Etiket arşivleri Yenidünya Dergisi

Kader ve Kaza / Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)

“(Gerek) yerde (gerek) nefislerinizde herhangi bir musîbet vukûa gelmemiştir ki bu Bizim onu yaratmamızdan evvel mutlakâ bir kitabda yazılmış olmasın. Şübhesiz ki bu Allâh’a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana tasalanmayasınız, O’nun size verdiği ile sevinip şımarmayasınız diye (yazmıştır). Allah çok böbürlenen her kibirliyi sevmez.” (Hadîd, 22-23.) Musîbet; hedefe isâbet eden mermi gibi insana dokunan bir felâkettir. Kuraklık, hayvânâta ârız …

Daha fazlası »

Yakınlarının Yolunu Bekleyen Hastalarımız / Prof. Dr. Kadir Özköse

Sağlık, Allâh’ın üzerimizdeki nîmetlerinden biridir. Sağlık nîmetinin kıymetine Peygamber Efendimiz şu şekilde dikkat çekmektedir: “İki nîmet vardır ki, insanların çoğu onların değerini takdîr edemez: Sağlık ve boş vakit.” (Buhârî, Rikak, 1) Gereğince kulluk yapabilmemiz, maddî ve mânevî bakımdan sağlıklı bir bünyeye sâhip olmamıza bağlıdır. Diğer yandan vücûdumuz bizlere Rabbimizin bir emânetidir. Namaz, oruç ve hac gibi ibâdetlerimizin yerine getirilmesi sağlık …

Daha fazlası »

Cihanda En Büyük Devlet: Sıhhat / Prof. Dr. Ali Akpınar

Koca cihan sultânı Kânûnî öyle diyordu: Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes-i sıhhat gibi. Gerçekten de sıhhat âfiyet, insan için en büyük devlet ve en başta gelen izzettir. Zîrâ sıhhat yoksa, insanın tadı tuzu yoktur. Onun için sağlık, selâmetin yol arkadaşıdır. Sıhhat, insan için büyük nîmettir. Ne var ki hastalık da şu imtihan …

Daha fazlası »

Altı Ayda 150 Kadırga İnşâ Etti Kadırga Mîmârı Mustafa Ağa / Nidayi Sevim

Elektronik postama bir ileti düştü. Ankara’dan araştırmacı yazar Nazan Sezgin Hanımefendi göndermiş. Sağ olsun zaman zaman böyle gönderilerde bulunur. Özellikle târihî mezar taşlarıyla ilgili arşivinde ne varsa bizimle paylaşır. Bu gelen posta da mezar taşlarıyla ilgili idi. 1966 yılının Ocak ayında yayımlanan Hayat Tarih Mecmuasından bir sahife… Târihçi Reşat Ekrem Koçu tarafından kaleme alınmış. Kadırga Mîmârı Mustafa Ağa’nın kabrinin milletimiz …

Daha fazlası »

Neden Var Olduk, Neyi Bilmeliyiz? / Mustafa Özçelik

Başlıktaki “neden var olduk?” sorusu “varlık”, “neyi bilmeliyiz?” sorusu da “bilgi” konusuna dâir târih boyunca sorulmuş en önemli iki sorudur. İnsanoğlu dünden bugüne bu iki temel soruya cevap aramış, cevâbı doğru şekilde bulmuşsa hayâtına bir anlam yüklemiş, değilse anlamsızlık içinde bir ömür sürmüş ve bu yüzden de çok ciddî sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün de bu iki temel soru, cevâbını …

Daha fazlası »

Peygamber Sevgisinin Şifâya Vesîle Olduğu Engelli Bir Şâir: İmam Bûsirî / Mehmet Nezir Gül

Peygamber sevgisi ile dopdolu bir hayat. Şiirlerinde Allah sevgisinden sonra Efendimiz Aleyhisselâm’a olan aşkını, muhabbetini en güzel ifâdelerle dile getiren bir şâir, âlim, ârif. Uzun süredir mâruz kaldığı felçlilik onun yaşamını hayli kısıtlamıştı. Tedâviler, beklenen arzu edilen sonucu vermemişti. Dilinde zikir, zihninde binbir şükür, okumaya, yazmaya ve kulluğa devâm ediyordu. Yine Allah Rasûlü için bir kasîde yazmıştı. Allâh’ın en sevgili …

Daha fazlası »

Madden ve Mânen Sağlıklı Olabilmek / İdris Kocabaş

İnsana maddî ve mânevî olarak ikrâm edilen pek çok nîmet vardır. Doğumundan ölümüne kadar Allâh’ın kendisine bahşettiği bu nîmetlerden istifâde etmesi, onlara sâhip çıkması ve onların şükrünü edâ edebilmesi başlı başına üzerinde durulması gereken bir konudur. Bahşedilen nîmetlerin arasında en önemli konumda olanlardan birisi de sağlıktır. Çünkü sağlığı yerinde olmayan kişinin dünyevî ve uhrevî vazîfelerini kâmil bir şekilde yerine getirebilmesi …

Daha fazlası »

Vazîfede Başarı / İbrahim Cücük

1. Vazîfede başarı, vazîfe bilinci/şuuru ile başlar, dert edinmekle harekete geçer. “Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, mâzeretin çâresi de ilacın şifâsı da devâ getirmez.” Mevlânâ (ks) “Büyük işler başarmak için sâdece harekete geçmek yetmez, ne yapmak istediğimizin rüyâsını da görmek gerek; sâdece rüyâsını görmek de yetmez, rüyânın gerçekleşeceğine inanmak gerek.” Anatole France “Sağlam karakteri olan bir insanı görevinden …

Daha fazlası »

Düşülen Bâzı Mühim Hatâlar / Hamdi Hatipoğlu

Zamânımızda etrâfındaki Müslümanları, bâzı kusurları sebebiyle, tekfire kadar varan aşırı ithamlarla karalayan kimselere sıkça rastlamaktayız. Bunlar arasında mevki ve mertebece üstün olanlar, diploması ve hattâ te’lîfi bulunanlar da görülür. İctimâî durumları îcâbı kazandıkları îtibâr ve saygı sebebiyle bu çeşit fikirleri alâka ve hattâ taklîde mazhar olduğu için onların bir hatâları derhâl binler, yüzbinler ve hattâ milyonlara mâl olmaktadır. Bu kimselerin …

Daha fazlası »

Âhirette Ancak Kâmil Îman Sâhipleri Kurtulacaklardır; Küfür Kurtuluşa Engeldir / Dr. Mehmet Sürmeli

Kelime olarak îman, birşeyi kalben tasdîk etmektir. Dînî terim olarak ise; îmân edilecek hususları kalben tasdîk edip bu tasdîki dille ikrâr etmektir.1 Kalbin ve rûhun doyuma ulaşıp korkunun yok olmasıdır. Hz. Peygamber’in (sav) getirmiş olduğu dîne bağlanmaya îman dendiği gibi, kişinin, mutlak tasdîkle Hakk’a boyun eğmesine de îman denir. Hakk’a teslîmiyette üç şeyin bir araya gelmesi gerekir: Kalben bağlanma, dil ile ikrar …

Daha fazlası »