Anasayfa / Yazarlar / Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi (Sayfa 5)

Alemdar – Ali Ramazan Dinç Efendi

Ali Ramazan Dinç Efendi, Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Alemdar Ali Ramazan Dinç Efendi, Alemdardan Yazılar, Ali Ramazan Efendi

Şuurlu Tercih

Peygamberimiz (sav) hem risâlet, nübüvvet sâhibi hem de devlet reisidir. Dâvûd (as), Süleyman (as), Zülkarneyn (as) ve Yusuf (as) hazîneden sorumlu bir peygamberdir. Meşâyih-i Kiram’dan yüzlercesi idârecidir ve devlete yön veren kimselerdir. İmâm-ı Rabbânî ve Muhammed Masum (ks) gibi. Günümüzde devletin bekâsı için duâ eden erler, siyâsete de damga vurmuşlardır. Şâzelî ve Medenî tarîkının mensubları cennet mekân Abdülhamid Hazretlerine yardımcı …

Daha fazlası »

ÇÖZÜM NEDİR?

Evin içinden tutun ta uzak diyarlara kadar bir yığın problem var. Karıyla koca, kardeşle bacı, devletle millet huzursuz. Nedir bunun sebebi? Allah Teâlâ’nın yeryüzünde halîfesi konumunda olan insandır sebep. Kâinattaki bütün varlıklar, bu vekâlete namzet insanoğluna hizmet için vardır. Âlem bu insanı bekliyor. Hz. Îsâ (as) bu insanı müjdeliyor. Cıvıldaşan kuşlar, akan sular ‘Hz. Muhammed Mustafa (sav) doğdu’ diyor. Peygamber …

Daha fazlası »

What Is The Solution? (Alemdar)

There are many problems from inside the houses up to far away lands. The husband and wife, the brother and sister, the state and the nation are anxious and unhappy. What is the reason of this? The reason is the human, who Allah’s SWT caliph above the earth. All of the beings at the universe are created to serve to …

Daha fazlası »

İsraf

İslâm’ın esaslarından birisi de iktisat ve îtidaldir. Harcama, yeme-içme, konuşup görüşme ve benzeri bütün işlerde ölçülü olmaktır. Bunun zıddı ise israftır. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de mü’minlerin sıfatlarını sayarken, onların dâimâ ölçülü olduklarını vurgular. “Onlar ki, harcadıklarında ne isrâf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında, îtidalli bir yol tutarlar.” (Furkan, 67.) Kaynak ve imkânlar ebedî değildir. Elektrik, su, yiyecek ve içeceklerde müsrif …

Daha fazlası »

Wastefulness

The one of the essentials of Islam are economics and moderation. It’s to be moderate about expenses, eating and drinking, talking and about all similar affairs. The opposite is wastefulness. Allah SWT emphasizes that the muslims are always moderate, “And [they are] those who, when they spend, do so not excessively or sparingly but are ever, between that, [justly] moderate” …

Daha fazlası »

Kader

Kader, Allah Teâlâ’nın hükmüdür. Allah Teâlâ’nın emri, takdîr edilmiş bir kader, kesin bir hükümdür. (Ahzab, 38.) Kader, Allahü Teâlâ’nın, olacak şeyleri ezelde bilmesidir. Kazâ, kaderde bulunan şeyleri zamânı gelince yaratmasıdır.Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. Hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuzda)dır. (Hud, 6)Allah, dilediğini siler, dilediğini değiştirmez. Ümm-ül-kitab (levh-i mahfuz) O’ndadır. (Ra’d, 39) Duâ ile değişeceğine Aleyhissalât ü Vesselam Efendimiz işâret …

Daha fazlası »

Yetim – Alemdar

Sâhip çıkılmazsa din garibdir.“İslâm, şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hâle dönecektir. Ne mutlu o garip mü’minlere!” Gariplerin kim olduğunu soran Abdullah bin Mesud’a Peygamberimiz (sav), “Kabîlelerinden dinleri için ayrılıp uzaklaşanlardır.” buyurmuştur. Enfüs olarak bedenimizde bile yetim ve öksüzüz. Kulluk görevini yerine getirmeyen beden, M. Akif’in beyânıyla: “Îmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür…/ Îmansız olan paslı yürek, sînede yüktür!” Yaratılış …

Daha fazlası »

Sünnetullâh’a Uygun Yaşamak

İnsanın yaratılışında din vardır. Dinsiz millet düşünülemez. Herkesin tâkib ettiği bir kural vardır. Bize biçilen kaftan İslâm’dır. İlk babamız Âdem (as)’dan bu zamana kadar gelen dînin adıdır  İslâm. Diğer doktrinler huzur getirmemiştir. “Yaratan yarattığını bilmez mi?” gerçeği; kim neyi yapıp kurmuşsa O (cc)  onu en iyi bilendir. Bir yapıtla yapan aynı değildir. Yapıt, yapan ustanın eseridir. Hâlikımız (cc) kâinâtın Hâlikıdır. …

Daha fazlası »

Strateji

Gâyesiz olamaz insan. Bâtılın bile bir amacı vardır. Melun, “onların hepsini azdıracağım” diyor. Yolunu tâkib edenler de belli bir hedefe doğru yürüyor. Yaratan Halik-ı Zü’l Celâl’in emirlerine karşı bir metot izliyor. Bunun için de plan ve proje yapıyor. Hem de yüz senelik, iki yüz senelik. Bir muvahhid, “Tevhid” ehli olarak ruhlar âleminde programlanan ahde sadâkatimiz ölçülüyor her an. Hedefi, gâyesi …

Daha fazlası »

Akıl

Akıl, bir şeyin hakîkatini idrâk etme, anlamadır. Akıl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de fiil olarak kırk dokuz yerde geçer. Ali (ra): Akıl, Rahmân’a kulluk, rûha güç ve kuvvettir. İmâm-ı Gazâlî (ra): Akıl, insanı hayvandan ayıran bir özelliktir. İmam Fahreddin Er Razi (ra): Akıl, eşyânın sıfatının noksan, kâmil, kötü ve iyi olmasını bilmektir. Câfer-i Sâdık (ks) İmâm-ı Âzam’a (ra) akıldan sual eder. Hz. …

Daha fazlası »