Anasayfa / Yazarlar / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Halil İbrahim Kutlay, Buhari Şerif Sohbetleri

İlim Yolculuğu 

 “Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah (cc) bu sebeple ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır.”1   “Yolculuk” bize yabancı, garip bir kelime değil. Bu dünyâda hepimiz yolcuyuz. Hayâtımız ruhlar âlemiyle başlayan, dünyâ hayâtıyla devâm eden ve kabir hayâtı sonrasında âhiret hayâtıyla sonsuzluğa uzanan bir yolculuktan ibâret değil mi?   Yolculuk. Eski ifâde ile Seferîlik… Her zaman ve zeminde geçerliliğini koruyan İslâm, yolculuğa önem ve yer vermiş, yolculukta ibâdet konusunda bâzı kolaylıklar göstermiş, hayâtın ayrılmaz parçası olan yolculukla ilgili fıkhî hükümler ve tavsiyeler, hadis ve fıkıh …

Daha fazlası »

Îman ve Hayat

 “Kim İslâm yolunda güzel bir çığır açarsa onun ecrini ve o yolda yürüyenlerin ecrini alır. Fakat onların ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez. Kim de kötü bir çığır açarsa onun günâhını ve o yolda yürüyenlerin günâhını alır. Fakat onların günahlarından hiçbir şey eksiltilmez.”1 Îman ve Amel Îman, kuru temennîler ve süslü konuşmalardan ibâret basit bir kabûl olmayıp kalpte kökleşen ve amelle …

Daha fazlası »

İslâm’ın Ana İlkesi, Hakkı Hayâta Hâkim Kılmaktır

  “Cihâdın en fazîletlisi, haksızlık yapan yöneticiye karşı hakkı söylemektir.”1  İslâm; sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü, hürmet, adâlet, hürriyet, barış, huzur, kardeşlik, ilim, irfan, güzel ahlâk gibi mânevî değerlerin yüceltildiği; kula kulluk yerine Allâh’a kulluğun, karşılıklı sevgi ve saygının hâkim olduğu nezih bir toplum modelini öngörmektedir. Eşsiz bir medeniyet projesi sunan İslâm’ın bu üstün Rahmet Toplumu’nu kurmadaki ana gâyesi; insanlığın dünyâ …

Daha fazlası »

Mânevî Diriliş

  Madde âleminde ve fizik dünyâda her an yeniden diriliş, sürekli yenilenme ve değişim yaşanmakta, aynı fıtrî kanun gereği olarak ölümden sonra da insanlığın yeniden dirileceği gerçeği güneş gibi açık bir şekilde görülmektedir. Akıl ve mantıkla çelişmeyen ama inançsızların kabûl etmedikleri ya da kabûl etmek istemedikleri bu gerçek, Kur’ân’da defalarca dile getirilmekte; Kur’ân ve Sünnet’te Allâh’a îman, âhiret gününe îmanla …

Daha fazlası »

Ahlâkî, Hukûkî ve Mânevî Bir Değer: ADÂLET

  “Verdikleri hükümlerde, âilelerinde ve halkının yönetiminde adâletle davrananlar, –kıyâmet gününde- Allah nezdinde arşın sağında nurdan minberler üzerindedirler.” (Müslim, İmare 18 No: 1827; Nesaî, Kudat 1 No: 5379; Ahmed b. Hanbel, Müsned:2/160) ADÂLET, MÂNEVî DEĞERLERİN TEMİNÂTIDIR Sevgi, şefkat, barış, hoşgörü, eşitlik, hakkaaniyet, hürriyet, karşılıklı saygı, emek ve alın teri, ırz ve nâmusun korunması, sorumluluk duygusu, mülkiyet hakkı gibi insânî değerleri …

Daha fazlası »

Sünnet’in Aydınlığına Muhtâcız

“Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe aslâ sapıklığa düşmezsiniz. Bu iki şey: – Allâh’ın Kitâbı (Kur’ân-ı Kerîm) – Pergamberi’nin Sünneti’dir.1 Sünnet İslâm Hukûku’nun İkinci Temel Kaynağıdır Allâh’ın Kitâbı Kur’ân’ın; Sevgili Peygamberimiz (sav) tarafından yapılan canlı, dinamik, eşsiz yorumu anlamındaki “Sünnet”, İslâm Hukûku’nun ikinci temel kaynağıdır. Sünnet, Peygamberimiz’in (sav) mübârek sözleri, örnek davranışları ve üstün ahlâkıyla muazzez …

Daha fazlası »

Mânevî Hastalıklar

Allâh’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım.”1 Nebevî Uyarı Sevgi ve rahmet toplumunu inşâ etmek ve güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen âlemlerin Efendisi (sav); Allâh’ın dînine çağıran eşsiz bir dâvetçi, târihin en disiplinli halk okulunu kuran ideal bir eğitimci olarak, ümmetinin seçkin özelliklere sâhip olmasını arzu ettiği için ümmetine pedagojik ve psikolojik prensipleri titizlikle uyguluyor, bâzen doğrudan doğruya, bâzen …

Daha fazlası »

Ulvî Hedef

“Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah ve Rasûlü için hicret etmekse eline geçecek sevap Allah ve Rasûlü’ne hicret sevâbıdır. Kim de elde edeceği dünyâlık veya evleneceği bir kadına kavuşmak için hicret etmişse, onun hicreti niyet ettiği şeye göre değerlendirilir.”1 Hedef Hedef, ulaşılmak istenen son noktadır. Hedef; plan ve programda, eylem ve …

Daha fazlası »

Basîretli Müslüman

“Mü’min, bir delikten iki defa ısırılmaz.”1 GÜNÜMÜZ İNSANI YOĞUN OLUMSUZ PROPAGANDA ALTINDADIR Günümüz insanı; zaman zaman medyatik, akademik, sosyal ve kültürel açıdan İslâm karşıtı, yoğun olumsuz ve kasıtlı bir propaganda ile karşı karşıya gelmektedir. Bu propagandaya muhatap olan Müslümanın inancı, mânevî değerleri ve ahlâkî yapısı tehdit altındadır. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan olumsuz propaganda sâyesinde yeni yetişen nesil mânevî …

Daha fazlası »

Kul Olabilmek

“Ben, Allâh’a hakkıyla şükreden bir KUL olmayı arzu etmez miyim?”1 MÜSLÜMANIN ASIL GÖREVİ ALLÂH’A KULLUKTUR Mü’minin en önemli görevi Allâh’a kulluktur. İnsanlar ve cinler Allâh’a kulluk etmek için yaratılmışlardır. Kulluk sâdece ibâdet ve tâat şekilleriyle sınırlı değildir. Îman, ihlâs, ibâdet, takvâ, ilim, ahlâk, cihad konularında ve hayâtın her alanında Allâh’ın istediği, emrettiği, izin verdiği ve râzı olduğu şekilde İslâmî bir …

Daha fazlası »