Ara

Kudüs’ün Fâtihleri..!

Kudüs’ün Fâtihleri..!

Sâdece Kudüs’ün fâtihi değil, her şeyin bir fâtihi vardır. Fettâh (cc), yardımıyla her kapalı şeyin açıldığı ve hidâyetiyle her müşkülün çözüldüğü isimdir. Yalnız açılışın şifresini bilmek gerek. Hadîs-i şerîf'de, “Meşrû işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i şerîfe ile başlanmazsa nasipsiz, güdük (hayrı kesik) olur.”1 

Ana karnında çocuğun teşekkülünde şu dua okunur: “Allâh'ın ismiyle, Allâh'ım, bizi ve bize vereceğin evlâdımızı şeytânın şerrinden muhâfaza eyle.”2

Âfakta dışta fetih din düşmanlarıyla yapılırken, enfüste içte fethin gerçekleşmesi de düşmanın kovulmasıyla ilgilidir.

Fetih yalnız değil, karşı zıt düşmanla yapılır. Bu sebeple Rabbimiz: “Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.”3 Sevgili Peygamberimiz (sav) “Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının arasında bulunan nefsindir.”4 Zâhirde en azgın düşman da yahudidir. Mâide Sûresi, 82. âyette, “Andolsun, insanlar içinde, mü'minlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Onlardan, îmân edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Hristiyanlarız" diyenleri bulursun.” Oğlunu kurbân etmek için giden İbrâhîm (as)’a karşı çakan da şeytan, Âdem (as)’ın oğullarından Kabil’i kıtâle sürükleyen de melundur. İsmiyle müsemmâ olan, lânetlenen kavim yahudi de “insan ve cin şeytanları” da mel’unun avanelerindendir.

Fetihler fâtihlerle gerçekleşir. Seyyid Kutub gerçek fâtihin evsâfını şöyle açıklar: “Zaferden değil, hakla bâtıl arasında yerinizi iyi tesbît edin. Çünkü Cenâb-ı Hak: “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”5 

Hasan el-Benna da fâtihlerin vasfında şunları söyler: “Gâyemiz Allah'tır. Önderimiz Resûlullah'tır. Anayasamız Kur'ân'dır. Yolumuz cihattır. En büyük arzumuz ise şehâdettir.”

İslâm'ı bütün olarak ele alan ilim, amel, takvâ ve cihâdı şahsında toplayan İzzeddin Kassam (rh.a) Fâtihlere yol gösterir.“Mühim olan bu savaşı bizim kazanmamız değildir. Asıl mühim olan bizim ümmete ve gelecek nesillere iyi bir ders vermemiz, onlarda cihâd ruhunu diriltmemizdir.”

Filistin direnişinin isimleri arasında yer alan şehit Şeyh Ahmed Yasin ümmete şu mektubu bırakır:

"Bırakın savaşçı onuruyla ölelim!

Allâh'ım! Ümmetin suskunluğunu sana şikâyet ediyorum! Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim! Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belâlarının estiği biriyim! Siz ey Müslümanlar! 

Suskun ve âciz, helâk olmuş ölüler! Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin nâmusu için kızacak? Şerefli direnişçilerken, bizleri kâtil teröristler olarak ilân edenlere karşı duracak! Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları ve bâriz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı?

Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye; “Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mü'min kullarına yardım et!” diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor?

Hacı Hasan Efendi (ks) Kudüs mitinglerine bizzat katılarak örnek oldu bizlere.

Hz. İbrâhîm, Hz. Yâkup, Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman aleyhimüsselâm'ın ve birçok vahye mazhar peygamberin izlerini taşır Kudüs-i Şerif. 

Sevgili Peygamberimizin (sav) mi'râcıyla,

“Gel habîbim sana âşık olmuşam
Cümle halkı sana bende kılmışam”

dâvetiyle, bütün enbiyâya imam olmasının nûrunu taşır Kudüs-i Şerif. 

Hz. Ebubekir (ra)’ın Amr b. As ve Halid b. Velid’i Filistin’in fethi için görevlendirdiği, Hz. Ömer (ra)’le barış yolu ile 638 yılında fethettiği mübârek şehirdir Kudüs-i Şerif.

Yer yüzünde esârette olan hacer-i muallak taşını Haçlılardan kurtarmadıkça yüzüm gülmez diyen Selahaddin Eyyûbî’nin 1187 yılında Haçlıların elinden geri aldığı, Kubbetü’s-Sahra’yı yeniden câmiye çevirdiği şehirdir Kudüs-i Şerif.

Hâkim-ül harameyn demeyin, Hadim-ül harameyn Mekke ve Medîne’ye hizmet eden deyin diye secdeye kapanan Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Osmanlı himâyesine kattığı mübârek şehirdir Kudüs-i Şerif.

1917 yılına kadar 400 yıl Osmanlı himâyesinde kalan Kudüs-ü Şerif, ilâhî lütfa mazhardır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) “Mescid-i Haram'da kılınan namazın başka mescide oranla yüz bin derece daha fazla sevâbı var. Benim Mescidim'de bin defa daha fazla, Mescid-i Aksâ'da ise, beş yüz defa daha fazla sevâbı var.” buyurur.

Malazgirt zaferini kazanan ordu, şehâdet arzusuyla yola çıkan ordudur.

Mekke Dönemi’nde gönüllerin fethi, Medîne dönemi’nde maddî fetihler gerçekleşmeye başlamıştır. Kur’ân-ı Azîmüşşân, fetheden mânâsına gelen Fâtiha sûresiyle başlar. Fâtiha Sûresi aynı zamanda mânevî fethin anahtarıdır.

Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanan Kutb-ı Âzam Es'ad-ı Erbilî (ks)'a ithâf olunan şu beyt, mânevî fethe işâret eder: 

“Hayâtında nice mürde dili ihyâ eyledi.
Her cihetten her an halkı Hakk'a irşâd eyledi.”

Kudüs-i Şerif’in fâtihleri enbiyâ ve evliyâ, destek İlâhî güçtür. Fatih Sultan Muhammed Hân’ın cihadda dayanağı, Sevgili Peygamberimizin müjdesi ve evliyânın himmetidir.

“İmtisâl-i câhid-ü fillâh oluptur niyyetim
Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir gayretim
Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim
Lütf-i Hak'tandır hemen ümîd-i feth-i nusretim”

Başarı, mü'minler olarak safı netleştirmektir.

Safın fertleri Allah ve Resûlü’ne mutlak itâat eden murâbıt, cihâd erleridir.

Dipnotlar

1 İbn Hanbel, Müsned, 2/360.
2 Buhârî, Bed'ul-halk 11; Müslim, Nikâh, 18.
3 Fâtır, 35/6.
4 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/143.
5 Dehr, 76/3.

Aralık 2023, sayfa no: 4-5-6

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak