Anasayfa / Kategoriler / Kapak Konusu (Sayfa 4)

Kapak Konusu

Hilâl’in Şehitleri

Anadolu, târih boyunca başından geçen felâketlere karşılık, aynı ölçüde efsânevî kahramanların da sıradağlar gibi âbideleştiği bir diyar. Şanlı târihimizi omuzlayan baş aktörlerden biri de, mübârek bedenlerini vatanımızın tapu senedine dönüştüren ve üzerinde yaşadığımız toprakları âdetâ cennetten köşeye çeviren şehitlerdir. İstikbâlimiz o yiğit insanların destansı gayretleri üzerine binâ edilmiş ve isâbetli rehberlikleriyle şekillenmiştir. Malazgirt’ten bugüne târih, onların emsâlsiz şahlanışlarıyla doludur. Bir …

Daha fazlası »

15 Temmuz: Bir Milletin Kıyâmı

Müslüman olduğu günden beri omuzlarına ağır bir sorumluluk almış olan Türk Milleti, târih boyunca birçok zorlu imtihanlarla karşı karşıya kalmıştır. Varoluşunu âdetâ din, vatan ve mukaddesâtın korunması yoluna adamış bir millet olarak, zaferden zafere koşmuştur. Yapılan fetihlerdeki en birincil amaç olarak Allâh’ın rızâsını kazanmayı hedefleyen bu millet, din, vatan, nâmus vb. değerlerin korunması mevzubahis olduğunda destan yazmayı son derece iyi …

Daha fazlası »

Kıyam

Namazda kıyam, rükû ve secde, insanın bütün davranış biçimini ifâde eder. Selâmla sonuçlanan namaz, tahiyyesiyle cemiyetin huzur ve bekasını temin eder. Namaz ibâdetin başıdır. Kolsuz ayaksız, gözsüz kulaksız insan yaşar. Fakat başsız yaşayamaz. Namazda kıyam; îmanda yakîni, ibâdette devâmı, ahlâkda numûne-i imtisâli, örnek olmayı ifâde eder. Emr-i İlâhîde kıyam tam olursa, tebliğ ve dâvette, sevgi ve buğuzda, cihâdın her çeşidinde; …

Daha fazlası »

Nefsin ve Yeryüzünün İhyâ Ve İnşâsı İçin Kıyam: Cihad

Allah kâinâtı yarattı, donattı, yaşanabilir kıvâma getirdi. Sonra insanı yarattı, kâinatta yaşam verdiği dünyâ gezegenine “halîfesi” olarak gönderdi. İnsanın yeryüzünün en şerefli mahlûğu olmasının sebebi ona yüklenen hilâfet misyonunda gizlidir. Zîrâ o yeryüzüne Allâh’ın adına hükmedecekti. “Ey Dâvûd! Biz seni yeryüzünde halîfe yaptık. O halde insanlar arasında adâletle hükmet.” (Sâd, 26.) meâlindeki âyet de bu görüşü desteklemektedir (Fahreddin er-Râzî, I, …

Daha fazlası »

“Öldükten Sonra Tekrar Dirilme” İnancının Düşündürdükleri

“Öldükten sonra tekrar dirilmek” yâni “el-ba’sü ba’de’l-mevt” inancı Kur’ân ve Sünnet’in önemle üzerinde durduğu bir inanç. İnancı oluşturan iki temel olgu: Ölüm ve Diriliş. Birbirine zıd iki kavram. Bu iki kavram bize başka bir Kur’ânî kavramı daha çağrıştırıyor ki o da “imtihan” kavramı. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah ölümü ve yaşamayı hanginiz daha güzel amel yapacak diye yarattı.” (Mülk, 2.) …

Daha fazlası »

Kalp Sarayından Filizlenen Îman Ağacı ve Meyveleri

“Îman” bize Allâh’ımızın en büyük lütfu, ihsânı, in’âmı ve ikrâmıdır. Bütün peygamberler insanları ve insanlığı bu nimete nâil olsunlar diye dâvet etmişlerdir. Çünkü îman, sâhip olduğumuz hayâtın tadıdır, amacıdır, dünyâ ve âhiretimizi aydınlatan ışığıdır. Hayâtımızın ölçüsüdür, güzelliğidir, temel direğidir. Kısaca hayâtımızı şekillendiren, anlamlandıran bütün güzellikler îmânımızın bize kazandırdığı değerlerdir. İşte Rabbimiz bu nimete dilediği kulların kalbini açar ve onların o …

Daha fazlası »

Tevhid Ağacının Meyveye Durması

Ağaç dikmekten maksat, ne sâdece ağacın büyük bir gövdesinin olması ne de dal ve yapraklarının olmasıdır. Asıl maksat, ağacın yaşaması ve meyveye durmasıdır. Kurusun diye yâhud sâdece odun olsun diye ağaç dikilmez. Hayat Düstûrumuz Kur’ân, tevhîdi bir ağaca benzetir: Allâh’ın, hoş bir sözü kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl …

Daha fazlası »

Enerji – Alemdar

Herşeyin var oluşu bir enerjiyledir. Kün/ol emriyledir kâinâtın oluşumu. Kanın deverânından suyun akışına, yağmurun yağmasından meyvenin ürününe, güneşin şu’lesinden ayın doğmasına kadar zuhûr eden ne varsa hepsi “ol” emr-i İlâhîsiyledir. Âdem (as)’dan Muhammed Mustafâ (sav)’e peygamberlerin, vâris-i Enbiyâ olan ulemâ ve sulehânın kemâli risâlet, nübüvvet, velâyet enerjisidir. Kâlbi, paslı yürek olmaktan çıkaran, beyni aydınlatan, âzâları yaratılış amacına uygun hâle getiren, …

Daha fazlası »

Genç Müslümanın Enerjisi

Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada birbuçuk milyar Müslümanın yaşadığı doğrudur. Fakat bu birbuçuk milyar Müslümana rağmen Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Gelecek gençlerindir. Ancak dünyanın kurulu düzeni (dünyaya egemen olan sistem: barbar kapitalizm) bu geleceği karartıyor. Sahte avuntular, sahte mutluluk reçeteleri, geçici ikramiye vaatleri bilinci …

Daha fazlası »

Türkiye’nin Enerji Vizyonu

Türkçe’de öngörü olarak da tanımlanan vizyon, İngilizce sözlüklerde “olabilecekleri önceden bilme gücü” veya “henüz gerçekleşmemiş konu ve olayları akılda canlandırma deneyimi” olarak açıklanmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin enerji vizyonunu, tanım olarak, yakın ve uzak gelecekte enerji konusunda Türkiye’de olabilecekleri ve Türkiye’nin ulaşacağı yeri önceden bilme ve basitçe tahmin etme şeklinde algılamak mümkündür. Ancak bunun hiç de kolay olmadığı yani Türkiye’nin enerji …

Daha fazlası »