Etiket arşivleri Dergi

Mü’minin Zarâfeti / Prof. Dr. Ali Akpınar

Yüce Rabbimiz, varlığı insanlığın hayrına olan İslâm Ümmetini tanımlarken onların birbirlerine karşı son derece mütevâzı, mülâyim, hoşgörülü olduklarını özellikle belirtmiştir. Mü’minler, Yüce Rabbimiz’in Celâl sıfatlarının yansıması olarak genlerinde taşıdıkları sertlik, kavgacılık, şiddet gibi özellikleri cephede İslâm düşmanlarına karşı kullanan kimsedir. İslâm düşmanlarına karşı güçlü olmayı ve savaşmak durumunda kalındığında onurlu ve sert bir duruş sergilemeyi isteyen İslâm, savaşta düşmana karşı …

Daha fazlası »

Hocası Hâfız Osman Onun İçin “Benden İyi Yazar” demişti. Kırık Mezar Taşı Kurtarılmayı Bekliyor!.. / Nidayi Sevim

Oktay Türkoğlu uzun zamandan beri İstanbul’daki târihî eserlerin üzerindeki kitâbeler ve bunları yazan hattatlar hakkında araştırmalar yapıyor. Çalışmalar sonunda, bunlara dâir bir de harita çıkarmayı düşünüyor. Zannediyorum bu çalışmaları belli bir aşamaya da geldi. Zaman zaman Eyüp Sultan’da buluşup, berâber hazire hazire dolaşarak imzâlı mezar taşları ve bunların hattatlarına dâir alan araştırması yapıyoruz. Ocak ayının ortalarına doğru yine Eyüp Sultan’da …

Daha fazlası »

Bursa’nın Fethinde Bir Gâzî-Derviş: Geyikli Baba / Mustafa Özçelik

“Geyikli Baba bize bir kez nazar kılaldan Hâsıl oldı Yûnus’a her ne ki vâyesidir” Yûnus Emre Yûnus Emre Dîvânında adı geçen dervişlerden biri de Geyikli Baba’dır. Yaşadıkları dönemler biraz farklı olarak bilinse de, Yûnus’un şiirlerinde adından bahsedildiğine göre birbirlerini gördükleri ve Yûnus Emre’nin ondan etkilendiğini söylemek mümkün hâle gelebilir. Bu da onu Yûnus Emre’nin sûfî çevresi içinde düşünmeyi gerektirir. Ama …

Daha fazlası »

Filistin Hakkında Bilmemiz Gerekenler / Yunus Emre Altuntaş

Siyonist İsrail işgâl ettiği Filistin topraklarında her geçen gün yeni azgınlıklara imzâ atıyor. Siyonistlerin Kudüs’ün tamâmını ele geçirmek ve Mescid-i Aksâ’yı yıkmak için attığı adımlar dünyânın pimini çekecek duruma geldi. Gazze’de bir avuç Müslüman’ın direnişi tüm dünyâya şu mesajı veriyor: Son ferdimize kadar ölmeden Kudüs’ü size vermeyeceğiz! Bu mesaj dalga dalga yayılarak vicdan sâhibi tüm insanları İsrail’e tepki koymaya zorluyor. …

Daha fazlası »

Ahlâk Eğitimde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Usûlü / Prof. Dr. Kadir Özköse

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî İslâm ahlâkını bir bütün hâlinde hayâtında görünür hâle dönüştüren bir ahlâk âbidesidir. Gerek ferdin gerekse cemiyetin İslâm ahlâkıyla meczedilmesini öngörmektedir. İnsanların birbiriyle ilişkilerini ahlâkî güzellikler üzerinde temellendirmektedir. “İnsan insanın kurdudur” felsefesi yerine “İnsan insanın yurdudur” anlayışını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnsanlığın çatışma, ayrışma ve şiddet kültürü üzerine değil kardeşlik, dostluk ve barış çizgisinde hareket etmesini ister. Ben duygusuyla değil …

Daha fazlası »

Vefâtından Asırlar Sonra Da Yaşayan Bir İslâm Âlimi: Hz. Mevlânâ / Prof. Dr. Ali Akpınar

Çoğu insan, daha yaşarken unutulur yahut unutulmak istenirken; bazı insanlar da vefatlarından asırlar sonra bile sevgi ve saygıyla anılmaya devâm ederler. İnsanları unutulmaz kılan onların insanlık yararına yaptıklarıdır. İşte Mevlânâ Celâlüddîn er-Rûmî (1207-1273), vefâtından asırlar sonra bile hatırlanmaya devâm eden nâdir şahsiyetlerden biridir. Peki, Hazreti bu şekilde unutulmaz kılan nedir? Her şeyden önce şunu söyleyelim ki Hz. Mevlânâ, iyi bir …

Daha fazlası »

Editör’den…

Dinle Neyden… Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ks) Anadolu’ya İslâm’ın engin hoşgörü mayasını katan önemli manevî şahsiyetlerimizden birisidir. Hayatı boyunca insanlara alçak gönüllü ve hoş görülü olmayı öğütleyen ve bunu ilke edinen Mevlânâ’nın çevresinde bulunanların mânevî terbiyesine önemli katkıları olmuştur. Mevlânâ (ks), insanları dil, din, ırk, renk bakımından farklı göstererek aralarında düşmanlıkları körükleyen anlayışa kesinlikle karşıdır. Bu büyük Türk düşünürü, insanlar arasında …

Daha fazlası »

Felâsife Hakkında -2- / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu

Maalesef bâzı nâs, ilm-i felâsife dâvâsında olup bu cemâate hukemâ demişlerdir. Ve bunları enbiyâ aleyhimü’s-selâm’a adîl bilmişlerdir. Kötü ve yanlış îtikaddan Allâhu Subhânehû Hazretleri’ne sığınırız. Hikmet bir şeyin ilminden ibârettir. Onu nefsü’l-emre mutâbık bilince ona muhâlif olan ulûmu nefsü’l-emre mutâbık addeylemezler. Demek ki; hukemânın ulûmunu tasdîk eylemek, enbiyâyı ve ulûm-ı enbiyâyı tekzîb eylemektir. Çünkü birini tasdîk, diğerinin tekzîbini müstelzimdir. Her …

Daha fazlası »

Doğumunun 150. Yılında İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Prof. Dr. Mustafa Kara

Hezâr gıpta o devr-i kadîm efendisine Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine1 Biliyorsunuz, çok kitap yazan, çok eser kaleme alan şahsiyetlere doğurgan anlamında “velûd” derler. İşte onlardan biri de yüzelli yıl önce 1871 târihinde İstanbul’da dünyâya gelen, 24 Mayıs 1957 ‘de aynı şehirden öbür âleme hicret eden İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’dır. O, XX. yüzyılın gerçekten, eskilerin tâbîriyle ‘nev’i şahsına …

Daha fazlası »

Yöneticilerin İmtihânı / Prof. Dr. Kadir Özköse

İslâm, makro âlemden mikro âleme kadar her yerde âhengin vücûda gelmesini ister. Âlemde asıl olan düzen ve intizamdır. Müslümanın hayâtında da kaos ve karmaşaya yer yoktur. Namaz ibâdetinde bile bir imâmın önderliğinde, düzgün saflar oluşturularak ve birlik rûhu içinde namaz kılınır. Müslümanın namazında bir düzen oluyor, imam­la berâber topluca kılınıyor. İslâm’da tavsiye edilen ölçütlerden biri de silsile-i merâtibdir. İslâm toplumunda yetki …

Daha fazlası »