Fatih Çınar

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Güncelleyen: Fatih Çınar Bismillâhirrahmânirrahîm Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), O’nun âl ve ashâbının üzerine olsun. Bundan sonra ifâde olunur ki tarîkat-i âliyye-i Nakşbendiyye’de geçerli ve uygulanmakta olan evrad ve zikirleri şifâhen târif etmiş olduğum halde yazılı olarak da bir sûretinin yanınızda bulunması için vâki olan işâretiniz gereğince mübtedî/tarîkata yeni giren kimse için …

Daha fazlası »

Bir Gönül Mîmârının Dilinden Gönül Rehberlerine Dâir Tespitler: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’ye (ks) Göre Mürşid-i Kâmiller

Sûfîler, sır perdelerini aralayıp yaşayacakları vecd hâliyle hakîkî bilgiye/sevgiye ulaşma gâyesine hayatlarını adayan kimselerdir. Onlar, zâhirleri ve dış dünyayla bağlarını koparmaksızın esas gâyeleri olan bâtınlarını ve iç âlemlerini tezyîn için ömür sarfetmişlerdir.1 Bu süreçte, ‘seyr ü sülûk’ denilen mânevî yolculuklarına rehberlik yapacak bir gönül rehberine zorunlu olarak ihtiyaç duyduklarını sıklıkla vurgulamışlardır. Bu fikri benimseyen ve sevenlerine ‘mânevî yolculuklarında kâmil bir …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm Her şeye gücü yeten her şeyi eksiksiz bilen kâinatı eşsiz bir şekilde yaratan Mevla, kullarını cehaletin karanlığından kurtarmak için âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’e (sav) nurun kaynağı olan ilahî bir düstur, ahlakî bir kanun yani Kur’ân-ı Azzimüşşan’ı ihsan buyurdu. Cenâb-ı Hakk’ı birlemeyi ve O’nun yüce iradesine teslim olmayı, maddi-manevî ilerlemeyi sağlayacak ilimleri ve irfanı tahsili, iffete yapışmayı ve din …

Daha fazlası »

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’nin İnsanın Değişim ve Dönüşümünde Kâlbin Fonksiyonuna Dâir Görüşleri

‘Bedeninle dünyâda kâlbinle âhirette ol’1 Ebubekir Kettânî (ks) Kalp; ‘göğsün sol tarafında çam kozalağı şeklindeki et parçası/kâlb-i cismânî’ ve ‘şuur, vicdan, his, idrak ve aklî kuvvetlerimizin merkezi/kâlb-i rûhânî’ şeklinde tanımlanmıştır.2 Sûfîler, ilimlerini/tasavvufu genel olarak ‘kalp tasfiyesi’ olarak târif etmiş ve esas gâyelerinin ‘kâlbin ilâhî tecellîlere mazhar olabilmesi için mâsivâ denilen Allah’tan başka her şeyden yüz çevirmesi’ olduğunu ifâde etmişlerdir.3 Sûfîler, …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm ‘Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde, Allah yolunda siz niçin sarf etmiyorsunuz?’[1] Bu âyet-i celîle müminlerin kurtuluşu olacak ve Cennet’e girmelerine sebep olacak sadaka veya zekâta hakkıyla riâyet etmeyen, bu konuda yeterince gayret göstermeyen ümmetin hâlinden hayret ifâdeleriyle ferman buyurmuştur. Evet, hakîkaten zenginlerin, servet sâhiplerinin Allah yolunda infak konusundaki gevşek ve samîmiyetten uzak tavrı üzüntü vericidir. Zîrâ (Aleyhissalâtü …

Daha fazlası »

İrfânî Geleneğin Birarada Yaşama Teşebbüslerine Sunabileceği İmkânlar Üzerine: Maddî Birliğin/Vahdetin Mânevî Dinamiklerine Dâir

‘Sebepsiz kimseyi incitme hiç it Müntakimden havf Refik ol rıfk u lütf eyle kamu insâna kayvâna’1  Tasavvuf, gönül dünyâmızı Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde ihyâ ve inşâ etmek gâyesiyle (insan-ı kâmil yetiştirebilmek için)2 orijinine insanı alan yapısıyla yüzyıllardır hizmet veren bir disiplindir.3 Tasavvufun ana gâyesi nefs, şeytan, dünyâ ve şeytanlaşmış insanların hile ve tuzaklarından bireyi kurtararak insanın gerçek anlamda hürriyetine kavuşmasını …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm Esteîzû billâh… ‘Yüsebbihu lillâhi mâ fi’s-semâvâti’ Bazı ayet-i kerimelerde ‘Yüsebbihu’ ifadesi kullanılmıştır. Yani üç vakitte ve daimî bir şekilde her şey Hak Teâlâ Hazretlerini bütün noksanlıklardan tenzih ve takdis eder. Varlıklar, akıl sahibi olan ve akıldan mahrum olanlar şeklinde iki kısma ayrılır. Akıl sahibi olanlar dil/söz ile akıl sahibi olmayanlar ise rivayete göre sadece lisân-ı halleriyle Hak Teâlâ Hazretlerinin …

Daha fazlası »

Anadolu’nun Bağrında Bilge Bir Gönül İnsanı: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)

Her toplumda duruşları, olaylara bakışları ve insanların anlam arayışındaki yol göstericilikleriyle o topluma yön veren bilge insanlar olagelmiştir. Meseleye İslâm ve müslümanlar açısından baktığımızda Hz. Peygamber’den (sav) günümüze kadar her dönemde îman sahiplerini hayr ve kaliteli insan/mümin olmaya yönlendiren gönül erlerinin kesintisiz bir şekilde ümmetin hizmetinde olduklarını görürüz. Yakın tarihimizde kişiliği, ahlâkı, ilmi gayretleri, sohbetleri, gönül eksenli hizmetleri, dünya ve …

Daha fazlası »