Anasayfa / Yenidünya Dergisi (Sayfa 30)

Yenidünya Dergisi

Limon Suyunun Faydaları

 Kimyâsal bakım ve temizlik maddelerine harcadığınız paradan tasarruf edin. Bunlar yerine sağlığınıza ve aktif çevre korumasına para yatırın! Cilt ve saç bakımı için, sindirim sistemi zayıflıklarına karşı, öksürük tahrişleri veya her çeşit kir ve lekeye karşı limon çok yönlü hârika bir maddedir. LİMON SUYU – ÇOK AMAÇLI SAĞLIK İÇECEĞİ Limon bin yıllardır yetiştirilmektedir. Ağaç kavunu ile turunç’un melezlenmesi ile ve …

Daha fazlası »

Bireyin/Sâlikin Yaratıcının Tecellîlerini Temaşa Eylemesi: Müşâhede ve Mükâşefe/Keşf

‘Her şeyde O’na bir işâret vardır, Bunlar O’nun vahdâniyetine delâlet eder.’1 ‘Seyr u sülûk’ adı verilen mânevî yolculuğunu gerçekleştiren bireyin/sâlikin fizik ötesi/metafizik âlemle irtibâtını ifâde eden iki önemli kavram söz konusudur: ‘Mükâşefe ve müşâhede.’ Sâlikin çeşitli tecellîlere mazhar olduğu bu süreç, sâlik açısından bir gözetmen’e/mürşid’e/yol göstericiye şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemi ifâde etmektedir. Çünkü bu süreci tecrübe eden sâlik, daha …

Daha fazlası »

Dünyâ Hayâtının ‘Nesne’leri Amaç Olabilir mi?

İnsan servetini, malını, mülkünü kendi çabası ve aklıyla kazandığını düşünür ve Rabbine karşı nankörlük ederek hayâtını sürdürür. Dünyâya dâir her metâ onun için kibir vesîlesi olur. Oysa bugün elinde olan malını Allah yarın alabilir. Allah kulunu varlıkla da yoklukla da imtihân eder. Dünyâ hayâtında çekici kılınmış olan ‘süsler’ amaç değil yalnızca araçtır. Hiçbirine bağlanmaya değmez, hiçbirini kaybetmekten korkulmaz. Hayâtın amacı …

Daha fazlası »

Mimârî ve İsraf

Hayâtın devâm etmesinde insanların ve diğer canlıların kullandığı, vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranma, onları gereği kadar kullanma ve idâreli tüketmeye tasarruf denir. Her alanda müşâhede ettiğimiz israf mimârîde de vardır. İnsan tabiatına aykırı tasarımlar, gereksiz alan kullanımı, sâdece prestije ve başkasında olmayana sâhip olma duygusu ve işlevi önemsenmeyen mekânlar da mimârîde isrâfın örneklerindendir. Mimârî ve tasarımın en büyük sorununu …

Daha fazlası »

Kel, Kör ve Abraş’ın İmtihanı

Ebû Hureyre (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) şöyle buyurduğunu rivâyet ediyor: “İsrâiloğullarından üç kişi vardı. Bunlardan biri abraş yani cilt hastası, biri kör, biri de kel idi. Allah Teâlâ bunları imtihan etmek istedi ve melek gönderdi. Abraşa gelen melek: ‘En çok sevdiğin şey nedir?’ diye sordu. Abraş: ‘Güzel bir renk, güzel deri ve Allâh’ın benden insanların çirkin gördükleri bu abraşlık hastalığını …

Daha fazlası »

Darbesiz Türkiye ve Gelecek Tasavvuru

Yakın târihimiz gösteriyor ki kışlaya siyâset girdiğinde ve askerler siyâsetle iştigâl etmeye başladığında, ordumuz girdiği bütün savaşları (93, Balkan, Trablusgarp ve Birinci Dünya) kaybetti ve devlet düzeninde 1876-1908 Darbeleri, 31 Mart Vakası, Bâb-ı Âlî Baskını, 27 Mayıs-12 Eylül Darbeleri, 28 Şubat Süreci ve 27 Nisan E-Muhtırası ile kalıcı tahrîbatlar meydana geldi. Ne yazık ki darbeler döneminin kapanmadığı, bir kısım subayların …

Daha fazlası »

Sinsi Mikrop

Genel olarak toplumların, özelde ise ailelerin huzur ve saadetini sinsi sinsi kemiren manevi kanser mikrobu nedir derseniz? Hiç düşünmeden “ön yargılar, yanlış zanlardır” derim bendeniz. Herkes bir diğeri hakkında çoktan teşhis koymuştur, ön yargıların insafsızlığına dayanarak ve kendine göre reçetesini de yazmıştır. Ön yargı ve kötü zanlarla ortaya konan teşhislerin çoğunda ümitsiz vaka, ölümcül hasta yazılıdır ne yazık ki. Hâlbuki …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “İş Hayâtı”

ALIN TERİ Allah Resûlü, çalışarak elinin emeğiyle geçinenleri övmüştür. “Hiç kimse kendi elinin emeğinden meydana gelen kazançtan daha güzel ve helâl bir yiyecek yiyemez. Dâvûd Peygamber de elinin emeğinden kazandığını yerdi.” (Buhârî-4533, Müsned 4569, İbn-i Mâce K.S.-c.6. s. 401, c. 12 s. 354, 5165, 6655) İşini iyi yapan ustaları, şahısları tebrik ederdi. İyi çamur yoğuran bir inşaatçıyı özel tebrik etmişti. …

Daha fazlası »

15 Temmuz’un Fitne Ateşi Mi Yoksa Ağustos Sıcağı Mı Daha Yakıcı?

Abdullah b. Sebe’nin tutuşturduğu ve Hz. Osman’ın şehâdetiyle alevlenen fitne kıvılcımının Ümmet içindeki yangınları durmak dinlenmek bilmeden devâm ediyor. Bu yangınlar Ümmet coğrafyasını asırlardan beri sarmış ve bu Ümmetin îmânında, ibâdetinde, muamelesinde, anlayışında, kardeşliğinde, kültüründe, düşüncesinde, değer yargılarında, cihad anlayışında vs. ciddi tahrîbatlar meydana getirmiş ve getirmeye devâm etmektedir. Gün geçmiyor ki bu coğrafyanın herhangi bir köşesinden İbni Sebe’nin çocuklarının …

Daha fazlası »

Etkin Bireyden Yalnız Toplumlara

Sosyal hayatta insanlar topluluklar hâlinde ve birarada yaşamak zorundadır. Bireylerin hem maddî hem de mânevî anlamda ihtiyaçları bunu gerektirir. Kişinin kendi tercihleri sonucu ya da yaşamın akışından kaynaklanan sebeplerden dolayı tek kişilik yalnız bir hayat sürdürmeye çalışması hem maddî hem mânevî yönden birtakım riskleri berâberinde getirebilmektedir. Bireyin yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunu ya da içine düşebileceği ekonomik kriz ve bunun …

Daha fazlası »