Etiket arşivleri Dergilik

Dinle Kâinat Kitâbı’ndan / Alemdar

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned Dinle, bu ney neler hikâyet eder, Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder. Dinle kâinat kitâbından bize neler hikâyet eder. Kendi dillerince neler konuşurlar. Sâhi var mı dilleri? Hepsi kendi âleminde tesbîhatta. Gönlünde on sekiz bin âlemin esrârı olanlar duyar bu neyi. Niyâzî Mısrî’nin dediği gibi: “Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi …

Daha fazlası »

Küffâr İle Dost Olmamak / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (ks)

“Mü’minler, mü’minlerin gayrı kâfirleri dost ittihâz etmesinler; ve eğer bir kimse mü’minin gayri kâfiri dost ittihâz ederse o kimse Allâh’ın dostluğundan bir şey üzre değildir.” (Âl-i İmrân, 28) Yine: “Münâfıklar şu kimselerdir ki, onlar kâfirleri mü’minlerin dûnunda dost ittihâz ederler. Kâfirler indinde ululukla izzet ve nusratı mı talep ederler? Eğer böyle îtikâd ederlerse îtikadları fâsiddir. Zîrâ izzet-i hakîkiyye ve kuvvet-i asliyye …

Daha fazlası »

Filistin Hakkında Bilmemiz Gerekenler / Yunus Emre Altuntaş

Siyonist İsrail işgâl ettiği Filistin topraklarında her geçen gün yeni azgınlıklara imzâ atıyor. Siyonistlerin Kudüs’ün tamâmını ele geçirmek ve Mescid-i Aksâ’yı yıkmak için attığı adımlar dünyânın pimini çekecek duruma geldi. Gazze’de bir avuç Müslüman’ın direnişi tüm dünyâya şu mesajı veriyor: Son ferdimize kadar ölmeden Kudüs’ü size vermeyeceğiz! Bu mesaj dalga dalga yayılarak vicdan sâhibi tüm insanları İsrail’e tepki koymaya zorluyor. …

Daha fazlası »

Geçmişten Geleceğe Kanat Çırpan Çizgiler / Ümmügülsüm Sevim Gencer

Gözleri ve gönülleri her mevsim başka bir rengiyle cezbeden tabiat, sanatkârın her dönemde ilhâm kaynağı olmuştur. Kusursuz güzelliğin sâhibine ve vücûda getirdiği her zerreye hayrân olan sanatkâr; dokunduğu her yere, halıdan elbiseye, okuduğu kitaptan mîmârîye kâinâtın izlerini nakşetmiştir. Câmi duvarlarında çinilerin o görkemli mavisiyle baharı açtıran çiçekler, avludaki çeşmede mermer üzerinde aynı heyecanla, âb-ı hayat suyunu yudumlayan çocuklara gülümser. Hazirede …

Daha fazlası »

Vefâtının 55. Yılında Mehmet Fuat Köprülü / Prof. Dr. Mustafa Kara

04. 12. 1890 târihinde İstanbul’da doğan, 28 Haziran 1966’da aynı şehirde vefât eden Mehmet Fuat Köprülü, Cumhuriyet döneminin en üst seviyede ilim, fikir ve siyâset adamlarından biridir. “Cumhuriyet dönemi târihçiliğinin kurucu babası kimdir?” şeklinde sorulan bir soruya çoğunluk Köprülü’yü işâret etmektedir. Bir fikri veya hareketi kurup geliştiren insanların farklı sebeplerle hatâ ve kusurları, sevenleri, sevmeyenleri olabilir. Hepsini birlikte soğukkanlı bir …

Daha fazlası »

Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü / Prof. Dr. Kadir Özköse

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî İslâm ahlâkını bir bütün hâlinde hayâtında görünür hâle dönüştüren bir ahlâk âbidesidir. Gerek ferdin gerekse cemiyetin İslâm ahlâkıyla meczedilmesini öngörmektedir. İnsanların birbiriyle ilişkilerini ahlâkî güzellikler üzerinde temellendirmektedir. “İnsan insanın kurdudur” felsefesi yerine “İnsan insanın yurdudur” anlayışını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnsanlığın çatışma, ayrışma ve şiddet kültürü üzerine değil kardeşlik, dostluk ve barış çizgisinde hareket etmesini ister. Ben duygusuyla değil …

Daha fazlası »

Vefâtından Asırlar Sonra Da Yaşayan Bir İslâm Âlimi: Hz. Mevlânâ / Prof. Dr. Ali Akpınar

Çoğu insan, daha yaşarken unutulur yahut unutulmak istenirken; bazı insanlar da vefatlarından asırlar sonra bile sevgi ve saygıyla anılmaya devâm ederler. İnsanları unutulmaz kılan onların insanlık yararına yaptıklarıdır. İşte Mevlânâ Celâlüddîn er-Rûmî (1207-1273), vefâtından asırlar sonra bile hatırlanmaya devâm eden nâdir şahsiyetlerden biridir. Peki, Hazreti bu şekilde unutulmaz kılan nedir? Her şeyden önce şunu söyleyelim ki Hz. Mevlânâ, iyi bir …

Daha fazlası »

Ahîlerin Pîri, Âlim, Mutasavvıf Şeyh Nasîrüddîn Mahmûd Ahî Evran / Mustafa Özçelik

 “İy yârânlar iy kardaşlar görün beni n’itdüm ahî Ere irdüm eri buldum er etegin tutdum ahî ” Yûnus Emre Yûnus Emre döneminin önemli şahsiyetlerinden biri de Ahî Evran’dır. O da Yûnus Emre gibi devrinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak yaptıklarıyla bugün de anılan bir isim durumundadır. Peki bu iki büyük isim arasında nasıl bir münâsebet kurulabilir yâhud böyle bir …

Daha fazlası »

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi / Asuman Düzgün

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve internetin cep telefonlarına girmesiyle birlikte, mahrem ve mahremiyet kavramlarının da değiştiğine, dönüştüğüne şâhit oluyoruz. Dijital çağın bize sunduğu imkânların aynı zamanda sorumluluk alanlarımızı da genişlettiğine tanıklık ediyoruz. Kapı, pencere ve duvarların bizi tam olarak koruyamadığı bu devirde, mahremiyet kavramını tekrar gözden geçirerek olası ihlâline karşı önlemler almamızsa elzem görünüyor. Âile, bizim sıcak ikliminde doğup büyüdüğümüz, yalın …

Daha fazlası »

İrtidâd; Îmandan Sonra Küfre Dönmenin Hükmü / Dr. Mehmet Sürmeli

İslâm; Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’le bildirilen emir ve yasakların tamâmıdır. Bu sebeple Müslüman olabilmek için Kur’ân’ın ve Sünnet’in muhteviyâtına îmân edip gereğince amel etmek gerekir. Amel aynı zamanda tasdîkin fiilî ikrârıdır. “Ey îmân edenler! (Hayâtınızın her ânında ve tüm davranışlarınızda ilâhî hükümler arasında bir ayrım yapmadan ve hiçbirini dışta bırakmadan) her şeyinizle İslâm’a giriniz. Apaçık düşmanınız olan şeytânın peşine düşmeyiniz.”1 Bu ve …

Daha fazlası »