Kategoriler

Mârifet Okulu / Alemdar

Hasan-ı Basrî’nin elinde tevbe eden Habîb-i Acemî, su üstünde yürür. Hocası bunun sebebini sorunca: “Yâ Hasan, sen satır kararttın, ben ise gönül ağarttım” der.  İmam Şâfiî; ümmî olan, tahsîli olmayan Şeybân-ı Râî’nin önünde öğrenci gibi oturduğu ve sorular sorduğuna şaşanlara: “O, Hak Teâlâ tarafından ilme mazhardır.” der. Fas’ta yetişen Şeyh Abdülaziz Debbağ (ks) Hazretleri zamânının kutbudur; kemâl mertebesinde büyük bir velîdir. Okur-yazar değildir. Bu …

Daha fazlası »

Hüsn-i Huluk / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (ks)

Sallallâhu teâla aleyhi ve sellem Efendimiz hadîs-i şeriflerinde buyurmuştur: “Nâs, Hakk Teâlâ Hazretlerinin iyâlidir. Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine halkın en sevgilisi, Hakk’ın iyâline ihsân üzre olan kimsedir.” Kezâ -sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem- bir hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlardır: “Mü’min mü’minin karındaşıdır. Ona zulmeylemez ve bir kimse mü’min karındaşının hâcetine sa’y ederse Allah Teâlâ Hazretleri de o kimsenin hâcetini revâ eder.” (Muhammed …

Daha fazlası »

Âlimlerin Fazîleti / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim! Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin ruh-i tayyibelerine, ehline, ashabına, bütün peygamberân-ı îzâm, evliyâ- i kirâm Hazretlerinin ruhuna, dağlar başında kalmış, hâk ile yek­san olmuş, bir Fatiha’ya muhtaç din kardeşlerimizin ruhlarına üç ihlâs bir Fatiha okuyarak sohbetimize başlayalım inşallah. Kenzü’l-İrfan’da geçen bir hadis-i şerifte Fahr-i Kâinat Efendi­miz (sav) şöyle buyuruyor: ‘İlmiyle amel eden bir âlimin, cahil abid üzerine …

Daha fazlası »

Sûfîlerin Ma’rifetullâh’a Erme Çabası / Prof. Dr. Kadir Özköse

Sûfîler sevgiliye kavuşmanın aşk ile olacağını ama kavuşma (vuslat) gerçekleştikten sonra aşk’ın yerini “mârifet”e bırakacağı­nı söylerler. Bu açıdan, sûfî şâirlerin kendilerini “âşık” olarak ta­nımladıkları gibi “ârif” olarak da tanımladıkları görülür. “Hakk’ı yine Hakk ile bilen” kişiye ârif denilmektedir. Bu “biliş” beş duyu organı ile olan bir biliş tarzı değil, bilen ve bilinen berâberliğinde oluşan bir yakîn hâlidir (Kılıç, (2004), Sûfî ve Şiir, s. 100). Tasavvufta irfan, mârifet, ârif, …

Daha fazlası »

Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri / Prof. Dr. Ali Çelik

Aile, kısaca “anne-baba ve çocuklardan oluşan bir topluluk” olarak tarif edilir. Bu tarif, çekirdek aile diye bilinen toplumun en küçük sosyal kurumudur. Aile kurumu, insan hayatının tamamına yakınını kaplar. “Beşikten mezara kadar insanlar ömürlerinin %95’inden fazlasını aile içinde ve aile etrafında ve ailesi için harcarlar.  Ferdin sosyal münasebetlere giriştiği ilk topluluk ailedir. Aile, sosyalleştirme, şahsiyet geliştirme fonksiyonunu îfâ eden ve …

Daha fazlası »

İlim-Hikmet, Mü’minin Yitiği / Prof. Dr. Ali Akpınar

İnsan yaratıldı ve yeryüzüne halîfe kılındı. Bu yüzden insan en güzel şekilde ve donanımlı bir varlık olarak yaratıldı. Yüce Yaratıcı onu bizâtihî elleriyle yarattı ve ona rûhundan üfleyerek canından can kattı. Onu bizzat Yüce Allah eğitti. İlk insan Hz. Âdem’in şahsında insan bilgi ile donatıldı. Allah, Âdem’e tüm eşyânın isimlerini öğretti.1 Ondan sonra da Yüce Yaratıcı, gönderdiği peygamberler ve onlara indirdiği vahiyle …

Daha fazlası »

Erzurumlu Emrah / Prof. Dr. Mustafa Kara

Niksarlı Dost Ali Sobacı’ya Şâir Halk Edebiyatı şâiri Divan Edebiyatı şâiri Tasavvuf Edebiyatı şâiri Âşık Edebiyatı şâiri Saz şâiri Halk Ozanı … Konuları gruplara, kategorilere ayırarak anlatmak bir gelenek haline geldi. Bu, bâzan kolaylık sağlıyorsa da bâzan derdimizi anlatmak için yeterli ol(a)mıyor. Karacaoğlan halk ozanı, Nedim Divan edebiyatı, Yûnus da tekke edebiyatı şâiri olsun. Peki Erzurumlu Emrah’ı nasıl târif edeceksiniz? …

Daha fazlası »

Salgının Görünmeyen Yüzü / Yunus Emre Altuntaş

Korona salgınının ikinci senesini dolduruyoruz. Dünyâ çapında 250 milyon insanın hastalığa yakalandığı ve 5 milyon insanın öldüğü bu salgın tefekkür için büyük fırsatlar barındırıyor. Aylarca evlere kapandığımız, şehirlerin sessizliğe büründüğü bu süreçte âilemizle yeniden tanışma imkânımız oldu. Babalar evlatlarını daha yakından tanıdı. Çocuklar kardeşleriyle daha fazla zaman geçirdi ve âilenin önemi yeniden hatırlandı. Hemen herkes ölümü daha fazla tefekkür etmeye …

Daha fazlası »

Gönül Açan Güzel Bir Mekân: İbrahim Paşa Külliyesi / Nidayi Sevim

Mimar Sinan’ın pek bilinmeyen fakat önemli eserlerinden birisi de Silivrikapı semtinde yer alan, 1551 yılında inşâ edilen İbrahim Paşa Külliyesi’dir. Benzer paşa câmilerine göre mütevâzı sayılabilecek ölçülerdeki bu yapı topluluğu, Silivrikapı Mahallesi, Silivrikapı Caddesi ile Hisaraltı Caddelerinin kesiştiği noktada yer alır. Sur içinde, Silivrikapı adıyla anılan kapının tam karşısındadır. Bânîsi Hadım lakabıyla tanınan İbrahim Paşa, Bosna kökenlidir. Kānûnî Sultan Süleyman …

Daha fazlası »

Mevlevîliğin Bânîsi, Şâir-Mutasavvıf Sultan Veled / Mustafa Özçelik

Mevlevî Kaynakları Yûnus Emre’yi kendi gelenekleri içinde düşünürler. Bu yüzden Mevlevîlik kaynaklarında Mevlânâ-Yûnus Emre birlikteliğini konu alan menkıbeler bulunmaktadır. Yine Yûnus Dîvânı’nda Mevlânâ’ya ithâf edilmiş beyitler yer almaktadır. Bütün bunlar Yûnus Emre’yi bu muhit içerisinde düşünmeyi gerektiren hususlardır. Fakat Yûnus Emre’nin Mevlevî çevresiyle münâsebeti bunlardan da ibâret kalmaz. Bu menkıbeler arasında Yûnus’u Sultan Veled ile arkadaş gösteren bir menkıbe de …

Daha fazlası »