Anasayfa / Yazarlar / M. Sâmî Ramazanoğlu (ks) (Sayfa 5)

M. Sâmî Ramazanoğlu (ks)

Mahmud Sami Ramazanoğlu, Ramazanoğlu Mahmud Sami, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

RESÛL-İ EKREM’E YAKINLIĞI Ey müminler, eğer siz Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e yardım etmezseniz, bundan evvel Allah Teâlâ muhakkak Rasûlüne yardım etti. Şu zamanki, o zamanda iki kişinin ikincisi olduğu halde Mekke kâfirleri Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-i Mekke’den çıkardılar ve o zaman Cebel-i Sevr’de (mağara) da idiler. Ve o mağarada bulundukları sırada Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kemal-i tevekkül …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Sonra Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri yahûdîlere hitaben: – “İçinizde Abdullah bin Selâm nasıl bir kimsedir?” diye sual buyurdu. Onlar da cevaben: – “O bizim seyyidimizdir ve seyyidimizin oğludur” derler. Sonra Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri yahûdîlere hitaben: – “Öyle ise şayet Abdullah bin Selâm İslâm olursa ne diyeceksiniz; bana haber veriniz?” buyurdu. Yahûdîler ise: – …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Medine’de Rasûlullâh’ın (sav) mihmandarı Ebû Eyyûb el-Ensârî –radıyallahu anh- der ki: Rasûlullâh –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri Medine-i Münevvere’yi teşriflerinde: – “Medine’de bulunan akraba ve taallûkatımızın hânelerinden bize en yakın olan hâne kimin hânesidir ve hangi hânedir?” diye sual buyurunca Ebû Eyyûb el-Ensarî –radıyallahu anh-: – “Ya Nebiyyallah benim hânemdir. Şu kuyu da benim kuyumdur.” dedi. Sonra Rasûlullah –sallallahu aleyhi …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Hemen bütün Medine’de bulunan Ehl-i İslâm yerlerinden hânelerinden sıçrayıp silâhlarını alarak Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerini istikbâle koştular. “Harra” denilen mahalde Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-‘e kavuştular. Sonra Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerini Medine yolundan sağ tarafa “Kuba” cihetine tevdil-i istikametle Kubâ’da Beni Avf bin Ömer’in hanesinde misafir oldu. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-‘in ziyaretine ve “Hoş Âmedî”ye …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Sonra onlara hitaben: “Amân” diye nidâ eyledim. Onlar tevakkuf eylediler, sonra ben hayvanıma bindim onların yanlarına vardım. Sonra bu yolda mûcize-i nebeviyye ile hayvanımın ayaklarının yere battığını ve kendimin hayvandan düşüp de bunlara zarar îrâsından men ve haps edildiğimi tehattur ve mulâhaza ederek Rasûlullah (sav) Hazretlerinin emri zâhir ve gâlip geleceği de hatırıma gelerek Rasûlullâh’a(sav) hitaben: – Senin kavmin Seni …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

 Sürâka’nın Rasûlullah’ı Yakalama Teşebbüsü Sürâka bin Malik der ki: Rasûlullah (sav) Efendimiz Hazretleri ve Hz. Ebû Bekir’in her birerinin diyeti yüz deve olmak üzere ikisinden birini katl veya esir edip getiren kimseye yüz deve verileceğine dair Kureyş keferesinin vermiş olduğu kararı tebliğ ve ilân etmek üzere gönderilmiş elçiler bize gelip haber verdiler. Bir mecliste oturmakta iken bir kimse gelip yanı …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Ebû Bekir dahi: – “Babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah ben de maiyyet ve sohbetlerinizde bulunacak mıyım?” dedi. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri de: – “Evet, sen de beraberimdesin” buyurdu. Sonra Ebû Bekir: -“Yâ Rasûlullah! Babam Sana kurban ve fedâ ol­sun bu iki râhilenin hecin devemin birini alınız.” dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz haz­retleri de: – …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Hz. Âişe -radıyallahu anhâ- der ki: – “Rasûlullah (sav) Efendi­miz Hazretleri, Mekke-i Mükerreme’de bulunan ehl-i İs­lâm’a hitaben: “Tahkikatı bana sizin dâr-ı hicretiniz gösterildi, iki taşlık ortasında hurmalık bir mahaldır.” buyur­muştur. Buna binâen artık hicret edenler Medine-i Münevvere’ye hicret ettiler. Habeşistan tarafına hicret edenler de tekrar Mek­ke’ye avdet edip sonra Medine’ye hicret ettiler. Sonra babam Ebû Bekir de hicrete hazırlandı ise …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Hâfız-ı Hakîkî Hak Teâlâ hazretleri vikâye buyurarak onları şaşırttığından gâr’ın içine bakmamışlardır. Onlar mağara önüne geldiklerinde Ebû Bekir -radıyallâhu anh- pek ziyâde mahzûn olarak: – “Yâ Rasûlallâh, beni öldürürlerse ne gam. Ben bir şahısım, amma Allah -celle celâluhu- göstermesin Sana bir ziyan eriştirecek olurlarsa bütün ümmetin helâkine sebep olur.” dedikte Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem – “Allah bizimle beraberdir, …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, Ebû Bekir Sıddîk -radıyallâhu anh-’ın hânesine vardı. Kapısı önünde durdu, âdâb-ı Şer-i Şerif üzere: “İçeri girmeğe ev sâhibinin izni var mı?” diye sordu. Hz. Ebû Bekir de “Buyrunuz Yâ Resûlallâh” dedikten sonra Resûl-i Ekrem içeri girdi ve taraf-ı Bâri Teâlâ’dan hicrete mezun olduğunu bildirdi. Ebû Bekir Sıddîk -radıyallallâhu anh da “Ben de birlikte miyim?” diye …

Daha fazlası »