Anasayfa / Yenidünya Dergisi (Sayfa 20)

Yenidünya Dergisi

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin İlmî ve Tasavvufî Gelişim Seyri

Şehrezûr’a bağlı Karadağ beldesinde 1192/1778 yılında dünyâya gelen Hâlid b. Hüseyin’in lakâbı Ziyâüddin ve nisbesi el-Bağdâdi’dir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî diye tanınır olmuştur. Vasiyetindeki “Vakfiyemi imâmımız Muhammed b. İdris eş-Şâfii’nin mezhebine göre vakfettim” şeklindeki ifâdelerden mezhebinin Şâfiî, öğrencisi ve mürîdi meşhur fakîh İbn Abidin’e “Ben Hz. Osman(ra) evlâdındanım” demesinden de Hz. Osman (ra) neslinden olduğu anlaşılmaktadır. Karadağ’da Câf aşîretinin Mikâili kabîlesinin …

Daha fazlası »

Fâtiha Sûresi’nde Birlik Vakti

Fâtiha sûresi, Mushaf tertibine göre Kitâbımızın ilk sûresidir. Bu sûre, iniş sırasında da bir bütün olarak inen ilk sûredir. Yâni Hayat Düstûrumuz bu sûre ile başlar. Bu sûrenin hem Mekke’de hem de Medîne’de iki kere indiği şeklinde de bir rivâyet vardır. Buna göre de müslümanın her dönemi Fâtiha sûresi ile kurulacak ve bu sûrenin ışığında şekillenecektir. Yüce Rabbimiz, bu sûre …

Daha fazlası »

Kardeşinin Kanı Değmesin Yüreğine

Kardeşlik, kardeş dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak aynı anne babadan aynı kan bağı ile birbirine bağlı olan kişiler gelir. Evet, biyolojik olarak kardeşliğin tanımı budur. Ama kardeşliği esas kılan şey bambaşkadır. İslâm dîni, kan bağı kadar mü’minlerin gönül birlikteliğine, inanç kardeşliğine de önem vermiştir. İnananlar kardeştir, çünkü onları birleştiren bağ din ve îman bağıdır. İnananlar aynı kitâba ve aynı peygambere …

Daha fazlası »

İslâm Birliğine Giden Çileli Yol!

Türkçede, ‘Derdini Marko Paşa’ya anlat’ diye bir deyim bulunmaktadır. Marko Paşa herkesin derdine derman arayan bir Rum doktordur. Klasik dönem efendisi hamarat ve hemdert bir tabiptir. Lâkin bazen huzûruna çâresiz dertlerle gelirler ve Marko Paşa bilmezliğe, anlamazlığa vurarak muhâtabı savuştururmuş. Gerçekten de günümüzün en büyük vazîfesi ve sorunların çâresi ittihâd-ı İslâm veya başka bir tabirle vahdet-i İslâmiyye’dir. Ama nasıl bir siyâsî …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (25. Mektup)

Hâtıralar bahçesinden bir deste gül ve ilham sümbüllerinden bir paket sümbül makâmında alıp telakkî ettiğim Yûsuf’un gömleği gibi değerli olan kıymetli mektubunuz mânevî hazlarımı sevinçle doldurdu. Güzel ve latîf sözlerinizden damlayan belâgat damlacıkları ve misk kokulu kaleminizden dökülen fesahat katreleri öteden beri takdir ettiğim kalem ve ifâde gücünüzle fikrî derinliğinizi isbât için kesin kanaat hâsıl eden birer delil oldu. Binâenaleyh …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “Cihâd”

Allah yolunda cihâd, en hayırlı amellerdendir. (Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Neseî, Tirmizî, İbn-i Mâce, K.S.-1002) Cihâd, kulun cennetteki makâmını yükseltir. (Müslim, Neseî, K.S.-1002) Allah yolunda bir gün nöbet beklemek, (hayırla geçen) diğer bin günden daha hayırlıdır. (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn-i Mace, K.S.-986) Resûlullah (sav), Allâh’ın kelâmı yücelsin, hâkim olsun diye savaşan kişinin cihâd yapmış olduğunu buyururdu. Kahramanlık, ırk, âile, dost …

Daha fazlası »

Medine Devrinde Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Mekke Fethi’nde Kureyş, Hudeybiye musâlahasını ihlâl ettiğinden Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- onbin mücahidle Mekke’nin fethine muvaffak oldu. Hz. Ebû Bekir –radıyallahu anh- bütün bu harekât esnasında Resûl-i Ekrem Efendimizin yanında bulunmuştu. Mekke’nin fethinden sonra Hz. Ebû Bekir –radıyallahu anh- babası Ebû Kuhafe’nin kalbinde îman nuru parlamış, Müslüman olmuştu. Huneyn Gazvesi’nde Huneyn gazvesinde müslümanlar arasında bozgunluk görülmüştü, Hz. Ebû …

Daha fazlası »

İyi, Güzel, Tayyib Gıda Nedir, Nasıl Bulunur?

Muhtelif yazılarda Kur’ân-ı Azîmü’ş-şan’ın “helal ve tayyib” talebinden söz etmiştik. Aslında günümüz insanının arayıp da bir türlü adlandıramadığı, iyi ve güzel olan şey tam da budur. Bugün helal, organik, doğal, natürel gibi kelimelerle ifade edilen şey bu talebi karşılar mı? Yani bu isimlerle pazarlanan yiyecek, içecek ve ev eşyaları bizim “işte aradığımız bu” diyebileceğimiz şeyler mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki, …

Daha fazlası »

Allah (cc) İçin Kardeşlik

Kıymetli kardeşlerim! Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, Hucurat Sûresi’nde: ‘Herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki bu hususta rahmete şâyân olasınız’ buyuruyor. Yâni ilgisiz kalıp da onları küs bırakmayın. Biz îmanda kardeşiz. Ebedî hayâtı tahakkuk ettiren îmandır. En büyük dağ altın olsa, zerre kadar îmanla değişilmez. Öyle olunca mü’minlerin haklarını korumak, menfaatlerini gözetmekteki din kardeşliğimizi Allah’tan korkarak …

Daha fazlası »

Musul Geri Alınabilir Miydi?

LOZAN SONRASINDA İNGİLİZ ENTRİKALARI Lozan sonrasında Türkiye ve İngiltere, İstanbul’da tertiplenen Haliç Konferansı’nda Musul meselesini çözmek için bir araya geldiler. 19 Mayıs-5 Haziran 1924 tarihleri arasında meseleyi müzakere ettiler. Türkiye’yi temsil eden Fethi (Okyar) Bey, Musul’un coğrafî ve ırkî bakımlardan Türkiye’ye ait olduğunu savunurken, İngiltere temsilcisi Sir Percy Cox ise, Musul’un Irak’a bırakılması gerektiğini ve Nasturilerin iskânı için Hakkâri’nin Irak …

Daha fazlası »