Yazarlar

Îtidâl / Alemdar

Kullanımda îtidâl, idâre; harcama, sarfetme, ölçülü olma, israftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme mânâsına kullanılır tasarruf. “Onlar ki, Allah yolunda bir harcama yaptıklarında, ne kendilerini ve âilelerini muhtaç duruma düşürecek şekilde her şeylerini harcayıp savurganca davranırlar, ne de mala mülke aşırı bir tutkuyla bağlanıp cimrilik ederler; bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar.”1 Sevgili Peygamberimiz (sav): Helâk edici üç …

Daha fazlası »

Ehl-i Dünyâdan İctinâb / Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu

İmâm-ı Rabbânî buyuruyor: Ehl-i dünyâ ile ihtilât semm-i kâtildir. Bu zehir ile maktûl olan kimse mevt-i ebedîye giriftârdır. Ârife teemmül için işâret kâfîdir. Onların yağlı lokmaları maraz-ı kalbînin tezâyüdüne sebeptir. Ne keyfiyetle ondan felâh ve necât me’mûl olabilir? Hazer hazer… Onların sohbetinden firâr arslandan daha ziyâde gerektir. Ve onların nîmetinden, sohbetinden, muhabbetinden ve rû’yetinden dahî ihtirâz olunmak gerektir. Yoksa helâk-i …

Daha fazlası »

Sadaka / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim! Ahlâk-ı hamîde’nin ilk şartı cömertliktir. Sehâvetsiz insan aslâ sevilmez. Fahr-i Kâinât Efendimiz (sav), ‘Az sadaka birçok belâyı defeder, ömrü uzatır’ (Bkz. Heysemî, Mecmaü’z-Zevâid, c. III, s. 63.) buyurmuştur. Bir misâlle sizlere bunu anlatayım: Peygamberimiz Efendimiz’e (sav) müşrikler çok eziyet ettiler, O’na ve getirdiklerine inanmamakta ısrâr ettiler. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid, Utbe, Uteybe, Şeybe… Böyle yetmiş tâne koca …

Daha fazlası »

Safa Vakfı Yüksek İstişâre Kurulu Toplantısı

Safa Vakfı 25-27 Aralık 2020 târihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da Yüksek İstişâre Kurulu Toplantısı ile bir araya geldi. Safa Vakfı Genel Başkanı Mehmet Kalkan açılış konuşmasında daha önceki dönemlere değinerek hâl-i hazırda oluşan güvenden duyduğu memnûniyeti zikretti. Özgüven-güven-motivasyon-aksiyon-verimlilik ilkeleri üzere hareket ettiklerini dile getiren Kalkan, geldiğimiz noktada bu beş ilkenin genel merkezde ve temsilciliklerde oluştuğunu ifâde etti. Toplantıda Safa Vakfı’nın alt …

Daha fazlası »

“İslâm, Kur’ân İslâm’ından Ziyâde, Peygamber İslâm’ıdır” / Röportaj: Yunus Emre Altuntaş

Muhterem Hocam, hâtıralarınızın yayınlanmasıyla hayâtınıza dâir pek çok ayrıntıyı okuma imkânına kavuştuk. Rabbim sizlerden razı olsun. Biz daha çok sizin çocukluğunuz, anne-babanız ve âilenizle ilgili hatırınızda kalan ilk hâtıraları dinlemek isteriz. Rahmetli anne ve babanızın hayâtınızdaki yerini, sizin yetişmenizdeki katkılarını yine sizden dinlemek isteriz. Babamın ve annemin çocukluk yılları Osmanlı’nın son döneminde Balkan savaşları ve I. Dünya Savaşı ortamında geçtiği …

Daha fazlası »

Türk Kitap Sanatları / Ümmügülsüm Sevim Gencer

Bir milletin sanatları, mânevî ve rûhî yapısının pınarlarından su içerek gelişir. Ekrem Hakkı Ayverdi Geçmişten günümüze kadîm medeniyetimizin izlerini üzerinde taşıyan kitap sanatlarımız; ecdâdımızın güzeli arama ve ona ulaşma çabası ile birbirinden kıymetli eserlerin meydana gelmesini sağlamıştır. Sanatın amacı; toplum için önem taşıyan değerleri bezeyerek beşeriyetin hizmetine sunmaktır. Kitap sanatlarımız ile câzibe kazanan eserler zamân içerisinde târihe mâl olurlar. Bu …

Daha fazlası »

İsmail Fennî Ertuğrul / Prof. Dr. Mustafa Kara

1855 yılında -bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan- Tırnova’da doğdu. Fatih Türbedârı Ahmed Amîş Efendi (ö.İstanbul 1920)1 olarak tanınan zât, Tırnova Sıbyan Mektebi’nde öğretmeni, daha sonraki yıllarda tasavvufî anlamda mürşidi oldu.Bir asra yaklaşan ömrünü 29 Ocak 1946’da İstanbul’da tamamladı ve Eyüb Sultan mezarlığına defnedildi. Tanzimat dönemiyle birlikte Batı’dan esen materyalist ve pozitivist rüzgârlara karşı kelâm ve kalemiyle mücâdele eden önemli şahsiyetlerden …

Daha fazlası »

Tasarrufu Şiâr Edinmek / Prof. Dr. Kadir Özköse

İslâm’a göre işlerin hayırlısı, vasat olanıdır. Çünkü her şeyin ifrâtı fazladır. Aşırı arzu, aşırı gıdâ, aşırı iyimserlik, aşırı güven ve aşırı sevgi gibi tüm aşırılıklar bir tür taşkınlıktır. Kur’ân, insanı hayâtın her ânında dengeye çağırır. Sınırlar aşıldı mı, erdemin meyveleri acılaşmaya başlar. İslâm’da isrâfa da cimriliğe de yer yoktur. Peygamber Efendimiz (sav) hayâtı boyunca sâde ve mütevâzi bir hayat yaşamıştır. …

Daha fazlası »

Vasat Ümmetin Neferi, Denge İnsan Müslüman / Prof. Dr. Ali Akpınar

İslâm Ümmeti, hayırlı, vasat, şâhit ve seçkin ümmettir. O bu saygınlığını adâlet ve hakkâniyetli duruşuyla hak etmiştir. İslâm Ümmeti, gidişâta duyarsız ve seyirci kalan değil; yaşanan her hâdisede sorumluluğunun bilincinde olan bir millettir. Müslüman, vasat ümmetin bir neferidir. Böylece sizi insanlara şâhit ve örnek olmanız için vasat bir ümmet kıldık.1 Vasat ümmetin bir neferi olmak âdil olmakla, her işinde mûtedil/dengeli/ölçülü …

Daha fazlası »

Bâlâ Süleyman Mescidi ve Tekkesi / Nidayi Sevim

“İstanbul yalnız saltanatlı kubbeler ve minâreler şehri değil, sırlar içinde kalmış ulu bir evliyâlar şehridir. Bu mânevî ufuklar, bu büyülü manzaralar, bu ilâhî güzellikler dünyâda başka hangi şehirde var? (…) İstanbul’da “himmetleri hazır olsun”, evliyâ mı istersiniz? Mahalle içlerinde, sokak aralarında, bir çınarın gölgesinde, bir çeşmenin ilerisinde mutlakâ bulursunuz.” Böyle diyor Beynun Akyavaş hocamız, Sultânîyegâh İstanbul isimli eserinde (Akyavaş, s.16-17). …

Daha fazlası »