Yazarlar

Sûfîlerin İnsanlığa Yatırım Çabası / Prof. Dr. Kadir Özköse

Tasavvuf ilmi insanın Allah ve âlemle irtibâtını sağlayan bir disiplindir. İnsanın kendini keşfini, insanın hakîkatle yüzleşmesini, insanın mânevî tekâmülünü sağlayan bir terbiye sistemidir. İnsana yatırımı esas alan tasavvuf ilmi, tekke ve tarîkat terbiyesiyle uzun soluklu bir eğitimle insanın gelişimine ve olgunlaşmasına imkân hazırlamaktadır. Hakk’tan geldiğimizi idrâk edip Hakk’a gidişimizi planlayan bir değerler hiyerarşisidir.  Tasavvuf eğitiminin insana yatırımının anlam boyutunu çözmek …

Daha fazlası »

Âhiret Azığı: İnsana Yatırım / Prof. Dr. Ali Akpınar

Yüce Yaratıcı, binlerce yıl önce iki günde/iki aşamada yeryüzünü yarattı, ardından gökyüzüne yöneldi ve iki günde/iki aşamada gökleri yarattı. Sonra tekrar yeryüzüne yöneldi ve iki günde/iki aşamada onu dayadı döşedi. Gökler ve yer altı günde yaratıldı, bunun dört günü yeryüzünün yaratılış ve dayanıp döşenmesine ayrıldı.1 Çünkü insanın dünyâ hayâtı büyük ölçüde yeryüzünde geçecekti. Melekler, cinler, cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar hepsi yaratılmıştı. …

Daha fazlası »

“Mollâ-i Rum”, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî / Mustafa Özçelik

“On üçüncü asır sonlarına doğru, biri Konya’da, diğeri Eskişehir civârında iki büyük ruh kahramânı yükselir. Mevlânâ ve Yûnus Emre… Bunlardan birincisi yüksek tabaka, ötekisi halk tabakası üzerinde asırlarca devâm eden bir saltanat kurarlar.” Mehmet Kaplan Yûnus Emre’nin şiirlerinde Mevlânâ’nın adı geçer. Mevlevî menkıbelerinde de Yûnus Emre’ye dâir anlatımlara rastlanır. Yine Mesnevî ile Yûnus Dîvânı arasındaki müşterek duygu ve fikir iklîmi, …

Daha fazlası »

Peygamberimizin Ashâbı O’nun (sav) İnsana Yatırımının En Büyük Göstergesidir / Mahmut Eyüpoğlu

Allah (cc) insanı yaratmadan önce meleklere onun misyonundan bahsetmişti. “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım, dedi.”1 İnsan misyon olarak yeryüzünün halîfesi olarak seçilmişti. Yeryüzündeki her şey ona boyun eğdirilmiş, o bütün varlıkların merkezine yerleştirilmiş ve her şey ona hizmet için programlanmıştı:“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allâh’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda …

Daha fazlası »

Hacı Hasan Efendi’nin (ks) Gençlere Verdiği Değer / İdris Kocabaş

İnsana, Allah Teâlâ’nın bahşettiği pek çok nîmetler vardır. Doğumundan ölümüne kadar saymakla bitirilemeyecek kadar çok nîmet… Bütün bu nîmetler kişiye sınırsız ve hesapsız olarak verilmemiştir. Her bir nîmet, kişi için dünyâda bir imtihâna, âhirette ise bir hesâba vesîledir. İnsan hayâtının en önemli safhası olan gençlik dönemi de kadın ve erkek için Allah Teâlâ’nın verdiği en büyük nîmetlerdendir. Ne yazık ki …

Daha fazlası »

Mesajlarıyla Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Dünyâsında Mükerrem İnsan / Fatih Çınar

Sûfîler, Hakk’ın bütün isimlerinin tecellî imkânı bulma özelliğine sâhip olması özelliği dolayısıyla insanın en mükerrem varlık olduğu noktasında fikir birliği içerisindedirler. Bir başka ifâdeyle gönül erleri, insanın diğer varlıklara fizikî üstünlüğünün ötesinde mânevî/rûhî istidâdı dolayısıyla Hakk katında mükerrem olduğunu belirtmişlerdir.1 Es’ad Efendi de insanın madde ve mânâ boyutuna dikkat çekerek bu noktaya dikkat çeken isimlerdendir. Bu çalışmamızda Erbilî’nin, Hakk’ın “Mükerrem insan” …

Daha fazlası »

Günah Kavramı ve Kur’ân-ı Kerîm’de Büyük Günahlar / Dr. Mehmet Sürmeli

İnsan, ne melekler gibi sâdece hayır işleme üzerine yaratılmıştır, ne de hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket eden irâdesiz yaratıktır. Özgürlüğünü/irâdesini güzel olan şeylerden yana kullanmak sûretiyle Allah katında değerli bir konum kazandığı gibi,1 kötü olan şeylerden yana kullanmak sûretiyle hayvanlardan bile aşağı bir seviyeye de düşebilir.2 Bu yazıda Muhammed Sûresi’nin 19. âyetindeki “Zenb/günah” kavramını îzâh edeceğiz. Allah Teâlâ, kötülük veya iyilikten bir tarafa …

Daha fazlası »

el-Bâkī (cc) / Dr. Mehmet Sürmeli

Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz, devamlı, kalıcı, ebedî, sürekli, bütün varlıklar yok olduktan sonra da zâtıyla var olacak tek varlık anlamında Yüce Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. El-Bâkī ismi, “Allah’tan başka herşeyin gelip geçici olduğu” anlamına gelen “fânî”nin karşıtıdır. Bu ismin Hayy, Âhir ve Samed isimleriyle anlam yakınlığı vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de el-Bâkī ismi bu kalıpta kullanılmasa da Allâh’ın mutlak bekāsına işâret eden âyetler vardır. …

Daha fazlası »

Çocuğumun Yeteneğini Nasıl Geliştirebilirim? / Asuman Düzgün

Günlük hayâtın içinde zaman zaman bâzı insanların, yapmış oldukları mesleklerini sorguladıklarına şâhitlik ederim. ‘Tekrar geçmişe dönsem şu yönde bir iş yapardım’ diyerek son zamanlarda farkettikleri ilgi ve yeteneklerine yönelik bir meslek ismi söylerler. O zaman, hayâta gecikmiş ve uyum sağlamakta zorlanmış biriyle karşılaşmanın hüznü kaplar içimi. Derim ki; keşfedilmemiş bir hazîne daha duruyor karşımda. Bâzısının yeniden başlamak için küçük bir …

Daha fazlası »

Editör’den

İnsana Yatırım  İnsan yeryüzünün halîfesidir. Halîfenin mânâsı, insanların yeryüzünde hakkın üstün olduğu bir düzen kurmaları, yeryüzünü îmâr etme konusunda birbirlerine halef olmalarıdır. Allâhımız bize sakın tefrîka çıkarmayın birleşin diyor. Nerede birleşeceğiz? İşte yirmi sekiz yıldır Safa Vakfı olarak bu gâye için çalışıyoruz.  Nasıl ki Allah, dünyâyı bir anda yaratma gücü varken merhalelerle altı günde yarattıysa, bizim de merhalelerle değişip bir nizam içerisinde olmamızı …

Daha fazlası »