Etiket arşivleri Mustafa Özçelik

Ahîlerin Pîri, Âlim, Mutasavvıf Şeyh Nasîrüddîn Mahmûd Ahî Evran / Mustafa Özçelik

 “İy yârânlar iy kardaşlar görün beni n’itdüm ahî Ere irdüm eri buldum er etegin tutdum ahî ” Yûnus Emre Yûnus Emre döneminin önemli şahsiyetlerinden biri de Ahî Evran’dır. O da Yûnus Emre gibi devrinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak yaptıklarıyla bugün de anılan bir isim durumundadır. Peki bu iki büyük isim arasında nasıl bir münâsebet kurulabilir yâhud böyle bir …

Daha fazlası »

Sultânu’l-Ârifîn Hacı Bektâş-ı Velî / Mustafa Özçelik

Yûnus Emre’nin sûfî dost çevresi içinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin husûsî bir yeri vardır. Zîrâ Hacı Bektâş-ı Velî bilinmeden Yûnus’un hikâyesi anlaşılamaz. Yine onu tanımadan Anadolu’daki hiçbir sûfî oluşumu ve şahsiyeti tanımak da mümkün olmaz. Bu yüzden önce Hacı Bektâş-ı Velî kimdir ona bakalım.  Hacı Bektâş-ı Velî, 1207’de Horasan’ın merkezi Nişabur’da doğar. Nişabur’da medrese eğitimi görür. Ahmet Yesevî’nin halîfelerinden Lokman Perende …

Daha fazlası »

Yûnus’un Aşk Sultânı Tapduk Emre / Mustafa Özçelik

“Rûm’da (Anadolu’da) meşhurlardan biri de Yûnus Emre olup kendisi Tapduk Emre’nin mürîdidir.” Lâmiî Çelebi Yûnus Emre’nin sûfî çevresindeki en önemli isim, hiç kuşkusuz Tapduk Emre’dir. Zîrâ Tapduk Emre, Yûnus’u Yûnus yapan mürşiddir. Peki kimdir Tapduk Emre? O da aslında en seçkin dervişi Yûnus Emre gibi hayâtı büyük ölçüde meçhul bir şahsiyettir. Hakkında bilinenler ise şu şekilde özetlenebilir: Tapduk Emre, 13. …

Daha fazlası »

Sultân’ül-Evliyâ, Vâris’ül-Enbiyâ Seyyid Ahmed er-Rufâî / Mustafa Özçelik

Türk şiirinin en büyük şâiri kabûl edilen Yûnus Emre, sûfî bir şâirdir. Böyle bir inanışa mensup biri olarak onun kimini okuduğu, şiirlerinde adlarından söz ettiği, kimiyle aynı asırda yaşadığı pek çok sûfî dostu vardır. Bunlara, vefâtından sonra onun yolunda şiirler söyleyen, onun şiirinden etkilenen, ona nazîreler yapan, şiirlerini şerh eden pek çok şâir ismi de ekleyebiliriz. Bu isimleri “Yûnus’tan öncekiler”, …

Daha fazlası »

İçimizdeki Savaş / Mustafa Özçelik

Hakîkate bakar isen nefsin sana düşman yeter Var imdi ol nefsin ile vuruş savaş tokuş yürü Yûnus Emre Yûnus Emre, Risâlet’ün-Nushiyye kitâbında bize içimizdeki savaştan söz eder. Kitap okunduğunda görülecektir ki bu savaşın asıl kahramânı sâdece Yûnus Emre değildir. Adına insan dediğimiz bütün varlıklardır. Başka bir deyişle bu hikâye, sâdece bir kişinin değil bütün insanların ortak hikâyesidir. Bu yüzden konu …

Daha fazlası »

Bilmek ve Anlamak / Mustafa Özçelik

Bilgi, insanoğlu için en önemli değerdir. Yüce Kitâbımız bilgiye çok önem verir ve Zümer sûresi 9. âyette “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” denilerek bilginin önemine vurgu yapılır. Ne var ki bilgi, kendi başına fazla değer ifâde etmez. Bilmeyi anlama olayı tâkip etmelidir. Çünkü anlaşılmayan bir bilgi, içselleştirilemez ve söze, davranışa dönüşmez. Zihinde sâdece yük olarak kalır. Böyle bir durumda …

Daha fazlası »

Neden Var Olduk, Neyi Bilmeliyiz? / Mustafa Özçelik

Başlıktaki “neden var olduk?” sorusu “varlık”, “neyi bilmeliyiz?” sorusu da “bilgi” konusuna dâir târih boyunca sorulmuş en önemli iki sorudur. İnsanoğlu dünden bugüne bu iki temel soruya cevap aramış, cevâbı doğru şekilde bulmuşsa hayâtına bir anlam yüklemiş, değilse anlamsızlık içinde bir ömür sürmüş ve bu yüzden de çok ciddî sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün de bu iki temel soru, cevâbını …

Daha fazlası »

Yûnus Emre’de Akıl ve Gönül

Yûnus Emre’de Akıl ve Gönül Mustafa Özçelik Eger akıl başdayısa gönülde ol tuşdayısa İkisi bir işdeyise düşman bana kâr eylemez Yûnus Emre Yûnus Emre’nin şiirlerine bakıldığında, gerek Dîvân’ında gerekse Risâlet’ün-Nushiyye’sinde hem “akıl” hem de “gönül” kavramına özel bir yer verildiği görülür. Bu yüzden onu hem “gönül” hem de “akıl” şâiri olarak görmek gerekir. Bu durum, onun tevhîdî inanışı gereği insanı …

Daha fazlası »

Bir Molla Kâsım Gelir

Bir Molla Kâsım Gelir Mustafa Özçelik Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme Seni sîgaya çeken bir Molla Kâsım gelir Yûnus Emre Yûnus Emre’nin şiirlerinde anlam yüzeyde değildir. Çok katmanlı bir anlam dünyâsı vardır bu şiirlerin. Zâten nitelikli edebî eserlerin özelliği de budur. Değilse “her dem yeni” kalmayı başaramazlar ve zaman içerisinde unutulup giderler. Fakat bu çok katmanlılık dünyâsına yabancı …

Daha fazlası »

Bir Garip Ölmüş Diyeler

Bir Garip Ölmüş Diyeler Mustafa Özçelik Ben bunda garîb geldüm ben bu ilden bîzâram Bu tutsaklık tuzagın demi geldi üzerem Yûnus Emre Yûnus Emre’nin “Acep şu yerde var mı ola/Şöyle garip bencileyin” mısraları ile başlayan şiiri, onun en çok bilinen ve sevilen şiirlerindendir. Bunun en önemli sebebi, şairin bu şiirinde her zamanki samimiyeti ile bize bizim hikâyemizi anlatıyor olmasıdır. Zira …

Daha fazlası »