Bu Ay

Dinle Kâinat Kitâbı’ndan / Alemdar

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned Dinle, bu ney neler hikâyet eder, Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder. Dinle kâinat kitâbından bize neler hikâyet eder. Kendi dillerince neler konuşurlar. Sâhi var mı dilleri? Hepsi kendi âleminde tesbîhatta. Gönlünde on sekiz bin âlemin esrârı olanlar duyar bu neyi. Niyâzî Mısrî’nin dediği gibi: “Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi …

Daha fazlası »

Küffâr İle Dost Olmamak / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (ks)

“Mü’minler, mü’minlerin gayrı kâfirleri dost ittihâz etmesinler; ve eğer bir kimse mü’minin gayri kâfiri dost ittihâz ederse o kimse Allâh’ın dostluğundan bir şey üzre değildir.” (Âl-i İmrân, 28) Yine: “Münâfıklar şu kimselerdir ki, onlar kâfirleri mü’minlerin dûnunda dost ittihâz ederler. Kâfirler indinde ululukla izzet ve nusratı mı talep ederler? Eğer böyle îtikâd ederlerse îtikadları fâsiddir. Zîrâ izzet-i hakîkiyye ve kuvvet-i asliyye …

Daha fazlası »

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ks) / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim! Bu sohbetimizde bir veliden bahsedeceğim. Çünkü ‘Allâh’ın velilerinin anıldığı meclise Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti iner.’(Müslim, Zikir 39; Ebû Davud, Vitir 14; Tirmizî, Daavât 7; İbn Mâce, Mukaddime 17.) Mevlânâ Hâlid Ziyaeddin Bağdadî (ks) -Allah şefaatine nail etsin- büyük bir zat. Altın silsileden, kutuplar kutbu. Tabii ki birden bu makama gelmedi. Evvelâ ilim tahsil etti. Hafız oldu, Arapça okudu, müfessir oldu, muhaddis …

Daha fazlası »

Filistin Hakkında Bilmemiz Gerekenler / Yunus Emre Altuntaş

Siyonist İsrail işgâl ettiği Filistin topraklarında her geçen gün yeni azgınlıklara imzâ atıyor. Siyonistlerin Kudüs’ün tamâmını ele geçirmek ve Mescid-i Aksâ’yı yıkmak için attığı adımlar dünyânın pimini çekecek duruma geldi. Gazze’de bir avuç Müslüman’ın direnişi tüm dünyâya şu mesajı veriyor: Son ferdimize kadar ölmeden Kudüs’ü size vermeyeceğiz! Bu mesaj dalga dalga yayılarak vicdan sâhibi tüm insanları İsrail’e tepki koymaya zorluyor. …

Daha fazlası »

Geçmişten Geleceğe Kanat Çırpan Çizgiler / Ümmügülsüm Sevim Gencer

Gözleri ve gönülleri her mevsim başka bir rengiyle cezbeden tabiat, sanatkârın her dönemde ilhâm kaynağı olmuştur. Kusursuz güzelliğin sâhibine ve vücûda getirdiği her zerreye hayrân olan sanatkâr; dokunduğu her yere, halıdan elbiseye, okuduğu kitaptan mîmârîye kâinâtın izlerini nakşetmiştir. Câmi duvarlarında çinilerin o görkemli mavisiyle baharı açtıran çiçekler, avludaki çeşmede mermer üzerinde aynı heyecanla, âb-ı hayat suyunu yudumlayan çocuklara gülümser. Hazirede …

Daha fazlası »

Vefâtının 55. Yılında Mehmet Fuat Köprülü / Prof. Dr. Mustafa Kara

04. 12. 1890 târihinde İstanbul’da doğan, 28 Haziran 1966’da aynı şehirde vefât eden Mehmet Fuat Köprülü, Cumhuriyet döneminin en üst seviyede ilim, fikir ve siyâset adamlarından biridir. “Cumhuriyet dönemi târihçiliğinin kurucu babası kimdir?” şeklinde sorulan bir soruya çoğunluk Köprülü’yü işâret etmektedir. Bir fikri veya hareketi kurup geliştiren insanların farklı sebeplerle hatâ ve kusurları, sevenleri, sevmeyenleri olabilir. Hepsini birlikte soğukkanlı bir …

Daha fazlası »

Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü / Prof. Dr. Kadir Özköse

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî İslâm ahlâkını bir bütün hâlinde hayâtında görünür hâle dönüştüren bir ahlâk âbidesidir. Gerek ferdin gerekse cemiyetin İslâm ahlâkıyla meczedilmesini öngörmektedir. İnsanların birbiriyle ilişkilerini ahlâkî güzellikler üzerinde temellendirmektedir. “İnsan insanın kurdudur” felsefesi yerine “İnsan insanın yurdudur” anlayışını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnsanlığın çatışma, ayrışma ve şiddet kültürü üzerine değil kardeşlik, dostluk ve barış çizgisinde hareket etmesini ister. Ben duygusuyla değil …

Daha fazlası »

Vefâtından Asırlar Sonra Da Yaşayan Bir İslâm Âlimi: Hz. Mevlânâ / Prof. Dr. Ali Akpınar

Çoğu insan, daha yaşarken unutulur yahut unutulmak istenirken; bazı insanlar da vefatlarından asırlar sonra bile sevgi ve saygıyla anılmaya devâm ederler. İnsanları unutulmaz kılan onların insanlık yararına yaptıklarıdır. İşte Mevlânâ Celâlüddîn er-Rûmî (1207-1273), vefâtından asırlar sonra bile hatırlanmaya devâm eden nâdir şahsiyetlerden biridir. Peki, Hazreti bu şekilde unutulmaz kılan nedir? Her şeyden önce şunu söyleyelim ki Hz. Mevlânâ, iyi bir …

Daha fazlası »

Mısır Çarşısından Büyük Postane’ye Küçük Bir Gezinti / Nidayi Sevim

Medeniyetimizi oluşturan yerleşim yapılanması kadîm zamanlardan beri câmi ve bunun çevresinde oluşan külliye etrâfında şekillenir. Biz de bu ziyâretimize Eminönü sâhile yakın bir konumda yer alan Yeni Câmii Külliyesi’ne selâm vererek başlıyoruz. Yeni Câmii’nin temeli 1597 yılında Sultan III. Murad Hân’ın eşi Safiye Sultan’ın emriyle atılmış ve câmi 1665’te zamânın pâdişâhı IV. Mehmed Hân’ın annesi Hatice Turhan Vâlide Sultan’ın girişimiyle …

Daha fazlası »

Kudüs’ten Önce – Kudüs’ten Sonra / Necip Fazıl Ergüt

Kudüs müslümanların imtihânı, Kudüs insanlığın onurunun test edildiği yer. Mescid-i Aksâ esir, Mescid-i Aksâ hüzünlü, Mescid-i Aksâ kurtarıcısını bekliyor. Peki Mescid-i Aksâ’yı kim kurtaracak? Bunu en iyi İsrailliler ve Filistinliler biliyor. Ecdâdın izlerini sürdüğüm Kudüs sokaklarında, Osmanlı tarafından vakfedilmiş dükkânlar önünden Aksâ’ya doğru yürürken hem geçmişle, hem de bugün ile yüzleşir insan. Aksâ gibi, Aksâ’ya uzanan yollarda da ölümü öldürür …

Daha fazlası »