Yazarlar

Dervişlik Âdâbı / Kalemdar (ks)

‘Kıyl u kāl kalbden çıkmayan derviş m’olur? Bal diyen dil ile baldan tatmayan derviş m’olur?’ Kıymetli kardeşlerim! Tasavvufta dervişlik mühim bir pâyedir. Derviş Farsça bir kelimedir. ‘Der’ kapı, ‘viş’ kapının alt eşiği demektir. Kardeşleri onu çiğneyince seslenmeyen, yüzüne bir kusûru söylenince ‘Allah senden râzı olsun!’ diyen kimse derviştir. Reşahat Aynü’l-Hayat’ta, ‘Kapı eşiği biraz sertçe olur, tam aksine derviş ise, sert olmamalı, …

Daha fazlası »

Mevlevî Dergâhların Mâhir Elleri / Ümmügülsüm Sevim Gencer

Asırlar boyunca medeniyetimizin inşâsında Osmanlı Türk topluluğuna kıymetli ve mûteber şahsiyetler kazandıran Mevlevîhânelerde, birçok âlim, ârif ve kâmilin yanı sıra Türk kültür ve sanatının önemli temsilcileri yetişmiştir. Halk tabakalarından devlet adamlarına kadar toplumun her kesiminden insanların mânevî hayâtı üzerinde etkili olmuş, birer güzel sanatlar akademisi gibi çalışan Mevlevî dergâhları, Türk sanatlarının korunması ve devâmında etkili olmuştur.1 Mehemmed Celâleddîn Rûmî’nin fikir …

Daha fazlası »

Vefâtının 80. Yılında Abdülazîz Mecdî Efendi / Prof. Dr. Mustafa Kara

Doğunca şems-i Hak, burc-i dilde eski hülyâlar Tasavvurlar tefekkürler kuru dâvâda kalmıştır Hakâyıkdan dem vurmak herkese âsân değil Mecdî O kudret şimdi birkaç muhterem sîmâda kalmıştır.  İstanbul 1939 İlim, irfan, siyâset ve ticâret gibi hayâtın farklı alanlarında faaliyet gösteren şahsiyetlerden biri de Abdülaziz Mecdi Tolun’dur. 1865 yılında Balıkesir’de doğan, ilk tahsîlini babası Hafız Hasan Efendi ve dayısı şâir, müderris Nefî …

Daha fazlası »

Sûfîlerin İnsanlığa Yatırım Çabası / Prof. Dr. Kadir Özköse

Tasavvuf ilmi insanın Allah ve âlemle irtibâtını sağlayan bir disiplindir. İnsanın kendini keşfini, insanın hakîkatle yüzleşmesini, insanın mânevî tekâmülünü sağlayan bir terbiye sistemidir. İnsana yatırımı esas alan tasavvuf ilmi, tekke ve tarîkat terbiyesiyle uzun soluklu bir eğitimle insanın gelişimine ve olgunlaşmasına imkân hazırlamaktadır. Hakk’tan geldiğimizi idrâk edip Hakk’a gidişimizi planlayan bir değerler hiyerarşisidir.  Tasavvuf eğitiminin insana yatırımının anlam boyutunu çözmek …

Daha fazlası »

Âhiret Azığı: İnsana Yatırım / Prof. Dr. Ali Akpınar

Yüce Yaratıcı, binlerce yıl önce iki günde/iki aşamada yeryüzünü yarattı, ardından gökyüzüne yöneldi ve iki günde/iki aşamada gökleri yarattı. Sonra tekrar yeryüzüne yöneldi ve iki günde/iki aşamada onu dayadı döşedi. Gökler ve yer altı günde yaratıldı, bunun dört günü yeryüzünün yaratılış ve dayanıp döşenmesine ayrıldı.1 Çünkü insanın dünyâ hayâtı büyük ölçüde yeryüzünde geçecekti. Melekler, cinler, cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar hepsi yaratılmıştı. …

Daha fazlası »

“Mollâ-i Rum”, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî / Mustafa Özçelik

“On üçüncü asır sonlarına doğru, biri Konya’da, diğeri Eskişehir civârında iki büyük ruh kahramânı yükselir. Mevlânâ ve Yûnus Emre… Bunlardan birincisi yüksek tabaka, ötekisi halk tabakası üzerinde asırlarca devâm eden bir saltanat kurarlar.” Mehmet Kaplan Yûnus Emre’nin şiirlerinde Mevlânâ’nın adı geçer. Mevlevî menkıbelerinde de Yûnus Emre’ye dâir anlatımlara rastlanır. Yine Mesnevî ile Yûnus Dîvânı arasındaki müşterek duygu ve fikir iklîmi, …

Daha fazlası »

Peygamberimizin Ashâbı O’nun (sav) İnsana Yatırımının En Büyük Göstergesidir / Mahmut Eyüpoğlu

Allah (cc) insanı yaratmadan önce meleklere onun misyonundan bahsetmişti. “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım, dedi.”1 İnsan misyon olarak yeryüzünün halîfesi olarak seçilmişti. Yeryüzündeki her şey ona boyun eğdirilmiş, o bütün varlıkların merkezine yerleştirilmiş ve her şey ona hizmet için programlanmıştı:“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allâh’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda …

Daha fazlası »

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Gençlere Verdiği Değer / İdris Kocabaş

İnsana, Allah Teâlâ’nın bahşettiği pek çok nîmetler vardır. Doğumundan ölümüne kadar saymakla bitirilemeyecek kadar çok nîmet… Bütün bu nîmetler kişiye sınırsız ve hesapsız olarak verilmemiştir. Her bir nîmet, kişi için dünyâda bir imtihâna, âhirette ise bir hesâba vesîledir. İnsan hayâtının en önemli safhası olan gençlik dönemi de kadın ve erkek için Allah Teâlâ’nın verdiği en büyük nîmetlerdendir. Ne yazık ki …

Daha fazlası »

Mesajlarıyla Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Dünyâsında Mükerrem İnsan / Fatih Çınar

Sûfîler, Hakk’ın bütün isimlerinin tecellî imkânı bulma özelliğine sâhip olması özelliği dolayısıyla insanın en mükerrem varlık olduğu noktasında fikir birliği içerisindedirler. Bir başka ifâdeyle gönül erleri, insanın diğer varlıklara fizikî üstünlüğünün ötesinde mânevî/rûhî istidâdı dolayısıyla Hakk katında mükerrem olduğunu belirtmişlerdir.1 Es’ad Efendi de insanın madde ve mânâ boyutuna dikkat çekerek bu noktaya dikkat çeken isimlerdendir. Bu çalışmamızda Erbilî’nin, Hakk’ın “Mükerrem insan” …

Daha fazlası »

Günah Kavramı ve Kur’ân-ı Kerîm’de Büyük Günahlar / Dr. Mehmet Sürmeli

İnsan, ne melekler gibi sâdece hayır işleme üzerine yaratılmıştır, ne de hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket eden irâdesiz yaratıktır. Özgürlüğünü/irâdesini güzel olan şeylerden yana kullanmak sûretiyle Allah katında değerli bir konum kazandığı gibi,1 kötü olan şeylerden yana kullanmak sûretiyle hayvanlardan bile aşağı bir seviyeye de düşebilir.2 Bu yazıda Muhammed Sûresi’nin 19. âyetindeki “Zenb/günah” kavramını îzâh edeceğiz. Allah Teâlâ, kötülük veya iyilikten bir tarafa …

Daha fazlası »