Anasayfa / Kategoriler (Sayfa 71)

Kategoriler

İnsanlığın Tedâvi Etmekte Başarısız Olduğu Sendrom: İsraf

Allah Teâlâ insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine âmâde kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle, gerekse kendi faktörü olmaksızın birtakım nimetlere sâhip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranması ise Kur’ân-ı Kerîm’de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır:1 ‘Çardaklı ve …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’in (sav) Ticari Faaliyetleri, Bazı Emir ve Yasakları Ve Geçimi

Hz. Peygamber’in (sav) doğduğu, peygamberlik görevinin verildiği ve risalet döneminin on üç yılının geçtiği Mekke, cahiliye döneminde Afrika ile Asya kıtaları arasında önemli bir stratejik ve coğrafi konuma sahip olan Arabistan’ın önemli şehirlerinden olup, ticari faaliyetler açısından oldukça önemli bir konuma sahipti. Bu konumu hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde idi. Zira başta Ukâz panayırı olmak üzere bölgede kurulan …

Daha fazlası »

Peygamberimizin Sünnetine Bağlılık

İnsanın dışındaki bütün mahlûkât eğitilmiş olarak dünyâya gelirler. Bal arısı balı nasıl yapacağını bilir. Kezâ ipekböceği de öreceği kozayı nasıl öreceğini bilerek hayâta adım atar. Buna sevk-i ilâhî denir. Âlemlerin Rabbi olan Allah onları paket programla hayâta gönderiyor. Ama insan öyle değil, o dünyâya eğitimsiz gelir. Ve insanın eğitimini bizzat Cenâb-ı Hakk üstlenmiştir. Bu da peygamberleri aracılığıyla olmuştur. Önce peygamberlerini …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm Esteîzû billâh… ‘Yüsebbihu lillâhi mâ fi’s-semâvâti’ Bazı ayet-i kerimelerde ‘Yüsebbihu’ ifadesi kullanılmıştır. Yani üç vakitte ve daimî bir şekilde her şey Hak Teâlâ Hazretlerini bütün noksanlıklardan tenzih ve takdis eder. Varlıklar, akıl sahibi olan ve akıldan mahrum olanlar şeklinde iki kısma ayrılır. Akıl sahibi olanlar dil/söz ile akıl sahibi olmayanlar ise rivayete göre sadece lisân-ı halleriyle Hak Teâlâ Hazretlerinin …

Daha fazlası »

Anadolu’nun Bağrında Bilge Bir Gönül İnsanı: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)

Her toplumda duruşları, olaylara bakışları ve insanların anlam arayışındaki yol göstericilikleriyle o topluma yön veren bilge insanlar olagelmiştir. Meseleye İslâm ve müslümanlar açısından baktığımızda Hz. Peygamber’den (sav) günümüze kadar her dönemde îman sahiplerini hayr ve kaliteli insan/mümin olmaya yönlendiren gönül erlerinin kesintisiz bir şekilde ümmetin hizmetinde olduklarını görürüz. Yakın tarihimizde kişiliği, ahlâkı, ilmi gayretleri, sohbetleri, gönül eksenli hizmetleri, dünya ve …

Daha fazlası »

Hz. Yahyâ (AS)

Babası Hz. Zekeriyyâ (as) gibi İsrâiloğulları’na gönderilen son peygamberlerden olan Hz. Yahyâ (as)’ın ismi, önceden geçtiği gibi doğrudan Allah Teâlâ tarafından verilmiştir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi hakkında çeşitli görüşler aktarılmıştır. Çok yaşlı bir baba ile hem kısır ve hem de yaşlı bir anneden doğması, kâlbinin îman ve nübüvvetle ihyâ edilmesi, hiçbir kötülüğe düşmeyecek derecede itâatkârlıkla ihyâ edilmesi vb. özellikleri …

Daha fazlası »

Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri

Aile, kısaca “anne-baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk” olarak tarif edilir. Bu tarif, çekirdek aile diye bilinen toplumun en küçük sosyal kurumudur. Aile kurumu, insan hayatının tamamına yakınını kaplar. “Beşikten mezara kadar insanlar ömürlerinin %95’inden fazlasını aile içinde ve aile etrafında ve ailesi için harcarlar. Ferdin sosyal münasebetlere giriştiği ilk topluluk ailedir. Aile, sosyalleştirme, şahsiyet geliştirme fonksiyonunu îfâ eden ve …

Daha fazlası »

Eğitimci Padişah: II. Abdülhamid Han

Osmanlı’nın en yenilikçi, eğitime en çok önem veren ve yatırım yapan padişahlarından biri de II. Abdülhamid’dir. Sultan Abdülhamid, Tanzimat’la başlayan modernleşme çalışmalarını, dinî-millî değerlere göre yeniden yapılandırıp devam ettirirmiş ve devleti modernleştirmenin temel anahtarı olarak gördüğü alt yapıyı geliştirme, halkın eğitim ve bilgi seviyesini artırma hedefi istikametinde yatırımlar yapmıştır. Fransız tarihçi François Georgeon’un ve Amerikalı Tarihçi Bernard Lewis’in da isabetle …

Daha fazlası »

Ruhsal Değerleri Ölçme Cihazı Bulundu

Az çok herkesin başına gelmiştir. Bir sağlık sorunu nedeni ile gittiğiniz doktor sizden genellikle kan tahlili ister. Zira kan değerlerinize bakması lazımdır. Tahlil ise bildiğiniz üzere sizden alınan kan örneği üzerinden yapılır. Bir süre sonra sonucu alırsınız ve doktora takdim edersiniz. Uzun bir liste halinde yazılı bulunan ve çoğunu ancak uzmanın anlayacağı birçok kan değeri sıralanmıştır. Hemogram, hemoglobin, Hematokrit gibi. …

Daha fazlası »

Tâlibin/Sâlikin Standartlarını Allah ve Resûlüne Endekslemesi: Sûfî Düşüncede ‘Takvâ ve Verâ’ Duygusu

Köken itibâriyle ‘korumak, himâye etmek, zarar verecek şeyden korumak, çekinmek ve koruma altına almak’ gibi anlamlara gelen takvâ kavramı,1 İslâm’ın (Kur’ân ve Sünnet’in) üzerinde durduğu önemli kavramlardan bir tânesidir.2 Öyle ki Kur’ân-ı Kerim’de bu kavram iki yüz elli sekiz yerde zikredilmiş,3 Kur’ân’ın hemen baş kısmında Kur’ân kendisini takvâ sâhipleri için bir rehber olarak takdîm etmiş4 ve Allah katında üstünlüğün takvâ …

Daha fazlası »