Anasayfa / Etiket arşivleri Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks)

Etiket arşivleri Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks)

Hz. Ebû Bekir’in Halîfe Seçilmesi 

Halîfe Olarak Yaptığı İlk İş   Allah ve Rasûlü’nün dâvetine keyfiyet-i icâbetimizi ve hasbeten–lillah hicret ve Rasûlullah’a nusrat ve Allah yolunda vatanlarımızdan hurûcumuzu, evlâd, emval ve yârânımızdan ayrıldığımızı sen pek âlâ biliyorsun. Bizim öyle fedakârlık ettiğimiz vakitler sen çocukluk âleminde terbiye ediliyordun. Sonra sen kemâle erdin, menzil-i maksuda erişdin. Şimdi kadrin mechûl ve fazlın münker değildir. Amma biz o vakitler, dağları yenden kaldıracak ve insanın alnındaki saçları ağartacak korkunç haller içine düşüp derin yerlerine dalarak ve dalgalarına binerek acı sularını …

Daha fazlası »

Medîne Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Resûl-i Ekrem’in Vefâtında Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem- hicretin onbirinci yılı Safer ayının 18-19. günü gece yarısı Cennetü’l-Bâkî’ye giderek orada medfûn bulunan sahâbileri ziyâret ile döndükten sonra mizâcında inhiraf hissetmişti. Beş gün sonra da hastalık kesb-i şiddet etmişti. Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem- hasta olduğu günleri Hz. Âişe’nin yanında geçirmeyi arzu buyurmuş ve Âişe’nin hücresine giderken Hz. Ali …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in Hilâfet İçin İşaretleri Kâsım Muhammed bin Ebî Bekir –radıyallahu anh- der ki: Bir gün Âişe –radıyallahu anha- şiddetli baş ağrısına tutulduğundan ölüme sebep olacağına işareten “Vay başım” demesi ile Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-: – “Şâyet sen benim hayatımda vefât edersen ben senin için istiğfar eylerim,” buyurdu. Âişe (r. anha) bu kelâmdan müteessir olarak: – “Vay başıma …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Sonra ben yine kapıya avdet edip oturdum yine biraderimin gelmesini Cenab-ı Hak murad ederse getirir diye temennî eylemekte iken bahçenin kapısı tahrik edildi, sallandı. Ben: – “Bu kimdir?” dedim. Cevâben: – Osman bin Affan’ım, dedi. Sonra ben: – Dur, biraz bekleyin istîzan edeyim, dedim. Rasûlullah (sav) Hazretlerine gidip onu haber verdim. Rasûlullah (sav) Hazretleri biraz sükût ve tevakkufdan sonra bana …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Ebû Mûsa el-Eş’arî (ra) der ki: Kendi hânemde abdest aldım, hânemden dışarı çıktım. Artık bugün akşama kadar Rasûlullah (sav) hazretlerinin maiyyet-i seniyyelerinde aleddevam bulunacağım, diye niyyet eyledim. Ve bu niyyet üzere Mescid-i Seâdet’e vardım, orada bulunanlara Rasûlullah (sav) Hazretlerinin ne tarafa çıktığını sual eyledim. İsr-i risaletpenâhi’yi takip eyledim. Rasûlullah (sav) Hazretleri Mescid-i Kuba yakınında “Bi’r-i Eris” namında meşhur bir bostan …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Hz. Ebû Bekir’in Afdal-i Ashab Oluşu İbni Abbas’dan mervidir ki: “Hakka ki, gerek mal ve gerek bedenen Kuhâfezâ Ebû Bekir Sıddîk’dan ziyâde beni minnettâr eden hiç bir ferd yoktur. Eğer nâs içinde birini kendime dost ittihaz etmiş olsa idim Ebû Bekir Sıddîk’i kendime dost ittihaz ederdim. Lâkin hullet ve uhhuvet-i diniyye daha efdaldir. Şimdi siz gözümüzün önünde mescid ve Harem-i …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Hz. Ebû Bekir’in Afdal-i Ashab Oluşu Daha önce geçen âyet-i celîle’de Vâcib Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Rasûlullah (sav) Efendimiz hazretlerinin Ebû Bekir -radıyallâhu anh-‘ı tesliyesi üzerine cereyân eden ahvâli beyan etmek üzere: “Ahvâl bu minval üzere korkulu bir halde cereyan edince, Allah Teâlâ hazretleri, Rasûlü üzerine emniyet ve sükûnet indirdi. Binâenaleyh kalb-i nebevîleri müsterih oldu. Ve muâvenet-i ilâhîyi, refîki Ebû …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

RESÛL-İ EKREM’E YAKINLIĞI Ebû Bekir – radıyallahu anh-‘ın îman ettiği gün kırk bin dirhem veya dinar malı vardı. Hicret ettiği gün yalnız beş bin dirhem veya dinarı kalmıştı. Ki, üst tarafını yani elinde kalan meblağı da hep rıza-i ilâhî ve Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- uğrunda bezletmişti. Ve ezcümle mü’min olduklarından dolayı müşriklerin zulüm ve işkencelerine düçâr olan bir çok …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Sonra Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri yahûdîlere hitaben: – “İçinizde Abdullah bin Selâm nasıl bir kimsedir?” diye sual buyurdu. Onlar da cevaben: – “O bizim seyyidimizdir ve seyyidimizin oğludur” derler. Sonra Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri yahûdîlere hitaben: – “Öyle ise şayet Abdullah bin Selâm İslâm olursa ne diyeceksiniz; bana haber veriniz?” buyurdu. Yahûdîler ise: – …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Sonra onlara hitaben: “Amân” diye nidâ eyledim. Onlar tevakkuf eylediler, sonra ben hayvanıma bindim onların yanlarına vardım. Sonra bu yolda mûcize-i nebeviyye ile hayvanımın ayaklarının yere battığını ve kendimin hayvandan düşüp de bunlara zarar îrâsından men ve haps edildiğimi tehattur ve mulâhaza ederek Rasûlullah (sav) Hazretlerinin emri zâhir ve gâlip geleceği de hatırıma gelerek Rasûlullâh’a(sav) hitaben: – Senin kavmin Seni …

Daha fazlası »