Anasayfa / Etiket arşivleri tasavvuf (Sayfa 10)

Etiket arşivleri tasavvuf

Müslümanca Yaşama Hassâsiyeti

Müslümanca Yaşama Hassâsiyeti Prof. Dr. Kadir Özköse İslâm yaşanan bir dindir. İslâm’ı yaşamak bir nasip işidir. Peygamberlerin yolu, tevhid mücâdelesinin adı, Hakk’a boyun eğmenin yoludur İslâm. İnandık demekle başıboş bırakılmayacağımızın bilinci, inandığımız için kendimizi güçlü hissettiğimiz yegâne îman hamlesidir İslâm. İnananlar için yegâne unvân “Müslüman” adıdır. Müslüman olma şerefine erenlerin ne malda ne mülkte, ne canda ne tende, ne makamda …

Daha fazlası »

İlim ve Gönül

İlim ve Gönül Mustafa Özçelik 1. İlim, kutlu bir uğraştır. Yüce kitâbımızdaki “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” âyeti ilmin bu değerini/önemini anlamamız açısından önümüze çok zengin bir anlam dünyâsı çıkarır. Fakat mesele ilimden ne anladığımızdır. Zîrâ ona bakışımızı, onu edinme biçimimizi ve ondan ne beklediğimizi bu temel soru belirleyecektir. Bu konuda târih boyunca tek bir anlayış gösterilemez. Meselâ; resmî …

Daha fazlası »

Irak ve Suriye’de İslâm’ın İntişârı

Irak ve Suriye’de İslâm’ın İntişârı Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks) Hz. Ebû Bekir fütûhata başladığı zaman teshîri îcâb eden havâlinin Arabistan ile Şarkî Roma arasında duran ülkeler, Irak-Suriye havâlisi olduğunu biliyordu. Hz. Hâlid’in kumandasındaki ordu Nebaç’da toplandı. Sonra Eyle’ye yürüdü ve zabt etti. Amman, Bahreyn, İran, Hind ve Çin’den gelen gemiler buraya uğrardı. Denizden mesâfesi azdı. Basra ile arası dört fersahtır. …

Daha fazlası »

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Sisteminde Sohbet -Mektûbât’ı Çerçevesinde-

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Sisteminde Sohbet -Mektûbât’ı Çerçevesinde- Fatih Çınar Es’ad Efendi, son dönemde mânevî kişiliğiyle etkili olmuş birisidir. Kendisi; eserleri, yetiştirdiği talebeleri ve tasavvufî fikirleriyle nüfûzunu geniş kitlelere ulaştırmayı başarmış bir sûfîdir.1 Gönül medeniyeti inşâsında dur durak bilmeden gayret gösteren bu gönül insanı, fikirleri, eserleri ve yolunu tâkip edenler aracılığıyla aramızda yaşamaya devâm etmektedir. Biz bu çalışmamızda, onun geniş …

Daha fazlası »

Cihad

Cihad Alemdar Kur’ân-ı Kerîm okurken Zâriyat Sûresi’nin ellinci âyet-i celîlesi çok duygulandırdı. Biz ne yapıyoruz, Rabbimiz ne buyuruyor? “O halde Allah Teâlâ’ya koşun.” Küfürden îmâna, Günahdan, tevbe ile tâate, Zikrullâha devamla, gafletten uyanıklığa, Cehâletten ilme, Nefsânî arzulardan takvâya, Şüpheden yakîne, kat’î ve kesin inanca, Şeytânın hîlesinden Rabb Teâlâ’ya koşun. İbrahim Edhem’e (ks) sorarlar: –  Neden duâmız kabûl olmuyor? – Ey …

Daha fazlası »

Mânevî Yükseliş Seyrimiz

Mânevî Yükseliş Seyrimiz Prof. Dr. Kadir Özköse Tasavvufta hayat yolculuktan ibârettir. Dervişin yolculuğu seyr-i âfâki ile dış dünyâya, seyr-i enfüsî ile de iç dünyâya dönüktür. Derviş kulluğunu sanat tadında gerçekleştirmek ister. Tasavvufta uygulanan seyr u sülûk eğitimi dervişin vuslata ermesini hedefler. Kulluğunu vuslat gâyesiyle gerçekleştiren derviş kavs-i urûcî ile hayat dâiresinin yükseliş trendini gerçekleştirir. Şehâdet âleminde yaşayan birey olarak sonsuzluk …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (37. Mektup)

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (37. Mektup) Güncelleme: Fatih Çınar Gözlerinizi öper ve tekrar letâif-i aşerenizi Cenâb-ı Hakk’ın selâmıyla müjdeler, takdir ve değerlendirilmesi beşerî gücümün üzerinde bulunan mektubunuzun bir köşesinde sorulan sorunun cevâbını söyler ve zihnimde bulunan çağrışımı arz ve takdîme cesâret ederim. İnsan su ve ateş, toprak ve hava, nefs ile kalp, ruh ve sır, hafi ve ahfa gibi letâif-i …

Daha fazlası »

Kur’ân-ı Kerîm’in Cem’edilmesi

Kur’ân-ı Kerîm’in Cem’edilmesi Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks) Asr-ı Saâdet’te Hz. Peygamber (sav) Efendimiz’e nâzil olan Kur’ân-ı Kerîm deri parçaları, taş parçaları, hurma yaprakları ve buna mümâsil şeyler üzerine yazılmış olduğundan Hz. Ebû Bekir’in (ra) devrini tezyîn eden mefâhirden biri de Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın onun zamânında bir cild hâlinde toplanmasıdır. Zaman-ı Saâdet Nebevî’de Kur’ân-ı Kerîm tamâmiyle yazılı ve mahfûz olduğu halde tek …

Daha fazlası »

Dervişlik Âdabı

Dervişlik Âdabı Kalemdar (ks) ‘Kıyl u kâl kalbden çıkmayan derviş m’olur? Bal diyen dil ile baldan tatmayan derviş m’olur?’ Kıymetli kardeşlerim! Tasavvufta dervişlik mühim bir pâyedir. Derviş Farsça bir kelimedir. ‘Der’ kapı, ‘viş’ kapının alt eşiği demektir. Kardeşleri onu çiğneyince seslenmeyen, yüzüne bir kusuru söylenince ‘Allah senden razı olsun!’ diyen kimse derviştir. Reşahat Aynü’l-Hayat’ta, ‘Kapı eşiği biraz sertçe olur, tam …

Daha fazlası »

Sûfî Düşüncede Yaratıcının Ezelî İlminde Sâbit Olan Varlık Sûretlerini İfâde Eden Kavram: A‘yân-ı Sâbite

Sûfî Düşüncede Yaratıcının Ezelî İlminde Sâbit Olan Varlık Sûretlerini İfâde Eden Kavram: A‘yân-ı Sâbite Abdullah Sivaslı ‘Gözde a’yan hep sen imişsin ben gâfil Gönülde gizli olan sen imişsin ben gâfil Bütün cihanda senden nişan arardım Meğer cümle cihan hep sen imişsin ben gâfil’1 ‘Değişmeyen/sâbit kalan kaynak’ mânâsına gelen ‘A’yân-ı Sâbite’ terkîbi ‘eşyânın varlığa bürünmeden önce Hakk’ın ilmindeki mâhiyeti’ni ifâde eden …

Daha fazlası »