Ara

Geçmişini Lafla Değil Harfle Öğren!

Geçmişini Lafla Değil Harfle Öğren!

Geçmişini Lafla Değil Harfle Öğren!

Kadir Mısıroğlu

“Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim,

Ya bunlar Türkçe değil, yahud ben Türk değilim!..

Oysa hâlis Türk benim, bunlar, işgalcilerim

Allah Türk’e acısın, yalnız bunu dilerim!..”

Merhum Necip Fâzıl Kısakürek

Aziz Okuyucu!..

Dâvâ adamı olmak yolunda ilk atman gereken adım sağdan sola yazmasını öğrenmedir. Zira “İslâm Harfleri” Kur’ân dünyasının kültür hazinelerine açılan kapının yegâne anahtarıdır!.. Mukaddes kitabının yazılamadığı “Lâtin harfleri” senin millî yazın olamaz!.. İslâmcı cephenin düşmanlarına vurabileceğin en ağır darbe İslâm yazısını yaşatmandır. Zira o mübârek yazı sırf Kur’ânî hakîkatler âlemine açılan kapıyı kapamak için değiştirilmiş ve yasaklanmıştır!.. Aziz Okuyucu!.. İslâm yazısının ilgası ve güzel Türkçemizdeki tahrîbât büyük ve azametli devletimizin mübârek ecdâd kanları ile yoğrulmuş yirmi milyon kilometrekareden ziyâde olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felâkettir!.. Aziz Okuyucu!.. Güzel Türkçemize sûikasd, umûmî mânâsıyla İslâm’a suîkasdin bir cüz’üdür!.. Unutma ve afvetme!.. Afvetme ve fiiliyatta bu sûikasdin hâinler veya gafiller kadrosu içinde yer alma!.. Kullandığın âlâlmet-i fârika gibi senin Müslümanlığını haykırsın!.. Aziz Okuyucu!.. Belki üzerinde lâyıkı ile durup düşünemediğin için bugüne kadar “İslâmcı olmak”la “Uydurma kelimeleri kullanmak” arasındaki tezadı kavrayamamış olabilirsin!.. Unutma ki, hatâdan dönmek bir fazîlettir ve sen henüz öğrenme safhasındasın!.. Binâenaleyh bir has bahçedeki ayrık otlarını ayıklar gibi lisânına takılmış olan uydurma kelimeleri hâfızandan sil!.. Şahsiyetli olmanın bâzan da akıntıya karşı gitmeyi îcâb ettireceğini unutma!.. Aziz Okuyucu!.. Dünya’ya bir Cihan Devletinin vârisi tabiîsi olduğun şuuruyla bak!.. Redd-i mîras ederek soysuzlaşmayı tercih etmiş olanlardan seni ayıran bu şuurun düşünce ve hareketlerine asâlet, ciddiyet ve âlemşümul bir alâka sûretinde aksedişi, İslâmcı şahsiyyetinin kâmil ifâdesi olsun! Sevk-i kaderle o azametli devletin ufukta belirmeye başlayan ba’sü bâdel mevtinden gafil olma!.. Âlem-i İslâm seksen yıldır başsızdır. Cenâb-ı Hak bizim yerimize bir tâyin yapmayarak o şerefli makamı asıl sâhibi için boş bekletmektedir. Bunu gör ve müstakbel vazîfene liyâkat kazanma yolunda ihmalkâr davranma!.. Ey, bir yabancı dili öğrenmek için para ve zaman olarak her fedakârlığa katlanan, Aziz Genç!.. Biraz da kendi öz lisanını öğrenmek için gayret sarf edemez misin?! Aziz Okuyucu!.. Nihâyet birkaç yüz, târih mîrası kelimeyi öğrenmek zahmetine katlanamadığın için, millî ve dînî edebiyâtımızın engin tefekkür ve tahassüsler âlemine açılabilmek bahtiyarlığından mahrum bulunmaktasın!.. Seni o feyizli menbalardan uzaklaştıranları hüsrana uğratmalısın!.. Aziz Okuyucu!.. Kurumakta olan nâdide çiçeklere su verip hayâta döndürmek nev’inden bir gayret ve isti’cal ile henüz unutulup anlaşılamaz hâle gelmeden İslâm irfânının malı olan kendi kelimelerimizi kullanmak hususunda bir inat, ısrar ve prensip sâhibi olduğunu göstermelisin!.. Eğer bu sapık cereyâna sistemli bir karşı koyma hâlinde olmazsak, yarın çocuklarımız “hayat” gibi, “cevap” gibi, “gaye” gibi sayısız kelime için lûgatlara bakmak mecbûriyetinde kalacaklardır!.. Aziz Okuyucu!.. Bugün memleketimizin bir numaralı mes’elesi, lisânımızdaki korkunç tahribâttır!.. Vatanın – maazallah – mâruz bulunduğu bölünme tehlikesinden daha büyük bir belâ olan lisan fâciası önlenemezse, fikrî muhtevâmız kısırlaşacağından hiçbir mes’eleyi doğru olarak kavramak istidadımız kalmayacaktır!..   Aziz Okuyucu!.. Kur’ân-ı Kerîm kültürünün malı olan kelimelerimizin yaşaması, senin onları tercih edip kullanmana, kullandırmak için başkaları ile mücâdele etmene bağlıdır!.. Nasıl, kurumaya yüz tutan orkide çiçekleri Lisan-ı Hâl edip sâhibinden su beklerse, kelimelerimiz de aynı durumdadır. İşte sana onlardan küçük bir liste:   “Anlam”                              değil                     “Mânâ” “Amaç”                               değil                     “Gaye” veya “Maksad” “Bağımsızlık”                     değil                     “İstiklâl” “Birey”                               değil                     “Ferd” “Çelişki”                             değil                     “Tezad” “Deney”                              değil                     “Tecrübe” “Duyuru”                            değil                     “İlân” “Etki”                                   değil                     “Tesir” “Etken”                                değil                     “Müessir” “Genel”                               değil                     “Umûmî” “Görev”                               değil                     “Vazîfe” “Güvence”                         değil                     “Teminat” “İlgi”                                     değil                     “Alâka” “İlişki”                                 değil                     “Münâsebet” “Kanıt”                                 değil                     “Delil” “Kapsam”                           değil                     “Şumûl” “Konut”                               değil                     “Mesken” “Kural”                                değil                     “Kaaide” “Kurum”                             değil                     “Müessese” “Kuşak”                               değil                     “Nesil” “Kuaför”                             değil                     “Berber               “ “Mutlu”                               değil                     “Mes’ud” veya “Bahtiyar” “Moral”                               değil                     “Mâneviyat” “Neden”                             değil                     “Sebeb” “Olay”                                  değil                     “Vak’a” veya “Vukua” veya “Hadise” “Olasılık”                            değil                     “İhtimal” “Okul”                                 değil                     “Mektep” “Ödün”                                değil                     “Tâviz” “Örgüt”                               değil                     “Teşkilât” “Öneri”                                değil                     “Teklif” veya “Tavsiye” “Öğrenci”                           değil                     “Talebe” “Özgür”                               değil                     “Hür” veya “Müstakil” “Özgürlük”                         değil                     “Hürriyet” veya “İstiklâl” “Özel”                                  değil                     “Husûsî” “Problem”                           değil                     “Mes’ele” “Sanık”                               değil                     “Maznun” “Sınav”                                değil                     “İmtihan” “Somut”                              değil                     “Müşahhas” “Sorumlu”                          değil                     “Mes’ul” “Sorun”                               değil                     “Mes’ele” “Soyut”                               değil                     “Mücerred” “Sözcük”                             değil                     “Kelime” “Süreç”                                değil                     “Vetire” “Tanık”                                değil                     “Şâhid” “Tepki”                                değil                     “Aksülâmel” “Toplum”                           değil                     “Cemiyet” “Toplumsal”                      değil                     “İçtimâî” veya “Mâşerî” “Tüzel”                               değil                     “Hükmî” “Ulus”                                  değil                     “Millet” “Yanıt”                                 değil                     “Cevap” “Yargıç”                               değil                     “Hâkim” “Yaşam”                              değil                     “Hayat” ……. Kaynak: Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak