Anasayfa / Kategoriler (Sayfa 75)

Kategoriler

Veren El Alan Eden Hayırlıdır

Doğal afetler, doğum, hastalık,kaza hallerinde ilaç temini, zihinsel engellilere, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere destek verme, kimsesizlerin cenaze işlemlerini yürütme, fakirlerin evlenme işlemlerini gerçekleştirme, eroin gibi kötü alışkanlıklara düşen sokak çocuklarına, kimsesiz muhtaç ve mültecilere ve buna benzer birçok hizmetlerde bulunma faaliyetlerine infak denir. İnsanın malik olduğu servetin gerçek sahibi Cenâb-ı Hakk’dır. Bunun içindir ki Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştur:”Bütün …

Daha fazlası »

Daim Zikirde Olmak

Et-Terbiyyetü’l-islâmiyye kitabında müminin 24 saati, güzel hâlleri maddeler hâlinde şöyle anlatılır: Mümin her an Cenâb-ı Hakk’ı hatırlar. Zikir sadece dil ile olmaz davranış da bir “zikir”dir. Allâh rızası için helâl rızık kazanmak bir “zikir”dir. Namaz,’zikir’dir; nafile taatler, tebliğ, davet hepsi “zikir”dir. Mümin, abdestli yatıp tesbihatla meşgul iken uykuya dalmasından bile sevap kazanır. Ehliyle hoş ünsiyeti dahi “zikir”dir. Mümin, “zikir” hususunda …

Daha fazlası »

Rahmetellil Âlemin

Doğan güneşle, karanlıklar aydınlanır. Yağan yağmurla, toprağa can gelir. Akan sularla, bağ ve bahçeler şenlenir. Esen rüzgârla, hava temizlenir. Sayamayacağımız sonsuz nimetlerle, alem nura garkolur. Güneş toprağı, toprak güneşi, yağmur yeri, yer semayı, tabiattaki varlıklar birbirini sevince, âleme düzen, intizam gelir. “Ben tanınmayan gizli bir hazine idim. Tanınmak istedim, halkı yarattım.” buyuran Rabbimiz (cc), “ehbab-tü” sevdim fiili ile kâinatın yaratılış …

Daha fazlası »

Hutbe

  Şuayb (as)’ın hutbesi, altı güzel hasleti içermektedir, ¡ki cihanda huzurun temini ve kurtuluş bu hutbedir. 1- Kalp gözlerinin açılması, azim ve gayretin artmasıdır. Cenab-ı Hakk’ı tanımak suretiyle kalbin nurlanmasıdır. Bu sıfatların oluşmasının belirtisi, Hakk Teala’dan manevi imdadın, tecelli, nur ve varidatın, gönle ilahi sırların doğmasıdır. 2- Rızkın helal yollardan gelmesidir, ibadet ve taate, emirlere uymakta güçlükleri gidermeye vasıtadır temiz …

Daha fazlası »

Naz Makamında Bir Veli

Kıymeti takdir, ehline mahsustur. Her an terakki, mertebe ve makam kaydettikleri için güçtür onları tanıma. Bir nefeslik taatleri, ins ve cinin ameline tekabül etmesinden dolayı. Üstazımız, Sami Efendi Hazretleri için,”Kırk yıldır görüşürüm, her görüşüm birbirinden farklıdır. Hala ona doyamadım.” buyururlardı. Bandırmalı Ali amca bir hatırasını şöyle nakletmişti:”Sami Efendi’nin etrafında bir kısım insanlar pervane gibi dönüyordu. Sakallı neşe dolu bir zat, …

Daha fazlası »

Dünya ve Ahirete Yetecek Ameller

“Kalpteki huzur ancak Allâh’ı (c.c.) tanımakla hâsıl olur.” Tasavvuf güzel ahlâktır; güzel ahlâkı tesis etmek için vardır. İnsan ancak güzel ahlâka erişmek suretiyle Rabbine muhtaç ve insanlardan müstağni, rıza-yı Bârî yolunda bir hayatı ikame edebilir. Güzel ahlâkın kendisinde tecessüm ettiği en güzel örnek de, âlemlerin fahr-i ebedîsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. O’nun ahlâkı Kur’ân ahlâkıydı. O, s.a.v. Kur’ân’ı yaşadı …

Daha fazlası »

Barış

“Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah Teala Onları değiştirmez.” (13/11), “Kim Allah Teala ile arasındaki muameleyi en güzel bir şekilde yaparsa, insanlar ile olan muamelesinde de, Cenab-ı Hakk ona yeterli olur. Kim gönlünü ıslah ederse, Allah Teala da onun dışını ıslah eder. (her işini rast getirir)” İbn Ömer (ra)’in rivayetiyle Efendimiz (s.a.v.), insanın kendisiyle barışık olmasını tenbih buyurur. Kötülükle emreden nefsin …

Daha fazlası »

Denize Girmekten Korkanlar Korkanlar İnci Toplayamazlar

Allah Teâlâ’nın tevfiki ile iman denizine dalanlar ‘Tevhid’ incisini toplarlar. Ebedî cennette kalırlar. Sonsuz nimete ererler. imanda kemâle erenler de, yeme, içme ve nikah zevkinden geçip Cemâl-i ilâhî’ye nail olurlar. İmanla şereflenen müminler, iman denizinden topladıkları incilerle cemiyetin ağız tadı olurlar. Çünkü müminlerde tefrika, kin, kibir, hasetlik ve zulüm olmaz. Onlar Kur’an-ı Kerîm’ de şu şekilde vasfedilirler: Namazlarında huşuludurlar. Boş …

Daha fazlası »

Kuruyan iklimlerin Hayat Bulduğu Ay

Kuruyan iklimlerin hayat bulduğu Ramazan ayı, yaygın rivayetlere göre “Mü’minlerin ayı” olarak bilinir. Caferü’s-Sâdık’tan (r.a) gelen bir rivayete göre ise, Rasûlullah (s.a.v) “Ramazan ayı Allah’ın ayıdır.” buyurmuşlardır. Enes bin Mâlik’ten (r.a) gelen bir rivayette de “Sadece Ramazan demeyiniz; Allah Teâlâ nasıl “Ramazan ayı” buyurmuş ise sizler de öyle deyiniz.” buyrularak inananlara bir tembihte bulunulmuştur.”Ramazan”, “kızgın taşlar” demektir. Günahları yakması sebebiyle …

Daha fazlası »

Her Şey Bir’in Etrafında Dönüyor

Var oluşta bir dönüş var ve bizler aslında hep dönüyoruz. Allah-u Teâlâ, sanki bizlere; sevgim ve muhabbetim için gelin yolumda sonuna kadar aşkla dönün, buyuruyor, cinler değil bütün âlem dönüyor. Ay, güneş, yıldızlar dönüyor. Bölünmez, parçalanmaz denilen atomlar dönüyor. Her ân bir şe’n var. Her şey Bir’in etrafında dönüyor. Meryem Sûresi’nde (19/93) Rabbimiz, “Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki, …

Daha fazlası »