Rasim Özdenören

Sapkın Bir Tavır: Eğitimin Tersyüz Edilmiş Hali

İnsanların farklı görüşlerde olmasını yadırgayanlar az sayıda olmasa gerek. Aslında aralarında görüş ayrılığının bulunması, onların tam da diriliğine, canlılığına, sağlıklı oluşlarına ve sağlıklı düşünme yolunda bulunduklarına delâlet etmelidir. Ama durumu yadırgayanlar insanların tümünün aynı çarktan çıkmışçasına aynı görüş etrafında “yekvücut” olması gerektiğini öngörüyor. Oysa aynı temel ilkeleri paylaşan bir dînin sâlikleri bile farklı konularda farklı görüşe sâhip bulunabilir. Nitekim öyledir …

Daha fazlası »

Açgözlü Tâcir ve Ahlâk

İnsanın içinde yaşadığı her düzen kendi ahlâkını da yedeğinde taşır. Şöyle de söylemek mümkün: Her düzen, kendine hayâtiyet bahşe­den “ilke” veya “ilkeler”in kendi içinde barındırdığı zihniyete gö­re bir ahlâkî yapıyı da oluşturur. O düzenin parçası olarak yaşayan kişilerin o ahlâkî yapıyı, benimsemeseler bile, bir başlarına değiş­tirmeleri zor veya imkânsızdır. Monarşizmin, aristokrasinin, demokrasinin, sosyalizmin ve bun­larla bağlantılı olarak yaşanan iktisâdî dizgelerden …

Daha fazlası »

Uzlaşı Ciddi Bir Akttır Rasim Özdenören

Uzlaşı ciddi bir aktır (edim). Çatışmanın olduğu yerde uzlaşma arayışına gidilir. Ama acaba her çatışma bir uzlaşma arayışını sonuçlar mı? Uzlaşma arayışını sonuçlasa bile uzlaşmaya varmak mümkün olur mu? Çatışmanın uzlaşmayla sonuçlanması her ikisinin aynı düzlemde yer alıyor olmasını gerektirir. Bu önerme daha baştan önkabullerimiz arasında bulunmalıdır. Uzlaşma talebinde bulunan kesim (kişi, kurum), çatışmaya düştüğü kesim (kişi, kurum) karşısında aynı düzlemde …

Daha fazlası »

Genç Müslümanın Enerjisi

Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada birbuçuk milyar Müslümanın yaşadığı doğrudur. Fakat bu birbuçuk milyar Müslümana rağmen Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Gelecek gençlerindir. Ancak dünyanın kurulu düzeni (dünyaya egemen olan sistem: barbar kapitalizm) bu geleceği karartıyor. Sahte avuntular, sahte mutluluk reçeteleri, geçici ikramiye vaatleri bilinci …

Daha fazlası »

İslâm Kardeşliği Versus Irkçılık

“Tüm mü’minler kardeştir, o halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin…” (Hucurât, 10) yy’ın sonlarına doğru dünyanın küreselleşme yolunda ilerlediği söylendi. Küreselleşme, Avrupa’nın evrensel site ülküsünün yeni koşullara uyarlanmasının sonucu olarak ortaya çıktı. Küreselleşme, Evrensel Sitenin temel ülküsü olan, 1789 Fransız Devrimi’nden tevarüs edilen eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkelerinin demokrasi, liberal ekonomi, insan hakları ilkeleriyle değiştirilmesi sonucu elde edilmiştir. …

Daha fazlası »

Çözüm Süreci: Problemin Başı ve Sonu

Bu ülke, Türkiye, aslında neye çözüm arıyor? Ne oldubitti de bir problem baş gösterdi ve şimdi o problemin çözümü için çare araştırılıyor? Eğer bu sorunun yanıtını bulabilirsek çözüm sürecinin mahiyetini kavrama imkânını da yakalayabiliriz. Eğer sorunun mahiyetini kavrayamazsak çözüm süreciyle nereye varıldığını kavrayamayacağımız gibi, ne istendiğini anlamaktan da yoksun kalırız. Bir kere, ülkeyi çözüm süreci arayışına götüren temel neden nedir? …

Daha fazlası »

Lüks ve İsraf Üzerine Çeşitleme

Her kavram kendi bağlamında bir değer ve anlam ifade eder. Lüksten veya israftan bahsedilirken acaba neye nispetle bu kavramlara başvuruluyor? Lüks derken şatafatlı, debdebeli, gösterişli ve zihnimizde benzer çağrışımlar uyandıran bir nesne ve yaşantı tarzı mı düşünüyoruz? Eğer böyleyse, bu gösterişli olma halini neye nispet ederek değerlendiriyoruz? Servet sahibi birisi için belli bir marka araba veya belli kalitedeki bir konut …

Daha fazlası »