Ara

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (23. Mektup)

Birbirini tâkip eden âlim ve âriflere iki tâne belâgat ve ihsan dolu mektuplarınızı aldım. Hayr duâlarımı lütufkâr Rabbimin yüce katına arz eyledim. Âlem-i ma’nâ yâni rüyâ âleminde büyük mürşidimiz Hazreti Tâhâ (ks) Efendimizin ziyâretiyle feyz alıp şeref bulduğunuz yazıyordu. Bundan dolayı Allah Teâlâ’ya hamd olsun.

Kalp hastalıklarına devâ, mânevî illetlere şifâ olan, şüphe endîşesinden uzak bulunan bu gibi ziyâretinizi lâyık olduğu şekilde tebrîk etmek isterim. Gerçek bir mürşid olan Tâhâ’l-Harirî (ks) Hazretleriyle ezelde takdîr edilmiş mânevî evlâtları arasında tebliğ ve haberleşme vâsıtası olan bu âcizi de hayr duâlarınızla îmanla güzel bir ölümle gitmek için bâtınî teveccühlerinizden mahrum buyurmamanızı özellikle ricâ ve istirhâm ederim. Tâhâ’l-Harirî (ks) Hazretlerinin şekil ve şemâili aynen müşâhedenize muvâfık olduğu halde velâyete ulaşmış bir zâtın arkasından giderken mânevî bir el ile sizi bundan alıkoyarak isminizle hitâb edip tam bir şefkatle âşinâlık göstermesi hüsnü kabûl ve inâyetlerini açıkça göstermektedir. Mübârek ayaklarında bulunan pabuçları için ‘Burada dursun’ demeleri tekrar oraya döneceğini gösterdiğinden bu konuda da zât-ı âlîlerinizi ikinci tebrîke lüzum görüyorum.

Müridler, mürşid-i kâmillere ezelde Mevlâ’nın takdîriyle varmışlardır. Bu takdîri Mevlâ’nın sonsuz ilmi ve her şeye gücü yeten kudretiyle görüp değerlendirmek gerekmektedir.

Cenâb-ı Allah, mübârek ayaklarının dibinden ayırmasın. ‘Zikrin hayırlısı gizli olanıdır’, hadîs-i şerîfinin şeref ve meziyetiyle kalbimizi mesrûr ve kabrimizi geniş kılıp aydınlatsın.

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Bu Mektubundan Öğrendiklerimiz:

  1. Rüyâda Allah dostlarını görmek bir derviş için son derece büyük mânevî kazanımlara sebep olan bir vesîledir.
  2. Allah dostlarını rüyâda gören kimseleri tebrik etmek gerekir. Çünkü onlar, kalp hastalıklarına devâ, mânevî illetlere şifâ ve şüpheden uzak olan zâtlardır.
  3. Müridler, mürşid-i kâmillere ezelde Mevlâ’nın takdîriyle varmışlardır. Bu takdîri Mevlâ’nın sonsuz ilmi ve her şeye gücü yeten kudretiyle görüp değerlendirmek gerekmektedir.
  4. Tasavvufta rüyâ tabirleri çok önemli bir konudur. Ehil kimselerce ve rüyânın rûhuna uygun tâbirlerle mürşid-i kâmiller, müridlerini irşâd etmelidir.
  5. Rüyâlar görüldükleri şekliyle değil tâbirlerine uygun olarak değerlendirilip sâdık rüyâ ise bu rüyâlarla amel edilmelidir.
  6. Sûfî, Allah dostlarının ayak izlerinden ayrılmamalı ve onlarla bir arada olabilmek için duâ ederek Mevlâ’dan yardım istemelidir.
  7. Kişi, gördüğü sâdık rüyâlar dolayısıyla Mevlâ’yı zikretmeli, kalbinin mutlu olması ve kabrinin nur ile dolması için O’na (cc) duâ etmelidir.
  8. Duâda dünyevî ve uhrevî konular dengeli bir şekilde talep edilmeli. Duâda bir tercih yapılması gerekirse âhirete taalluk eden konulara öncelik verilmelidir.

Güncelleme: Fatih Çınar (Kasım 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak