Anasayfa / Etiket arşivleri Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Etiket arşivleri Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Kesb

Bizim memleke­timizde güz mevsiminde yoğun bir çalışma başlar arı gibi. Sabah namazını kılar kılmaz camiden ayrılan cemaatin bir kısmı traktörü­ne binip meyvelerinin bakımı için bahçeye; kimileri sepetlerini, sandıklarını alıp üzüm kesmek için bağlara; koyunu, sığırı, malı için dağlara; zahiresini öğütüp ekmek yapmak için değirmene; mantısını, makarnasını, yağı­nı, bulgurunu vesair ihtiyaçlarını gidermek için pazara gider, beş altı aylık kış mevsimin­de perişan olmayalım diye. …

Daha fazlası »

Hesap Gününün Şiddeti

Hesap gününün dehşetini yazmaya hazırlandığım anda kuşların, Hakk’ı tesbih ederek ağaç dallarında ötüşünü işitirken hatırıma Hz. Ebu Bekir (r.a)’in, “Keşke şu ağacın dalına konan kuş ben olsaydım da, Allah’ın huzurunda hesaba çekilmeseydim.” sözü, haşyetinden, Allah’ın azametinden titreyişi hatırıma geldi. Bir gün Ömer İbn Abdil’Aziz kılıcının üzerinde uyurken soğuk terler döktü. Sebebi sorulduğunda, “Mahşer meydanında idim. Ebu Kuhafe, Ebu Bekir (r.a) …

Daha fazlası »

Kıyamet

İslam inancının altı esasından biri olan Ahiret hayatının başlangıcı ezeli ve ebedi olan Cenâb-ı Hakk’ın zâtının dışında, her şeyin yok olmasıdır. “Yeryüzünde bulunan her şey fânidir. Ancak azamet ve ikram sahibi (Olan) Rabbınızın zâtı, bâki kalacak (O yok olmayacak)’tır.” [1] “O’nun zâtından başka, her şey helak olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz.”[2] Ana karnında bir yavrunun, nüvesini oluşturan milyarlarca …

Daha fazlası »

Çile

Nefs-i mutmainne (tamamen kötülükleri terketme) haline gelince derviş, kendisinden istenilen tebliğ, davet ve irşâd görevini, ashabın çilesine tâbi olarak kırk kişiye, kırk köye, kırk ilçeye, kırk ile ve bütün dünyaya Hakk’ın emirlerini duyurmak için gece-gündüz demeden çalışır. Ölmeden evvel ölme, (fena ahlâktan güzel ahlâka geçme) az yeme, az uyuma, az konuşma ve halvetle (insanlardan bir müddet ayrılmakla) nefsi sıkı bir …

Daha fazlası »

Rahmet Mevlâm Hâlime

Kendisini dokuz ay karnında, iki yıl bağrında, bir ömür boyu kalbinde sevgisini taşıyan anaya, parmağına taş değse gönlü sızlayan babaya, başına bir sıkıntı gelse, yardıma koşan akrabaya, şefkat duyar insan.. Evlilik mahsulü meydana gelen yavru ana ve babasının birbirine duyduğu sevginin eseridir. Evladın dünyaya gelişine sebep olan mahalle ana rahme, ana rahminden doğan kişiler arasındaki yakınlığa; sıla-i rahim denmiştir. Allah …

Daha fazlası »

Belâ ve Mûsibet

“Allah’ın kalplerini takvâ için imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret  ve büyük bir mükafat vardır.”[1] müjdesiyle en büyük nimet olan takvaya kişi, imtihanla erişir.Kâzî ve Beyzavî’nin beyanlarına göre tortusu atılıp hâlis hâle getirilen eşya gibi, kişi ilâhî görevlerle imtihan ve meşakkatlerle kalbi pâk olarak takvâya, birr ü ihsâna (iyilik ve lütfa) nail olur. Tozlu, topraklı maden taşlarının fabrikada işlenerek demir, kurşun, …

Daha fazlası »

Vasat Ümmet

Vasat Ümmet; ‘Orta, merkez, her tarafı denk, mutedil, ılımlı ve hayırlı bir ümmet.’ (Elmalılı Hamdi Yazır) Vasat Ümmet; ‘Adil manasına olduğu cihetle, ümmeti vasat demek, ümmeti adil demektir. Ümmeti Muhammed’in icma-i edillei şer’iyyesindendir.’ (Hülasat ‘ül-Beyan) Vasat; ‘Orta, ifrat ve tefritten âzâde, mutedil, hayırlı, âdil demektir.’ (Hasan Basri Çan-tay) Allah Teâlâ, bu ümmeti en seçkin ümmet yapınca ona şeriatlerin en mükemmelini …

Daha fazlası »

Dûa

Dua, şeytanın yalan yemini üzere yasaklanan ağacın meyvesinden yiyip yeryüzüne inen, iki yüzyıl zellesine ağlayan ebü’l-beşerin, gözyaşını silen el… Dua, azgın kavmin, bütün ikazlara rağmen söz dinlemez asilerin sulara gark olup, kahrına sebep olan dil… Derdi, Eyyub’a aşk olan peygamberin ızdırabına sürülen merhem… Ateş-i Nemrud’u, İbrahim’e gül… İlâhi minberin hatibini, bülbül kılan sır… Dua, Enallah iddiasıyla küçücük bir sineğe mağlup …

Daha fazlası »

Zikir

Anma, hatırlama, yad etme anlamlarına gelen zikir, günü­müzde daha ziyade maddi de­ğerlerde yoğunlaşmakta. Kadının, paranın pulun, arabanın, çek ve senedin, malın mülkün çokça konuşulduğu meclisler var şimdi. İnsanlar bi­le maddeye göre değer kazan­makta. Böyle olunca bir avuç insan mesud iken diğerleri he­saba katılmamakta. Ölçünün ilahi kaynak olduğu devreler samimiyet ve takva günümüzde değer yargısı olarak kabul edil­mektedir. Mekke’nin ekabir takımı …

Daha fazlası »

Gönülden İkrâm

‘Onlar görüldükleri zaman Allah (cc.) hatıra gelir.’, ayet-i kerimesini doğrularcasına, Özbekistanlı 107 yaşındaki Mahmut Can hazretleri misafirlerine hurma, lokum, ekmek, çay vb. ikrâmlar ettiğinde bizlere Rabbi Züllcelâlin Rahman, Rahim, Vehhab sıfatlarını hatırlatıyordu. Mekke-i Mükerreme’deki hanesinde kendisini ziyaret ettiğimizde itina ile koruduğu Sami Ramazanoğlu (ks.)’nun hediye ettiği cübbe de duvarlarında asılı idi. Mahmut Can Hazretleri, Abdulhalikı Gocdevani (ks.)’ye Hızır (as.)’ın talim …

Daha fazlası »