Yazarlar

el-Bâkī (cc) / Dr. Mehmet Sürmeli

Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz, devamlı, kalıcı, ebedî, sürekli, bütün varlıklar yok olduktan sonra da zâtıyla var olacak tek varlık anlamında Yüce Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. El-Bâkī ismi, “Allah’tan başka herşeyin gelip geçici olduğu” anlamına gelen “fânî”nin karşıtıdır. Bu ismin Hayy, Âhir ve Samed isimleriyle anlam yakınlığı vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bâkī ismi bu kalıpta kullanılmasa da Allâh’ın mutlak bekāsına işâret eden âyetler vardır. …

Daha fazlası »

Çocuğumun Yeteneğini Nasıl Geliştirebilirim? / Asuman Düzgün

Günlük hayâtın içinde zaman zaman bâzı insanların, yapmış oldukları mesleklerini sorguladıklarına şâhitlik ederim. ‘Tekrar geçmişe dönsem şu yönde bir iş yapardım’ diyerek son zamanlarda farkettikleri ilgi ve yeteneklerine yönelik bir meslek ismi söylerler. O zaman, hayâta gecikmiş ve uyum sağlamakta zorlanmış biriyle karşılaşmanın hüznü kaplar içimi. Derim ki; keşfedilmemiş bir hazîne daha duruyor karşımda. Bâzısının yeniden başlamak için küçük bir …

Daha fazlası »

Editör’den

İnsana Yatırım  İnsan yeryüzünün halîfesidir. Halîfenin mânâsı, insanların yeryüzünde hakkın üstün olduğu bir düzen kurmaları, yeryüzünü îmâr etme konusunda birbirlerine halef olmalarıdır. Allâhımız bize sakın tefrîka çıkarmayın birleşin diyor. Nerede birleşeceğiz? İşte yirmi sekiz yıldır Safa Vakfı olarak bu gâye için çalışıyoruz.  Nasıl ki Allah, dünyâyı bir anda yaratma gücü varken merhalelerle altı günde yarattıysa, bizim de merhalelerle değişip bir nizam içerisinde olmamızı …

Daha fazlası »

Nezâket Zarâfet / Alemdar

Dünyâ hayâtında berâber olmanın bizde etkileri pek çoktur üstadlarımızın. Kullanıma hazır hâcetler bulunur çantada. Yeri geldikçe istimâl olunur. Yaşayamasak bile gördüğümüz güzellikler yol gösterir bizlere. Gönül ve beyinlerimize nakşolan davranış biçimleri hîn-i hâcette ışık tutar yaşantımıza. Uygulamalarına Kur’ân ve sünnetin mührünü vurduğu şahsiyetler muktedâ bih, kendisine uyulan önderlerdir. “Nimet verdiğin kimselerin yoluna kılavuzla bizi Yâ Rab”1derken nebîler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihler kastedilir. …

Daha fazlası »

Küffâr İle Dost Olmamak-2 / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu

Ebû Nüaym’ın “Hilye”sinde İbn-i Mes’ûd’dan rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle gelmiştir: “Enbiyâ aleyhimü’s-selâmdan bir peygambere vahyolunup zamânında mevcûd olan bir âbide varıp tefhîm eyledi ki: Dünyâda senin zühd ü inkıtâın, ukbâda râhat-ı nefsin içindir. Cenâb-ı Hakk’ın senin üzerine olan amelini tahsîl eyledin mi? dedikte Âbid: – O amel nedir? deyince cevâben: – Evliyâullâh’a müvâlât ve muhabbet ve a’dâullâha adâvet eylemektir, …

Daha fazlası »

Kalb-i Selîm / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim! Okuyup anlatacağım sözler, Allâh’ımızın (cc) ve Fahr-i Kâinat Efendimizin (sav) sözleri. Onun için iyi dinleyelim.  Çeşmelerde bardağın, doldurmadan kor isen,  Bin yanında durursa, kendi dolası değil.  Kabı doldurmak için, çeşmenin tam altına koymak lazım. Yoksa çok sohbete oturulur, çok insan dinlenir. Dikkat edilmez, kalp kapağı açık olmazsa içine bir damla girmez.  Rabbimiz buyuruyor: ‘Ne malın ne de evladın fayda …

Daha fazlası »

Çocuğumu Hangi Okula Yazdırayım? / Yunus Emre Altuntaş

Her yıl yaz ayları geldiğinde âileleri bir telaş sarar. Yeni bir okula başlayacak çocuklar bu telâşın sebebidir. Anne ve babaların dilinde hep aynı soru vardır: Çocuğumu nereye yazdırayım? Nihâyetinde her ebeveynin dünyâ ve âhiret bakımından en önemli sermâyesi evlatlarıdır. Hadîs-i Şerîf’e göre arkada bıraktığımız hayırlı bir evlat sadaka-i câriye hükmünde olup biz öte dünyâya gitsek bile amellerimizin artmasına vesîle olmaktadır. …

Daha fazlası »

Bahar Kesmek / Ümmügülsüm Sevim Gencer

Geçmişten günümüze zengin ve köklü bir medeniyetin izlerini taşıyan Türk sanatları, başta el yazması kitaplar olmak üzere levha ve murakka’larda etkisini göstermiş, incelikle bezenmiş eserlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Dönemlerinin sanat anlayışını ve zevkini yansıtan, kâğıt, yazı, tezhip, minyatür ve katı’ sanatı bakımından oldukça zengin örnekleri içinde barındıran bu eserler, sanat târihimiz için önemli kaynaklardır. Katı’ sanatı diğer kitap sanatlarımızdan …

Daha fazlası »

Bir Âkif Hayrânı: Nurettin Topçu / Prof. Dr. Mustafa Kara

Hz. Peygamber’in (sav) meşhur hadîsini hatırlıyorsunuz: “İlim Çin’de de olsa onu arayıp bulun, İlim nerede ise siz de onunla olun.” Son Peygamber’e âşık olan Mehmet Âkif Ersoy ise farklı bir istikāmeti gösteriyordu: “Alınız ilmini Garb’ın alınız san’atını   Veriniz mesâinize hem de son sür’atini.” Aslında iki söz arasında büyük bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de ilmin ve hakîkatin peşinde olmayı …

Daha fazlası »

Zarâfet ve Nezâket Müslümanın Alâmet-i Fârikasıdır / Prof. Dr. Kadir Özköse

Hoşluk, güzellik ve incelik anlamına gelen zarâfet; kāl ve tavırdaki güzel görünüş, hareketlerdeki âhenkdâr güzellik ve inceliktir. Her türlü kapıyı açacak olan yegâne anahtarımız sabır ve nezâkettir.  Zarâfet ve nezâketi Müslümanın en temel vasfı olarak gören Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki Allah nezâketle muâmele eder, nezâket ve ağırbaşlılığı sever, şiddet ve kabalık karşılığında vermediğini nezâket ve ağırbaşlılık karşılığında verir.” (Ebû Dâvûd, Edeb …

Daha fazlası »