Ara

Kalkınmanın Esasları

Kalkınmanın Esasları

Kalkınmaya esas Bakara Sûresi’nin 261. âyetidir: “Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli yedi başak bitiren, her başakda yüz ‘tâne’ bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah kime dilerse ona katkat verir. Allah, ihsânı bol olan, hakkıyle bilendir.” Suyu damıtmakla, havayı kirden arıtmakla, ısı ve ışıktan, enerji kaynaklarından yararlanmakla, toprağı işlemekle her türlü faydalı kalkınma sağlanır. İbâdette bire on, yediyüz, kat be kat sonsuz verilmesi, madde âleminde de aynen geçerlidir. Üretimin kalitesine göre mal kıymet kazanır.

Ürün ilgi çekmeli. Kullanım ömrü sahte olmamalı. İtibar görmeli. Hep bunların temeli insandır. İnancı sahih, ibâdeti dâim ve ahlâkı mazbut olmalıdır. Karakter zayıflığı hîleye, aldatmaya, yalan ve hırsızlığa götürebilir. Yüce dînimiz İslâm, “İşini düzgün ve sağlam yapanı Allah Teâlâ sever.” hadîs-i şerîfiyle kalkınmanın çatısını, başarının sırrını verir.

Her alanda üstün olmakla birlikte, harb sanâyiinde de üstün olmalıyız. Cenâb-ı Hakk, Enfâl Sûresi’nin 60. âyetinde “Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla Allâh'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allâh'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz aslâ haksızlığa uğratılmazsınız.” buyuruyor. İnsansız Hava Aracı, Fırtına obüsü, uzun menzilli füze, güdümlü helikopter füzesi, millî gemi, arâzi aracı gibi vâsıtalarla sulhu temin edin. “Silm” kökünden ‘esenlik ve huzûru temin’ anlamına gelen İslâm’ı hâkim kılın.

Bu dünyâya ebedî yaşamak için gelmedik. Sonsuz hayâtın temini için, bu âlemde cihad için varız. Babamız Âdem (as) ile Havva annemiz cennetten yeryüzüne, amansız düşmanla cihad için indi. Mel’un yaşadıkça cihad mevcuddur. Kıyâmete kadar mühlet istediğine göre, içte nefis ve şeytan, dışta yoluna tâbi olanlarla cihad dâimîdir. Terörist kalmayıncaya kadar mücadele: “(Yeryüzünde) bir fitne kalmayıncaya ve dîn tamâmiyle Allâh’ın oluncaya kadar onlarla muharebe edin.” (Enfâl, 39.)
Kalkınmada esâsın özünü, Tebük seferi dönüşü Resûlüllâh’ın (sav) mübârek dilinden dökülen şu söz teşkîl eder:

“Şimdi küçük cihaddan büyük cihâda dönüyoruz.” Sahabe hayret ediyor. Acaba, cihâdın bundan daha büyüğü var mı?

“Evet, küçük cihaddan büyük cihâda gidiyoruz. O nefisle cihaddır. (Suyuti, II, 73)

Sıddîk-i Âzam’dan bu zamana kadar gelen meşâyih-i izam, kalkınmada esâsı beden ve rûhun gücü olarak tesbit buyurdu. “Kuvvetli mü’min, Allah nazarında zayıf mü’minden daha sevgili ve daha hayırlıdır.” Aslında her ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah’tan yardım dile, acz izhâr etme. Bir musîbet başına gelirse: “Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!” deme. “Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur!” de! Zîrâ “eğer” kelimesi şeytan işine kapı açar.” (Müslim, Kader 34, (2664); İbn Mace Sünen hadis no: 76; ibn Hibban, Sahih hadis no: 5840.)
Nevevî (rh.a) “Kuvvetli mü’min” tâbirindeki kuvvetten murâdın “nefsin azîmet ve niyeti ve âhiret husûsundaki düşüncesi” olduğunu söyler.

Kalkınma sanâyide, yolda, köprüde, füzede, hava aracı, insansız hava aracı, hidroelektrik santrali vs.’de olur. Bu gelişmelerin yanında; Sultan Abdülhamid, Fatih, Yavuz ve Kanuniler kalitesinde lider ve devlet adamı da yetiştirmeliyiz. İmâm-ı Âzam gibi müttakî âlimler, Nizâmül Mülk değerinde eğitimci, Cevdet Paşa ve Necib Fazıl gibi mütefekkir, Fuzulî gibi şâir, Mimar Sinan gibi mimar, Barbaros gibi denizci ve her alanda temeli tevhîd esâsına dayanan dâhiler ile kalkınırız. Temelimiz medresede ilim, dergâhlarda ahlâkî eğitimle ve şahsiyetli ordumuzla bin yıl ayakta durduk.

İzn-i İlâhî ile yılmaz ordumuza gece gündüz duâ da edelim. Yediden yetmişe Âl-i İmran Sûresi’nin son âyetini yaşayıp murâbıt, cihâd eri olalım. “Ey o bütün îmân edenler! Sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin ve cihad için hazır ve râbıtalı bulunun. Sınırlarda nöbet bekleyin (yurdunuzu çiğnetmeyin.) Allah’tan korkun ki felâh bulasınız.”

Şubat 2018, sayfa no: 4-5-6

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak