Anasayfa / Genel Arşiv (Sayfa 30)

Genel Arşiv

Sorunlardan/Problemlerden Oluşan Enerji

İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu her dönemde yaşamını idâme ettirebilmek için çeşitli mücâdelelere girişmiş ve bu mücâdelelerin bâzısından gâlip bâzısından mağlup, bâzısından yorgun ve yılgın bâzısından mutlu ve hedefine ulaşmış olarak çıkmıştır. Verilen her mücâdele ve yapılan her müdahale olumlu veya olumsuz birtakım yeni durumlar ve oluşumlar meydana gelmesine sebep olmuştur. Yeni oluşumlar ve durumlarla meydana gelen sistem değişikliğinin sebep olduğu bu …

Daha fazlası »

Bireyin/Sâlikin İlâhî Nazarlara Muhatap Olması: Tecellî

‘Eylese bir kez tecellî şübhesiz Raksa gelür Tûr-ı ten devrân ider’1 Sûfî düşüncede, Rabbânî nurları yansıtmaya hazır bir ayna hâline gelen kalbe Allah Teâlâ’nın sağlam ve tereddütleri bertarâf eden ikramları/tecellîleri, ma’rifete yâni hakîkat bilgisine ulaşmanın en sağlam yolu olarak kabûl edilmiştir.2 Sözlük anlamı ‘âşikâr olmak, açığa çıkmak ve görünmek’ olan tecellî; ‘görünmeyenin kalplerde görünür hâle gelmesi’3 şeklinde tanımlanmıştır. Tasavvufta tecellî; …

Daha fazlası »

Ağız ve Dişleri Zehirden Arındırmak

Bedenin giriş yollarından biri ve beslenme yolu olan ağzın sağlığı genel sağlık açısından son derece önemlidir. Kaybedilen bir dişi hiçbir teknolojik ürünün karşılaması mümkün değildir. Ayrıca hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, zararsız yapay bir diş söz konusu değildir. Kaybettiğinizde yerine taktıracağınız diş hangi teknoloji ürünü olursa olsun aslâ bedenin aslî unsuru olan dişin yerini tutmaz. Kaldı ki, bu dişlerin sıhhatimizi …

Daha fazlası »

Huzur Pahalı, Kavga Ucuzdur

Huzurun nasıl ve ne tür bedeller istediği, ödeme yaptıktan sonra ise her şeyin nasıl kolaylaştığı ve yolunda gittiğini, İslam tarihinde yaşanan çok önemli bir örnek üzerinden ele almak istiyorum. Hem kaldı ki, ders alalım diye bu tür örnekler yaşandığını düşünüyorum. Fetih suresini duymuşsunuzdur, ama hangi olay üzerine indiğini çoğumuz bilemeyebiliriz. İki üç dakikanızı verip düşünmenizi istirham ediyorum, bu surenin iniş …

Daha fazlası »

Gramer Bilgini ve Kayıkçı

Bir gün, mağrur bir gramer bilgini, sahilde duran bir kayığa binip karşı sahile geçmek ister. Kıyıda müşteri bekleyen kayıkçılardan birine seslenir. Kayık yanaşır bilginde kayığa atlar. Kayık, denizin üzerinde seyretmekte iken, bilgin kayıkçıya sorar: – Sen hiç gramer okudun mu? – Hayır! Ben cahil bir kayıkçıyım. Bilgin: – Vah vah, çok üzüldüm, demek yarı ömrün boşa gitmiş… diye, acıyarak kayıkçıya …

Daha fazlası »

Efendimiz’in (sav) Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler “İş Hayâtı”

Dünya Malı Allah Resûlü (sav) dünyaya ve içindeki nimetlere asla önem vermezdi. Dünyanın Allah (cc) katında da bir değerinin olmadığını, metruk ve aldatıcı olduğunu belirtirdi. “Dünya mel’undur, içindekiler de mel’undur. Ancak zikrullah ve zikrullah’a yardımcı olanlarla âlim ve mütallim hariç.” (Tirmizi, İbn-i Mâce, K.S.-1967) Dünyaya meyletmenin, yönelmenin insanı hatalara sürükleyebileceğini hatırlatırdı. “Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye …

Daha fazlası »

Cemiyette Huzûrun Şartı

Kıymetli kardeşlerim! Madden ve mânen huzurlu bir cemiyet için gerekli şart fitneden kaçınmaktır. Âyet-i Kerîme’de Allah Teâlâ: “Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara, 191.) buyurmaktadır. Rasûl-i Zîşan ise fitne hakkında şöyle buyurur: “Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin!” Fitne insanları sıkıntıya, belâya düşürmek, insanlar arasında ayrılık çıkartıp arabozuculuk yapmaktır. Kim fitneyi söz veya davranışla uyandırırsa Allah (cc) ona lânet etsin …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’âd-ı Erbilî (ks) (21. Mektup)

Hakîr bir zerre mesâbesinde olan bu kusurlu fakîrin sevincine sebep ve bekleyişimin iftihar ve nurlanmasına vesîle olan iltifat dolu ârifâne mektubunuzu alınca bir şükür ifâdesi olarak riyâsızca başarı duâlarımı Cenâb-ı Hakk’a arz ettim. Hazîneyi harâbede arayan mutluluğu da tarîkatta bulan âriflerden olduğunuz apaçık olduğundan Hakk Teâlâ Hazretlerine şükürlerimi sundum. Daha önce gönderdiğim mektubuma cevap olarak gönderdiğiniz mektupta evrâd u ezkâr …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in Hilâfet İçin İşaretleri Rasûlullah (sav) Hazretleri Amr bin Âs’ı Zatü’s-selâsil nâm gazâya ordunun emiri olarak göndermişti. Amr bin Âs der ki: Gazay-i mezkûrden avdetimizde ben Rasûlullah (sav) Hazretlerinin huzûruna varıp: – “Ya Rasûlallah! Bütün nâs içinde en ziyade kimi seversiniz!” dedim. Buna cevâben Rasûlullah (sav) Hazretleri: – “Âişe’yi severim” dedi. Tekrar ben: – “Ya Rasûlallah! Erkeklerden en …

Daha fazlası »

Editör’den

“Kıyam düzgün olursa, cemiyet yaşar asr-ı saâdet hayâtını.” Alemdar Saygıdeğer Okurlarımız,  Kıyam; “Ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma, Namazda ayakta durma, Ayağa kalkma, ayakta durma, Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme, Ayaklanma, başkaldırma, karşı gelme” gibi anlamlara gelir… Kıyam yüklenilen sorumluluğun gerektirdiği bir duruşu ifâde eder. Dimdik bir duruş. Ruh, kalp ve bedenle tavizsiz bir duruş. Dünyânın bütün güzellikleri ayaklarına …

Daha fazlası »