Anasayfa / Etiket arşivleri Fatih Çınar (Sayfa 5)

Etiket arşivleri Fatih Çınar

Bir Gönül Mîmârının Dilinden Gönül Rehberlerine Dâir Tespitler: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’ye (ks) Göre Mürşid-i Kâmiller

Sûfîler, sır perdelerini aralayıp yaşayacakları vecd hâliyle hakîkî bilgiye/sevgiye ulaşma gâyesine hayatlarını adayan kimselerdir. Onlar, zâhirleri ve dış dünyayla bağlarını koparmaksızın esas gâyeleri olan bâtınlarını ve iç âlemlerini tezyîn için ömür sarfetmişlerdir.1 Bu süreçte, ‘seyr ü sülûk’ denilen mânevî yolculuklarına rehberlik yapacak bir gönül rehberine zorunlu olarak ihtiyaç duyduklarını sıklıkla vurgulamışlardır. Bu fikri benimseyen ve sevenlerine ‘mânevî yolculuklarında kâmil bir …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm Her şeye gücü yeten her şeyi eksiksiz bilen kâinatı eşsiz bir şekilde yaratan Mevla, kullarını cehaletin karanlığından kurtarmak için âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’e (sav) nurun kaynağı olan ilahî bir düstur, ahlakî bir kanun yani Kur’ân-ı Azzimüşşan’ı ihsan buyurdu. Cenâb-ı Hakk’ı birlemeyi ve O’nun yüce iradesine teslim olmayı, maddi-manevî ilerlemeyi sağlayacak ilimleri ve irfanı tahsili, iffete yapışmayı ve din …

Daha fazlası »

İrfânî Geleneğin Birarada Yaşama Teşebbüslerine Sunabileceği İmkânlar Üzerine: Maddî Birliğin/Vahdetin Mânevî Dinamiklerine Dâir

‘Sebepsiz kimseyi incitme hiç it Müntakimden havf Refik ol rıfk u lütf eyle kamu insâna kayvâna’1  Tasavvuf, gönül dünyâmızı Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde ihyâ ve inşâ etmek gâyesiyle (insan-ı kâmil yetiştirebilmek için)2 orijinine insanı alan yapısıyla yüzyıllardır hizmet veren bir disiplindir.3 Tasavvufun ana gâyesi nefs, şeytan, dünyâ ve şeytanlaşmış insanların hile ve tuzaklarından bireyi kurtararak insanın gerçek anlamda hürriyetine kavuşmasını …

Daha fazlası »