Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (16. Mektup)

Tevâzuunuzun eseri olarak lutfedip göndermiş olduğunuz iltifat dolu ikinci bir mektubunuza da ulaştım. Duyduğum mânevî memnûniyet duygumu ve oluşan mânevî sevincimi târif ve anlatmak için cevher saçan bir kaleme ve amber misâli bir mektuba muhtâcım ki her noktasında saklanan ve her nüktesinde gizlenmiş olan zarâfet eserleri ve mutluluk meyveleri keşf ve izah lâyık olsun. Heyhât, heyhât. Dolayısıyla ‘insanı söyleten muhatabıdır’ …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (15. Mektup)

Maddî-mânevî fetihlerle ve rûhânî delillerin uğurlu feyizleriyle donanmış iltifat dolu mektubunuz alınıp büyük bir neşe ile okundu. Nasıl sevinilmesin ki mektubunuz, ‘Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım’1 ve ‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik’2 meâlindeki ilâhî hitâba mazhar olan kâinâtın medâr-ı iftihârı (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri tarafından velâyet-i nübüvvete işâret olan ‘Biz seni yeryüzünde hâlife tâyin ettik, dilediğin şekilde hükmet’3 …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (14. Mektup)

İnâyet kaynağınızdan doğan, vücûd kaynağımı bütünüyle nur şimşeklerine garkeden ve muhabbet saçan parlak lütuf ve ihsan güneşini ve dostluk neşreden dolunayı andıran, namlı vezirlere yakışan ihsân ve iltifat dolu mektubunuzun içindeki yüksek gâyeler şükran gözlerimi nurlandırdı. İçeriğinin gönle hoş gelen kokusu canımı güzel kokulara garketti. ‘Ne mübârek bir seher vakti, ne kutlu bir gece ki, O kadir gecesinde benim tâze …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (13. Mektup)

Râbıta esnâsında fakir kardeşinizin göğsünden yukarısının zât-i Muhammedî olduğunu ve O’nun şerefli nuruyla kaplandığını ve bazen zât-i Muhammedî gibi üzerinde hırka bulunduğunu müşahede etmekte olduğunuz bu defaki iltifat dolu mektubunuzda beyan buyrulmuştu. Bunun için Hakk-celle ve alâ- Hazretlerine özellikle şükürlerimi arz ettim. Değerli şahsınızın bildiği gibi râbıtadan maksat feyz almaktır. Feyyâz-ı Mutlak’ın ise Cenâb-ı Hak’tan başkasının olmadığı şüphe götürmeyen bir …

Daha fazlası »

Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) ‘Mektûbât’ında Duâ Cümleleri

Çağımız ‘iletişim çağı’ olarak nitelendirilmektedir. İletişimin bu denli hızlı ve yaygın bir şekilde gerçekleştiği günümüzde insanların ilişkilerinde aynı hız ve yaygınlığı gördüğümüzü ifâde etmek mümkün gözükmemektedir. İletişim, insanın hemcinsleriyle münâsebetini göstermesi bakımından her dönemin en dikkat çekici konularından birisi olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok âletin (bilgisayar, televizyon, cep telefonu vs.) iletişimde kolaylık sağladığı günümüz dünyâsına gelmeden önce de insanlar iletişimin …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (12. Mektup)

Tarîkat-ı âliyyemizin feyiz nurlarından hakkıyla istifâde edebilmek için Hakk’a ulaşmayı isteyen bir sâdığın ne yapması gerektiğine dâir sorunuza cevâben ifâde olunur ki; Bir sâlikin yükselme, ilerleme ve bir başka tâbirle makamları katetmesinde şüphesiz sülûk esnâsında emrolunduğu vird ve zikirlere riâyet ettiği oranda ilerleyeceği tabii ise de esas olmak itibâriyle iki hakîkatten ayrılmaması gerekir. Birincisi ‘Peygamber size neyi verirse alınız. Neyi …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (11. Mektup)

İhvân-ı tarîkat tarafından sorulan bâzı soruların cevâbıdır: Soru 1. Yüce bir tarîkata mensup olan bir kimse diğer bir yüce tarîkata intisâb edebilir mi? Cevap: Bu kimse eğer şeyhi vefât etmişse herhangi bir yüce tarîkatta kâmil bir zâta ulaşırsa tereddütsüz intisâb etmeli ve tarîkattaki eksikliklerini tamamlamalıdır. Vefât etmemişse aynı şekilde intisâb edebilir. Çünkü yüce tarîkatta tekâmül etmiş olan bir zât bütün …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (10. Mektup)

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla ‘Namaz, her türlü hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar’[1] âyet-i celîlesine göre namaz kılan mü’minlerin hepsi bütün kötülük ve yasaklardan korunmuş olması gerekirken nice namaz kılanların birtakım haram ve yasaklardan kendilerini kurtaramadıkları görülmektedir. Binâenaleyh bu konudaki müşkillerin hâlli için müracaat eden bir zâta vermiş olduğum cevâbı, isteyen ihvânın da gözden geçirmeleri için kısaca yazmaya çalışacağım. Şöyle …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (9. Mektup)

Bismillâhirrahmânirrahîm Cenâb-ı Hakk’ın emrine ittiba, yasaklarından kaçınmak her mü’min içim mümkinattan olduğu halde yüce bir tarikata intisaptaki gâye ve maksadın neden ibâret olduğunu sormuştunuz. Bu soruya cevap olarak şu verilir: Kutb-ı Rabbânî ve Gavs-ı Samedânî Abdülkadir-i Gilanî Hazretleri ile bir hayli tarikat ve din büyüklerinin eserlerinde ‘Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır’ hükmü nebevî hadis-i şerif olarak ifade ve beyân buyrulmuş ve …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (8. Mektup)

Herkesçe bilinip kabûl edildiği gibi, insanoğlunu cehâlet ve sefâhet çukurundan mutluluk ve kurtuluşun zirvesine ulaştırmak için yegâne/biricik vâsıtanın ilim ve irfan olduğu şüphe edilmeyen bir gerçektir. Bundan dolayı ‘İlmi talep etmek farzdır’[1] hadîs-i şerîfi vârid olmuştur. İçinde bulunduğumuz geçici hayatta her ne kadar cismânî ihtiyaçlarımız varsa ve yine ebedî hayatta ne kadar rûhânî feyizlerimiz beklenmekteyse hepsinin sağlanmasının ilim ve irfânın …

Daha fazlası »