Ara

YENİDÜNYA DERGİSİ ANKET ÇALIŞMASI

1-Yenidünya dergisine niçin abone olmalıyız? Yenidünya dergisine okuyup anlamak ve yaşamak için abone olmalıyız. 2- Yenidünya dergisini Niçin ve Nasıl okumalıyız? Çoğu okuyan insanların kendilerini dünyâlık makamlara ulaştıracak mesleklere yöneldiği bir dönemde yaşıyoruz. Dâvâsı ve hedefi olmayan kitleleri bir tarafa bırakırsak, hedefi olan, mes’ûliyetini idrâk etmiş şuurlu Müslümanların okumaması, kendilerini veya evlatlarını öğrenme ve yaşamaya sevk etmemeleri anlaşılması güç bir durumdur. Müslümanlar olarak kitabımızın adı “Kur’ân”dır ve Kur’ân da “okuma” kelimesinden türemiştir. Kur’ân “Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (Mücâdele,11) ve yine “Rabbim ilmimi arttır.” buyururken, Hz. Peygamber SAV de “Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Buhâri) buyurmaktadır. Hedefi, yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve otorite Allâh’ın oluncaya kadar mücâdele etmek olan Müslümanların elbette ki okuması, Rabbânî metot dâhilinde bir eğitimden geçmesi, hem kendilerini hem de geleceğin nesillerini yetiştirmesi zarûrîdir. Çünkü okuyan toplumda dirilikle berâber dâvet ve irşad faaliyetleri daha verimli olur. Okuyan ve kendini geliştiren fertlerin özgüvenleri de artar. Hadîs-i şerifte şöyle buyurur Efendimiz (SAV): “Ya âlim ol, ya öğrenci veya dinleyici ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helâk olursun.” (Taberâni,Sağir:2,3) Bugünkü şartlarda, sâdece yüz lira verip abone olup işi bağlamak düşüncesiyle abone olunmaz Yenidünya dergisine. Bu, işi çok basite indirmedir. Yenidünya aboneliği bir dâvâyı sâhiplenmedir. Hayâtın her alanını kuşatıcı içerikte olduğu için Yenidünya dergisine Abone olunmalıdır. Ayrıca en önemlisi de mâneviyat koktuğu için; İslâm Büyükleri her ay evimize yazılarıyla misâfir olduğu için; her sayısıyla ufkumuzu açtığı, önümüzü aydınlattığı ve güncel ihtiyaçlara cevap verdiği için… Âdetâ her dergi bir okul, bir üniversite gibi olduğu için... Abone olmalı, okuyup tâkip etmeliyiz! 3- Yenidünya dergisine aboneliğimi niçin devâm ettirmeliyim? Yüce Allah (c.c.) ibâdetleri belirli gün ve gecelerde, belirli aylarda ya da belirli yaşlarda değil mükellef olduğumuz andan ölünceye kadar yerine getirmemizi emrediyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et!” (Hicr,99) O halde hayatta olduğumuz sürece, ölüm bizi ansızın yakalamadan önce ibâdetlerimize devâm etmemiz gerekir. Hiçbir şey bizi ibâdetten alıkoymamalıdır. Onun için okumak, anlamak ve hayâtımıza tatbik için devâm etmeliyim. Boşa harcadığınız paralarla kaç dergi abonesi olurdunuz? Hiç düşündünüz mü? Şimdiye kadar hiç düşünmedim. Çünki…… Ancak şunu biliyoruz ki, müslümanların birçoğu lüzumsuz yere çok para harcıyorlar. Günümüzde insanlar sürekli tüketime teşvik edildiği ve marketlerin tanzimi de bu yönde yapıldığı için farkına bile varmadan ihtiyaç olmayan şeyleri alıyorlar. Yıllık olarak bu tür harcamalar önemli rakamlara ulaşmaktadır. Bir derginin yıllık abone bedeli bu tür harcamaların yanında bir hiçtir. Artık ihtiyaç listeleri güncellenmeli ve Yenidünya dergisine de mutlaka yer verilmeli. 4- Yenidünya dergisi bizlere neler kazandırır? Allâh’a kul, Resûlüne ümmet olarak güzel yollarda yürümek adına, Yenidünya dergisi gerçekten çok önemli ve güzel faaliyetlere imzâ atan bir dergidir. Her haliyle, geçmişten bugüne onun mutfağında hazırlanan yazılar insanlara ehl-i sünnetin güzelliklerini, âyetlerin ve hadislerin günümüze yansıyan mesajlarını, Allâh’ın sevgili kullarının güzel tavsiyelerini, hâl ve tavırlarını anlatmıştır. Allah Teâlâ yolunda adım atmamıza vesîle olmuştur. Hizmet etme fırsatını kollayıp, bir başkasını abone etmek için yollara düşenler ve bu vesîleyle birçok kimsenin  huzûra ermesine sebep olanlar da duâ almanın huzurunu yaşamışlardır. Çünki Efendimiz (sav): “Bir kimseyi hayra yönlendirmek, kızıl develeri Allah Teâlâ yolunda fedâ etmekten daha hayırlıdır.” buyurmaktadır. Hanımefendi sayısıyla evlerimiz âdâb-ı muâşeret, Beyza ekiyle çocuklarımız nezâket ve nezâfetle doldu; âdetâ dergi bir okul, bir üniversite oldu. Kapak konuları ilmî içerikli olduğu için araştırmacıların müracaat edeceği yazılar hâline geldi. Her sayısında, günümüzde en önemli olan konuyu ele alarak düşünce dünyâmıza ve rûhumuza gıdâ, dertlere devâ, gönüllere şifâ oldu. “İki günü birbirine denk olan ziyandadır.” (SAV) uyarısına riâyet edilmiş olup mutat bir hayattan korunulmuş oldu ve şuurlu, zinde, diri bir mü’min olma yolunda mesâfe katedildi. 5-Dergimizi diğer insanlara niçin tavsiye etmeliyiz? Görevimiz Allâh’ı (cc) Kullarına Kulları da Allah Teâlâ’ya Sevgili Bir Hâle Getirmektir. 1 - Emr-i bil maruf nehy-i anil münker; iyilikle emir, kötülükten nehyetme görevini icrâya vesîle olur. Kişi Tevbe sûresinin 112. âyetinde özellikleri belirtilen mü'minlerin evsâfına girer. Onlar iyilikle emreder, kötülükten sakındırırlar. 2 - El, dil ve gönülle yapılan cihâdın bir ucundan tutulmuş olur. İçeriğinde sahih/düzgün itikad, sâlih amel ve güzel ahlâkın yollarını göstermeye sebep olur. 3 - Kürsü ve mihrapta yapılan hitaplara muhatap olmayanlara ulaşılır. Medrese ve dergâhlara gelemeyen kardeşlerimizin elinden tutulur. "Yâ Ali! Senin delâletinle bir kimsenin hidâyete erişmesi kızıl develeri infâk etmekden daha hayırlıdır." müjdesine nâil olunur. 4 - Seherlerde yavrularının kurtulması için el açıp yalvaran ana ve babaların imdâdına yetişilir. Kahvehâne köşelerinde, cezâevlerinde uyuşturucu mübtelâsı olan eroinmanların kurtulmasına medâr olunur. 5 - Kuralsız ve hedefsiz hareketlerin bir plan dâhilinde olmasına yardımcı olur. Tırnak kesiminden idârî tarza kadar yapılacak esasları haber verir. Kulluğun gereğini yapmanın tadını verir. 6 - Cebin yokluğundan ziyâde yokluk getiren beyinlerin cehâletten kurtulmasına, gönüllerin takvâ ile süslenmesine, âzâların emr-i ilâhîye uymasına âzamî gayret gösterilir. 7 - Âile fertlerinin birbirine şefkat göstermesine; şahsî, âilevî, toplumsal kurtuluş yollarını göstererek sağlam bir yapının kurulmasına yardımcı olunur. 8 - Her yaraya iyi gelen bir devâ sunar engin rahmetten. Eczâne oluşuyla toplumsal huzursuzluğa devâ olur. Susuzluktan, kuraklıktan kurtarır Ehlullâhın sözlerini her sayısında vermekle. Kir pastan kurtarır, âdetâ bir hamam olur; tâatlerin yapılmasının zorunluluğunu beyân eder. 9 - Günümüz gençliğinin ibâdet neşvesiyle dolmasına, gelişen teknolojiyle Yüce Dînimize hizmet etmesine, ilim ve irfanla dolmasına vâsıl olunur. Her abonemizin gücü yettiği kadar âile fertlerine, akrabâsına, eş ve dostlarına, tanıdıklarına ve tanımadıklarına bu dergiyi ulaştırmaları kurtuluşumuza vesîle olur ümîdindeyiz.

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak