Alemdar

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Kurban

  Yarattığı varlıkların tabiat ve karakterlerini en iyi bilen onların halıkıdır. “Bilmez mi mahlukunu Halik.?”1 Yaratılış sırrına muhalif hareket etmemesi için enbiya ve evliyayı göndermemiş midir? Materyalist görüşün iddiaların aksine, insan bir biyolojik makine değil, sorumluluk taşıyan dünyevi ve uhrevi bir varlıktır. İnsan, iç güdüsüyle hareket eden bir hayvan veya kendi özündeki niteliğe göre gelişen bir bitki de değildir, tırnak …

Daha fazlası »

İslam Kardeşliği

İhvan: “kardeşler, dostlar, yoldaşlar, bir tarikata bağlı olanlar ihvan ve aşina.”1 anlamlarına gelmektedir. “Bütün Müslümanlar Hucurat Suresi’nin onuncu ayeti gereğince kardeş olduğu halde, bazı tarikat erbabının kendi aralarında mensuplarına “ihvan” adını vermeleri şer’an doğru mudur?” denirse, el-cevap,  “Doğrudur şer’i şerife uygundur.” Hadisi şeriflerde Peygamberimiz (s.a.v) “Allah yolunda birbirlerinizle kardeş olunuz”, “Kardeşleri çoğaltınız. Sizin Rabbiniz Hayy’dir ve Kerim’dir. Kıyamet günü kardeşleri …

Daha fazlası »

Mevt

Ölüm, tabiî ve irâdi ölüm olmak üzere iki kısma ayrılabilir. “Tabiî ölüm”, canın bedenden ayrılması; “İrâdi ölüm” ise, “Ölmeden evvel ölünüz.” esası, nefsi öldürmek, ruhu, aklı ve kalbi diriltmek1, manalarına gelmektedir. Esad Erbili (ks), “Bezm-i maâriften seni yok etmiş bu varlığın Mahzâ bu yüzdendir senin cânândan ağyârlığın Öldür şu nefsini serkeşin öğren tarikın bârlığın”2 Hâtem-i Esam (ks), “Ölümü tatmadıkça kişi hakka layık olmaz.” der. Mevt-i Ebyaz (Beyaz ölüm):Nefsi …

Daha fazlası »

İlâhi Aşk -II-

Esmâ-ül Hüsnâ’dan biri olan ‘El-vedûd’ ism-i şerifi, hayırlı kullarını seven, dostluğu kazanılmaya layık olan biricik sevgili manasındadır. Kulun yaratılışının icabı olan sevgilerde fikir ve muhâkemeye ihtiyaç yoktur. Paraya pula, mala mülke, kadın ve kıza sevgi, fıtrî ve tabiîdir. Maddi değerlerin Allah (c.c)’ın olduğunu, birgün hepsinin yok olacağını tefekkür edenler, Cenab-ı Hakk’ı sonsuz sevmeye başlar. Âh-ü vahlar, şikayetler, ızdıraplar biter. Ebedi …

Daha fazlası »

İlâhi Aşk

Mehabbet, aşk ve şevk kelimelerini çokça kullanırız dilimizde. Mehabbet: Sevgi, Aşk: Habib, Maşuk, Mahbub: Sevgili, Mühibb: Âşık, demektir. 1Aşk: Müfrit, mehabbet, aşırı sevgi.2 Aşk: Sevgi. Arapça aslı ışk: şiddetli ve aşırı sevgi. Aynı kökten gelen aşeka sarmaşık anlamına gelir. Sarmaşık sarıldığı yeri nasıl kaplarsa, aşk da girdiği kalbi, hatta insanın vücudunu öylece sarar. Kuşattığı ağacın suyunu emer, onu soldurur, zayıflatır …

Daha fazlası »

Zikir

Anma, hatırlama, yad etme anlamlarına gelen zikir, günü­müzde daha ziyade maddi de­ğerlerde yoğunlaşmakta. Kadının, paranın pulun, arabanın, çek ve senedin, malın mülkün çokça konuşulduğu meclisler var şimdi. İnsanlar bi­le maddeye göre değer kazan­makta. Böyle olunca bir avuç insan mesud iken diğerleri he­saba katılmamakta. Ölçünün ilahi kaynak olduğu devreler samimiyet ve takva günümüzde değer yargısı olarak kabul edil­mektedir. Mekke’nin ekabir takımı …

Daha fazlası »

Fetih

Fetih, salt bir üstünlük kavgası, güçlünün kuv­vetliyi ezmesi değil, Peygamberimiz (s.a.v)’in insanlı­ğa gönderilişi gayesi1, zihinlerin, gönüllerin İslâm’ın nuruyla aydınlanmasıdır.2 Fetihler sadece askerî ve stratejik yönden algı­lanmamalıdır. İran ordu komutanı Rüstem, Sa’d b. Ebî Vakkas’m kendisine gönderdiği elçiye savaş aç­malarının sebebini sorduğunda, elbisesi yamalı, çarı­ğı eski elçinin, ‘Bizim istediğimiz dünya değil, ahirettir.’ cevabıdır fetih. Peygamberimiz (s.a.v)’in, ‘Bu, hak dindir. Ondan yüz …

Daha fazlası »

Gönülden İkrâm

‘Onlar görüldükleri zaman Allah (cc.) hatıra gelir.’, ayet-i kerimesini doğrularcasına, Özbekistanlı 107 yaşındaki Mahmut Can hazretleri misafirlerine hurma, lokum, ekmek, çay vb. ikrâmlar ettiğinde bizlere Rabbi Züllcelâlin Rahman, Rahim, Vehhab sıfatlarını hatırlatıyordu. Mekke-i Mükerreme’deki hanesinde kendisini ziyaret ettiğimizde itina ile koruduğu Sami Ramazanoğlu (ks.)’nun hediye ettiği cübbe de duvarlarında asılı idi. Mahmut Can Hazretleri, Abdulhalikı Gocdevani (ks.)’ye Hızır (as.)’ın talim …

Daha fazlası »

Temiz Toplum

‘Dergahlar kapatıldı da çok iyi mi bir toplum ortaya çıktı? Ruhunu, gönlünü ihmal ettiğiniz bu millet tezkiyeyi nefs ve tasfiye-i kalble huzura kavuşacaktır.’ Aşık ve sadıklar etrafını aydınlatan lambalar gibidir. Kendisi de aydınlanmış çevresini de adeta nura kavuşturmuştur. Bir gün Yahyalı’nın Yerköy beldesinden geçen kaymakam ve personeli tarlalarda namaz kılan erkek ve kadınları görünce ‘Muhakkak burda Hacı Hasan Efendi (KS)’nin …

Daha fazlası »

“İbret Alın Ey Akıl Sahipleri”

Mevlâ-yı Zülcelâl hitab-ı İlahisinde Habibi (sav) vasıtasıyla bize gönderdiği kutsal mesajında, “Yeryüzünü imar edin, nimetlerinden istifade edin ama unutmayın bir gün benim huzuruma geleceksiniz. Yaptıklarınızın tek tek hesabını vereceksiniz.” buyuruyor. Ayrıca, “Yemenizde, içmenizde, aile hayatınızda, insanlarla münasebetlerinizde, ticaretinizde, siyaset ve devlet idaresinde zerre kadar haksızlık yapmayın, hiç şüphesiz sizi gözetleyen Rabbiniz (cc) vardır. Onun huzurunda toplanacaksınız.” diye başıboş olmadığımızı ifade …

Daha fazlası »