Anasayfa / Kategoriler / Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (Sayfa 4)

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (14. Mektup)

İnâyet kaynağınızdan doğan, vücûd kaynağımı bütünüyle nur şimşeklerine garkeden ve muhabbet saçan parlak lütuf ve ihsan güneşini ve dostluk neşreden dolunayı andıran, namlı vezirlere yakışan ihsân ve iltifat dolu mektubunuzun içindeki yüksek gâyeler şükran gözlerimi nurlandırdı. İçeriğinin gönle hoş gelen kokusu canımı güzel kokulara garketti. ‘Ne mübârek bir seher vakti, ne kutlu bir gece ki, O kadir gecesinde benim tâze …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (13. Mektup)

Râbıta esnâsında fakir kardeşinizin göğsünden yukarısının zât-i Muhammedî olduğunu ve O’nun şerefli nuruyla kaplandığını ve bazen zât-i Muhammedî gibi üzerinde hırka bulunduğunu müşahede etmekte olduğunuz bu defaki iltifat dolu mektubunuzda beyan buyrulmuştu. Bunun için Hakk-celle ve alâ- Hazretlerine özellikle şükürlerimi arz ettim. Değerli şahsınızın bildiği gibi râbıtadan maksat feyz almaktır. Feyyâz-ı Mutlak’ın ise Cenâb-ı Hak’tan başkasının olmadığı şüphe götürmeyen bir …

Daha fazlası »

Muhammed Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) ‘Mektûbât’ında Duâ Cümleleri

Çağımız ‘iletişim çağı’ olarak nitelendirilmektedir. İletişimin bu denli hızlı ve yaygın bir şekilde gerçekleştiği günümüzde insanların ilişkilerinde aynı hız ve yaygınlığı gördüğümüzü ifâde etmek mümkün gözükmemektedir. İletişim, insanın hemcinsleriyle münâsebetini göstermesi bakımından her dönemin en dikkat çekici konularından birisi olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok âletin (bilgisayar, televizyon, cep telefonu vs.) iletişimde kolaylık sağladığı günümüz dünyâsına gelmeden önce de insanlar iletişimin …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (12. Mektup)

Tarîkat-ı âliyyemizin feyiz nurlarından hakkıyla istifâde edebilmek için Hakk’a ulaşmayı isteyen bir sâdığın ne yapması gerektiğine dâir sorunuza cevâben ifâde olunur ki; Bir sâlikin yükselme, ilerleme ve bir başka tâbirle makamları katetmesinde şüphesiz sülûk esnâsında emrolunduğu vird ve zikirlere riâyet ettiği oranda ilerleyeceği tabii ise de esas olmak itibâriyle iki hakîkatten ayrılmaması gerekir. Birincisi ‘Peygamber size neyi verirse alınız. Neyi …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (11. Mektup)

İhvân-ı tarîkat tarafından sorulan bâzı soruların cevâbıdır: Soru 1. Yüce bir tarîkata mensup olan bir kimse diğer bir yüce tarîkata intisâb edebilir mi? Cevap: Bu kimse eğer şeyhi vefât etmişse herhangi bir yüce tarîkatta kâmil bir zâta ulaşırsa tereddütsüz intisâb etmeli ve tarîkattaki eksikliklerini tamamlamalıdır. Vefât etmemişse aynı şekilde intisâb edebilir. Çünkü yüce tarîkatta tekâmül etmiş olan bir zât bütün …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (10. Mektup)

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla ‘Namaz, her türlü hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar’[1] âyet-i celîlesine göre namaz kılan mü’minlerin hepsi bütün kötülük ve yasaklardan korunmuş olması gerekirken nice namaz kılanların birtakım haram ve yasaklardan kendilerini kurtaramadıkları görülmektedir. Binâenaleyh bu konudaki müşkillerin hâlli için müracaat eden bir zâta vermiş olduğum cevâbı, isteyen ihvânın da gözden geçirmeleri için kısaca yazmaya çalışacağım. Şöyle …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks) (9. Mektup)

Bismillâhirrahmânirrahîm Cenâb-ı Hakk’ın emrine ittiba, yasaklarından kaçınmak her mü’min içim mümkinattan olduğu halde yüce bir tarikata intisaptaki gâye ve maksadın neden ibâret olduğunu sormuştunuz. Bu soruya cevap olarak şu verilir: Kutb-ı Rabbânî ve Gavs-ı Samedânî Abdülkadir-i Gilanî Hazretleri ile bir hayli tarikat ve din büyüklerinin eserlerinde ‘Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır’ hükmü nebevî hadis-i şerif olarak ifade ve beyân buyrulmuş ve …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)  (8. Mektup)

Herkesçe bilinip kabûl edildiği gibi, insanoğlunu cehâlet ve sefâhet çukurundan mutluluk ve kurtuluşun zirvesine ulaştırmak için yegâne/biricik vâsıtanın ilim ve irfan olduğu şüphe edilmeyen bir gerçektir. Bundan dolayı ‘İlmi talep etmek farzdır’[1] hadîs-i şerîfi vârid olmuştur. İçinde bulunduğumuz geçici hayatta her ne kadar cismânî ihtiyaçlarımız varsa ve yine ebedî hayatta ne kadar rûhânî feyizlerimiz beklenmekteyse hepsinin sağlanmasının ilim ve irfânın …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Güncelleyen: Fatih Çınar Bismillâhirrahmânirrahîm Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), O’nun âl ve ashâbının üzerine olsun. Bundan sonra ifâde olunur ki tarîkat-i âliyye-i Nakşbendiyye’de geçerli ve uygulanmakta olan evrad ve zikirleri şifâhen târif etmiş olduğum halde yazılı olarak da bir sûretinin yanınızda bulunması için vâki olan işâretiniz gereğince mübtedî/tarîkata yeni giren kimse için …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd- Erbilî (ks)

Bismillâhirrahmânirrahîm Her şeye gücü yeten her şeyi eksiksiz bilen kâinatı eşsiz bir şekilde yaratan Mevla, kullarını cehaletin karanlığından kurtarmak için âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’e (sav) nurun kaynağı olan ilahî bir düstur, ahlakî bir kanun yani Kur’ân-ı Azzimüşşan’ı ihsan buyurdu. Cenâb-ı Hakk’ı birlemeyi ve O’nun yüce iradesine teslim olmayı, maddi-manevî ilerlemeyi sağlayacak ilimleri ve irfanı tahsili, iffete yapışmayı ve din …

Daha fazlası »