Alemdar

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Dûa

Dua, şeytanın yalan yemini üzere yasaklanan ağacın meyvesinden yiyip yeryüzüne inen, iki yüzyıl zellesine ağlayan ebü’l-beşerin, gözyaşını silen el… Dua, azgın kavmin, bütün ikazlara rağmen söz dinlemez asilerin sulara gark olup, kahrına sebep olan dil… Derdi, Eyyub’a aşk olan peygamberin ızdırabına sürülen merhem… Ateş-i Nemrud’u, İbrahim’e gül… İlâhi minberin hatibini, bülbül kılan sır… Dua, Enallah iddiasıyla küçücük bir sineğe mağlup …

Daha fazlası »

İki Şey Doymaz

Es’ad-ı Erbîlî (k.s)’den Hatıralar -II- Es’ad-ı Erbîlî (k.s)’nin Erbil’deki süt biraderleri meczup Mahmut, Kur’an okunurken ümmi olduğu halde, yanlış okunsa, ‘Hayır olmadı.’ dermiş. Meğer bu zat Levh-i Mahfuz’u görür, Kur’an-ı Kerim yanlış telaffuz edildiğinde ilâhî nûr kaybolduğu için, bu şekilde yanlış okunduğunun farkına varırmış. Şemseddin Efendi’nin damadı sara hastalığına yakalanır. Doktorlar çâre bulamazlar. ‘Ah! Sümbül Efendi olsa idi, hasta iyi …

Daha fazlası »

Kurban

  Yarattığı varlıkların tabiat ve karakterlerini en iyi bilen onların halıkıdır. “Bilmez mi mahlukunu Halik.?”1 Yaratılış sırrına muhalif hareket etmemesi için enbiya ve evliyayı göndermemiş midir? Materyalist görüşün iddiaların aksine, insan bir biyolojik makine değil, sorumluluk taşıyan dünyevi ve uhrevi bir varlıktır. İnsan, iç güdüsüyle hareket eden bir hayvan veya kendi özündeki niteliğe göre gelişen bir bitki de değildir, tırnak …

Daha fazlası »

İslam Kardeşliği

İhvan: “kardeşler, dostlar, yoldaşlar, bir tarikata bağlı olanlar ihvan ve aşina.”1 anlamlarına gelmektedir. “Bütün Müslümanlar Hucurat Suresi’nin onuncu ayeti gereğince kardeş olduğu halde, bazı tarikat erbabının kendi aralarında mensuplarına “ihvan” adını vermeleri şer’an doğru mudur?” denirse, el-cevap,  “Doğrudur şer’i şerife uygundur.” Hadisi şeriflerde Peygamberimiz (s.a.v) “Allah yolunda birbirlerinizle kardeş olunuz”, “Kardeşleri çoğaltınız. Sizin Rabbiniz Hayy’dir ve Kerim’dir. Kıyamet günü kardeşleri …

Daha fazlası »

Mevt

Ölüm, tabiî ve irâdi ölüm olmak üzere iki kısma ayrılabilir. “Tabiî ölüm”, canın bedenden ayrılması; “İrâdi ölüm” ise, “Ölmeden evvel ölünüz.” esası, nefsi öldürmek, ruhu, aklı ve kalbi diriltmek1, manalarına gelmektedir. Esad Erbili (ks), “Bezm-i maâriften seni yok etmiş bu varlığın Mahzâ bu yüzdendir senin cânândan ağyârlığın Öldür şu nefsini serkeşin öğren tarikın bârlığın”2 Hâtem-i Esam (ks), “Ölümü tatmadıkça kişi hakka layık olmaz.” der. Mevt-i Ebyaz (Beyaz ölüm):Nefsi …

Daha fazlası »

İlâhi Aşk -II-

Esmâ-ül Hüsnâ’dan biri olan ‘El-vedûd’ ism-i şerifi, hayırlı kullarını seven, dostluğu kazanılmaya layık olan biricik sevgili manasındadır. Kulun yaratılışının icabı olan sevgilerde fikir ve muhâkemeye ihtiyaç yoktur. Paraya pula, mala mülke, kadın ve kıza sevgi, fıtrî ve tabiîdir. Maddi değerlerin Allah (c.c)’ın olduğunu, birgün hepsinin yok olacağını tefekkür edenler, Cenab-ı Hakk’ı sonsuz sevmeye başlar. Âh-ü vahlar, şikayetler, ızdıraplar biter. Ebedi …

Daha fazlası »

İlâhi Aşk

Mehabbet, aşk ve şevk kelimelerini çokça kullanırız dilimizde. Mehabbet: Sevgi, Aşk: Habib, Maşuk, Mahbub: Sevgili, Mühibb: Âşık, demektir. 1Aşk: Müfrit, mehabbet, aşırı sevgi.2 Aşk: Sevgi. Arapça aslı ışk: şiddetli ve aşırı sevgi. Aynı kökten gelen aşeka sarmaşık anlamına gelir. Sarmaşık sarıldığı yeri nasıl kaplarsa, aşk da girdiği kalbi, hatta insanın vücudunu öylece sarar. Kuşattığı ağacın suyunu emer, onu soldurur, zayıflatır …

Daha fazlası »

Zikir

Anma, hatırlama, yad etme anlamlarına gelen zikir, günü­müzde daha ziyade maddi de­ğerlerde yoğunlaşmakta. Kadının, paranın pulun, arabanın, çek ve senedin, malın mülkün çokça konuşulduğu meclisler var şimdi. İnsanlar bi­le maddeye göre değer kazan­makta. Böyle olunca bir avuç insan mesud iken diğerleri he­saba katılmamakta. Ölçünün ilahi kaynak olduğu devreler samimiyet ve takva günümüzde değer yargısı olarak kabul edil­mektedir. Mekke’nin ekabir takımı …

Daha fazlası »

Fetih

Fetih, salt bir üstünlük kavgası, güçlünün kuv­vetliyi ezmesi değil, Peygamberimiz (s.a.v)’in insanlı­ğa gönderilişi gayesi1, zihinlerin, gönüllerin İslâm’ın nuruyla aydınlanmasıdır.2 Fetihler sadece askerî ve stratejik yönden algı­lanmamalıdır. İran ordu komutanı Rüstem, Sa’d b. Ebî Vakkas’m kendisine gönderdiği elçiye savaş aç­malarının sebebini sorduğunda, elbisesi yamalı, çarı­ğı eski elçinin, ‘Bizim istediğimiz dünya değil, ahirettir.’ cevabıdır fetih. Peygamberimiz (s.a.v)’in, ‘Bu, hak dindir. Ondan yüz …

Daha fazlası »

Gönülden İkrâm

‘Onlar görüldükleri zaman Allah (cc.) hatıra gelir.’, ayet-i kerimesini doğrularcasına, Özbekistanlı 107 yaşındaki Mahmut Can hazretleri misafirlerine hurma, lokum, ekmek, çay vb. ikrâmlar ettiğinde bizlere Rabbi Züllcelâlin Rahman, Rahim, Vehhab sıfatlarını hatırlatıyordu. Mekke-i Mükerreme’deki hanesinde kendisini ziyaret ettiğimizde itina ile koruduğu Sami Ramazanoğlu (ks.)’nun hediye ettiği cübbe de duvarlarında asılı idi. Mahmut Can Hazretleri, Abdulhalikı Gocdevani (ks.)’ye Hızır (as.)’ın talim …

Daha fazlası »