla der ki: Bir gün öğle vaktinin evvelinde cümlemiz babamın evinde oturmakta iken hâne halkımızdan biri Ebû Be­kir'e hitaben: - İşte Rasûlullah (sav) Efen­dimiz hazretleri mübârek re's-i saadetini bir başörtüsüyle örtmüş olduğu halde ve hem de dâima gelmesi mutad olmayan bu saatte gelmiş kapıdadır, dedi. Ebû Bekir dahi: - “Anam babam O’na fedâ olsun, vallahi öyle ise bu vakitte ve bu saatte teşrif-i nebevileri her halde ancak büyük bir hâdise zuhurundan dolayıdır" dedi. Sonra Rasûlullah (sav) Efendimiz hazretleri gelip hanemize girmek için istizan buyurdu. Ebû Bekir de zât ı nübüvvetpenâhîlerine izin verip hânemizi teşrif buyurdular. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri, babam Ebû Bekir’e hitaben: - “Yanınızda bulunanları hanenizden dışarı çıkarınız.” buyurdu. Yâni gizli bir şey söyleyeceğim, haneniz­de bulunanalar hâneden çıksın demek istediler. Ebû Bekir dahi bu emr-i Risaletpenâhîye cevaben: - “Aman yâ Rasûlullah anam babam sana fedâ ol­sun, hânemizde bulunanların cümlesi ancak sizin ehl-i iyâlinizdir.” Yâni önce akd-i nikâh edilen Âişe ve vâlidesinde ibarettir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri, Ebû Bekir’e hitaben: - “Muhakkak ki artık Medine’ye hurucum e hicretim için bana izin verildi.” buyurdu. “Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır. Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak