Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Yûnus Emre ve Allah Dostları

Yûnus Emre Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin Orta Asya’da yaymış olduğu tasavvuf anlayışını Anadolu’da yaymaya çalışan önemli bir sûfî şâiridir. Şiirlerini Türkçe yazmış olması bakımından Ahmet Yesevî’ye benzediği gibi; şiirleri ve eserlerini Farsça yazmış olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye de benzer. Yûnus Emre Dîvânı’nda temel tasavvufî kavramları ve ıstılahları kullanarak Türk tasavvuf edebiyatının en önemli bir mîmârı olmuştur. Daha sonraki sûfî Türk …

Daha fazlası »

Ahlâk ve Hakîkat

Tasavvufun iki yönü ve iki yüzü var: Bunlardan biri Mevlâ ile kulu arasındaki hususlardan bahseder; velî ve sufî ibâdeti, zikri, duâyı, ilâhî hakîkatleri, sırları, hikmetleri ve tecellîleri araştırır, bunlara vâkıf olmaya ve bunları tahakkuk ettirmeye çalışır. Buna tasavvufun tahakkuk yönü ve yüzü denir, buna tasavvufun hikmet, ma’rifet ve irfan boyutu da denir. Tahakkuktan maksat ilâhî hakîkatlerle tanışmakla kalmayarak bunları yaşamak, …

Daha fazlası »

İslâmî İlimlerin Gelişme Süreçleri

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav), vefâtından kısa zaman önce Veda Haccı’nda îrâd ettiği hutbe’de: “Benden duyduğunuz sözleri burada bulunmayanlara iletiniz” demişlerdi. (Buhari, Hac, 132, Müslim, Hac, 446) Bundan dolayı asr-ı saâdette ve Sadr-ı İslâm’da Hz. Peygamber’in (sav) sünneti ve hadisleri ağızdan ağıza sözlü (şifâhî) olarak da yayılıyordu. Az sayıdaki istisnâlar dışında Kur’ân da böyleydi. Ayrıca, yazılı olan Kur’ân’a hadislerin karıştırılması ihtimâlini …

Daha fazlası »