Prof. Dr. Ali Akpınar

Tevhid Ağacının Meyveye Durması

Ağaç dikmekten maksat, ne sâdece ağacın büyük bir gövdesinin olması ne de dal ve yapraklarının olmasıdır. Asıl maksat, ağacın yaşaması ve meyveye durmasıdır. Kurusun diye yâhud sâdece odun olsun diye ağaç dikilmez. Hayat Düstûrumuz Kur’ân, tevhîdi bir ağaca benzetir: Allâh’ın, hoş bir sözü kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl …

Daha fazlası »

Vahyin Nûruyla Aydınlanan Geceler

Bütün dilimleriyle zaman Yüce Allâh’ın en büyük nimeti ve bizlere emânetidir. Müslüman ibnü’l-vakit olarak yâni zamânın çocuğu olarak zamânı en güzel şekilde değerlendiren kimsedir. Tüm ibâdetlerdeki vakit bilinci, müslümanı zamânı programlı ve verimli bir şekilde kullanmaya hazırlar. Günlük olarak dakîka dakîka değişen namaz vakitleri, orucun başlama ve bitiş vakitleri, hac ve zekât ibâdetlerinin belli zamanlarda yapılması mü’mini zaman konusunda dakîk …

Daha fazlası »

Kitaplı Yaşamak – Kitâba Göre Yaşamak!

İslâm Kitaplı bir dindir. O’nda her şey Kitâba dayanır. Bunun için ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’e (as) ilk kitap/sahifeler inmiştir. Ondan sonra da hep kitaplar gelmiştir; son olarak Son Peygambere (sav) son Kitap Kur’ân inmiştir. Ve Kur’ân, evrensel son kitap olması hasebiyle, indiği gibi günümüze gelmiş ve kıyâmete kadar da değişmeden kalmaya devâm edecektir. Zâten önceki peygamberlerin vefatlarından …

Daha fazlası »

Peygamber Evlatları: İnsanlık

İlk insan Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu, insanın peygambersiz olamayacağının açık bir göstergesidir. Yüce Yaratıcı, ilk insanı ilk elçi kılarak insanlığa rahmetini bir kez daha göstermiş ve ilk peygamberden son peygambere kadar gönderdiği pek çok peygamberle insanlığı hep hidâyete, iyilik ve güzelliğe dâvet etmiştir. Bu itibarla insanlık, asıl olarak peygamber neslinden gelmekle peygamber evlâdıdır ve birbirinin kardeşidir. Kur’ân, …

Daha fazlası »

  Kur’ân’la İnşâ ve İhyâ Olmak

  İNSANLIK ALLÂH’A MUHTAÇTIR! “Ey insanlar! Siz Allâh’a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan ve övülmeye lâyık olandır.” (Fatır, 15.) İnsan Allâh’ın nimetlerine, O’na inanmaya, O’nu sevmeye, O’nunla iletişim kurmaya, O’nun vahyini duymaya ve ona uymaya muhtaçtır! Bu yüzden Yüce Yaratıcı ilk insanı ilk peygamber kılmış ve O’na ilk kitâbını vermiştir. Hz. Âdem’den Hz. Hâtem’e (sav) kadar da hep …

Daha fazlası »

Alîm Olan Allâh’ın Kuluna İlim Yolunda Olmak Yakışır!

Yüce Rabbimizin isimleri arasında el-Alîm, Âlimü’l Ğayb ve’ş-Şehâde, Allâmü’l-Ğuyûb gibi isimler vardır. el-Alîm, her şeyi ayrıntı ve incelikleriyle bilen, sonsuz ilim kaynağıdır. O’nun bu ismi âyetlerde 162 kere geçer. O, her şeyi bilendir, O’nun ilmi her şeyi kuşatmış ve her bilginin üstündedir. O’nun ilmi zaman ve şartlara göre değişmez. O’nun ilmi, kulların bilgisi gibi düşünerek ve çalışarak elde edilen bir …

Daha fazlası »

Kur’ân’ın Ticârî Yol Haritası

Kimi beşerî sistemler malı kişinin tekeline vermiş, ‘mal kişinindir, istediği gibi kazanır ve istediği gibi harcar’ demiştir. Kimisi de ‘mal devletindir, kişiler devlet için kazanır ve devlet için harcarlar’ diyerek ferdî mülkiyeti tümden reddetmişlerdir. İslâm’a göreyse mal Allâh’ındır. Onun asıl sâhibi Yüce Yaratıcıdır. Dolayısıyla mü’min, malı Allâh’ın ölçülerine göre kazanır/edinir ve yine aynı ölçülere göre harcar/tüketir. Mallar, Yüce Rabbimizin bizlere …

Daha fazlası »

Aşırılıktan Uzak Bir Hayat Anlayışı ve Dünya Âhiret Dengesi

Fatiha duâsı ile başlayan, Felak-Nâs duâlarıyla sona eren ve duâlarla dopdolu olan bir kitabımız var. Hayat Düsturumuzun ilk sûresinde Rabbimiz, bizleri kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğramışların, azıp sapmış olanların yoluna değil diye duâ ediyoruz. Gazaba uğramış ve azıp sapmış olanlar iki aşırı gruptur. İfrat tefrit çizgisinde iki grup. Biri, hayatı sadece bu dünya hayatından ibaret görüp dünyayı putlaştıran, …

Daha fazlası »

Allâh’a ve Peygamberine Kayıtsız İtâat Edin! Sizden Olan Yöneticilere De!

Hayat Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de yönetim ilmi siyasetle ilgili pek çok ayet yer alır. Onların en başta geleni de şu ayettir: Ey îman edenler! Allâh’a itâat edin. Peygamber’e ve sizden olan idarecilere/ilim adamlarına da itâat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allâh’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allâh’a ve Rasûl’e götürün; bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. (4/59) …

Daha fazlası »

İzzetli ve Devletli Olmak İçin!

Hayat dîni İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın kazanımı hem dünyevîdir, hem de uhrevîdir. İslâm, kendisini doğru tanıyan ve hakkıyla yaşayanların dünyâlarını cennete çevirir, onları dünyâda azîz eder. Bazılarının sandığı gibi biz, Müslümanlığımızın semeresini yalnızca âhirette devşirmeyeceğiz. Bu din hem dünyâ hem âhiret dînidir. Bu yüzden biz, Peygamberimiz’in (sav) de çokça okuduğu bir Kur’ân duâsında, Ey Rabbimiz, bize dünyâda iyilik güzellikler …

Daha fazlası »